[మంత్ర పుష్పం] ᐈ Mantra Pushpam Lyrics In Telugu Pdf

Mantra Pushpam Telugu Lyrics

భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః । భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః । స్థి॒రైరంగై᳚స్తుష్టు॒వాగ్ంస॑స్త॒నూభిః॑ । వ్యశే॑మ దే॒వహి॑తం॒ యదాయుః॑ ॥ స్వ॒స్తి న॒ ఇంద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః । స్వ॑స్తి నః॑ పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః । స్వ॒॒స్తిన॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః । స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ॥ ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

యో॑ఽపాం పుష్పం॒ వేద॑ పుష్ప॑వాన్ ప్ర॒జావా᳚న్ పశు॒మాన్ భ॑వతి । చం॒ద్రమా॒ వా అ॒పాం పుష్పం᳚ । పుష్ప॑వాన్ ప్ర॒జావా᳚న్ పశు॒మాన్ భ॑వతి । య ఏ॒వం వేద॑ । యో॑ఽపామా॒యత॑నం॒ వేద॑ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।

అ॒గ్నిర్వా అ॒పామా॒యత॑నం । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । యో᳚ఽగ్నేరా॒యత॑నం॒ వేద॑ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । ఆపో॒వా అ॒గ్నేరా॒యత॑నం । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । య ఏ॒వం వేద॑ । యో॑ఽపామా॒యత॑నం॒ వేద॑ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।

వా॒యుర్వా అ॒పామా॒యత॑నం । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । యో వా॒యోరా॒యత॑నం॒ వేద॑ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । ఆపో॒ వై వా॒యోరా॒యత॑నం । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । య ఏ॒వం వేద॑ । యో॑ఽపామా॒యత॑నం॒ వేద॑ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।

అ॒సౌ వై తప॑న్న॒పామా॒యత॑నం । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । యో॑ఽముష్య॒తప॑త ఆ॒యత॑నం॒ వేద॑ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । ఆపో॒ వా అ॒ముష్య॒తప॑త ఆ॒యత॑నం ।ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । య ఏ॒వం వేద॑ । యో॑ఽపామా॒యత॑నం॒ వేద॑ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।

చం॒ద్రమా॒ వా అ॒పామా॒యత॑నం । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । యశ్చం॒ద్రమ॑స ఆ॒యత॑నం వేద॑ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । ఆపో॒ వై చం॒ద్రమ॑స ఆ॒యత॑నం॒ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । య ఏ॒వం వేద॑ । యో॑ఽపామా॒యత॑నం॒ వేద॑ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।

నక్ష్త్ర॑త్రాణి॒ వా అ॒పామా॒యత॑నం॒ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । యో నక్ష్త్ర॑త్రాణామా॒యత॑నం॒ వేద॑ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । ఆపో॒ వై నక్ష॑త్రాణామా॒యత॑నం॒ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । య ఏ॒వం వేద॑ । యో॑ఽపామా॒యత॑నం॒ వేద॑ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।

ప॒ర్జన్యో॒ వా అ॒పామా॒యత॑నం । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । యః ప॒ర్జన్య॑స్యా॒యత॑నం॒ వేద॑ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । ఆపో॒ వై ప॒ర్జన్య॑స్యా॒యత॑నం॒ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । య ఏ॒వం వేద॑ । యో॑ఽపామా॒యత॑నం॒ వేద॑ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి ।

సం॒వ॒త్స॒రో వా అ॒పామా॒యత॑నం॒ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । యః సం॑వత్స॒రస్యా॒యత॑నం॒ వేద॑ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । ఆపో॒ వై సం॑వత్స॒రస్యా॒యత॑నం॒ । ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి । య ఏవం వేద॑ । యో᳚ఽప్సు నావం॒ ప్రతి॑ష్ఠితాం॒ వేద॑ । ప్రత్యే॒వ తి॑ష్ఠతి ।

ఓం రా॒జా॒ధి॒రా॒జాయ॑ ప్రసహ్య సా॒హినే᳚ । నమో॑ వ॒యం వై᳚శ్రవ॒ణాయ॑ కుర్మహే । స మే॒ కామా॒న్ కామ॒ కామా॑య॒ మహ్యం᳚ । కా॒మే॒శ్వ॒రో వై᳚శ్రవ॒ణో ద॑దాతు । కు॒బే॒రాయ॑ వైశ్రవ॒ణాయ॑ । మ॒హా॒రాజాయ॒ నమః॑ ।

ఓం᳚ తద్బ్ర॒హ్మ । ఓం᳚ తద్వా॒యుః । ఓం᳚ తదా॒త్మా ।
ఓం᳚ తద్స॒త్యం । ఓం᳚ తత్సర్వం᳚ । ఓం᳚ తత్పురో॒ర్నమః ॥

అంతశ్చరతి॑ భూతే॒షు గుహాయాం వి॑శ్వమూ॒ర్తిషు ।
త్వం యజ్ఞస్త్వం వషట్కారస్త్వ-మింద్రస్త్వగ్ం
రుద్రస్త్వం విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మత్వం॑ ప్రజా॒పతిః ।
త్వం త॑దాప॒ ఆపో॒ జ్యోతీ॒రసో॒ఽమృతం బ్రహ్మ॒ భూర్భువ॒స్సువ॒రోం ।

ఈశానస్సర్వ॑ విద్యా॒నామీ॒శ్వరస్సర్వ॑భూతా॒నాం
బ్రహ్మాధి॑పతి॒ర్-బ్రహ్మ॒ణోఽధి॑పతి॒ర్-బ్రహ్మా॑ శివో మే॑ అస్తు॒ సదాశి॒వోం ।

తద్విష్ణోః᳚ పర॒మం ప॒దగ్ం సదా॑ పశ్యంతి
సూ॒రయః॑ । ది॒వీవ॒ చక్షు॒రాత॑తం । తద్విప్రా॑సో
విప॒న్యవో॑ జాగృ॒వాగ్ం సస్సమిం॑ధతే ।
విష్నో॒ర్యత్ప॑ర॒మం ప॒దం ।

ఋతగ్ం స॒త్యం ప॑రం బ్ర॒హ్మ॒ పు॒రుషం॑ కృష్ణ॒పింగ॑లం ।
ఊ॒ర్ధ్వరే॑తం వి॑రూపా॒క్షం॒ వి॒శ్వరూ॑పాయ॒ వై నమో॒ నమః॑ ॥

ఓం నా॒రా॒య॒ణాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వాసుదే॒వాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ విష్ణుః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ।

********

Also Read:

Leave a Comment