[മന്യു സൂക്തമ്] ᐈ Manyu Suktam Lyrics In Malayalam Pdf

Manyu Suktam Malayalam Lyrics യസ്തേ᳚ മ॒ന്യോഽവി॑ധദ് വജ്ര സായക॒ സഹ॒ ഓജഃ॑ പുഷ്യതി॒ വിശ്വ॑മാനു॒ഷക് ।സാ॒ഹ്യാമ॒ ദാസ॒മാര്യം॒ ത്വയാ᳚ യു॒ജാ സഹ॑സ്കൃതേന॒ സഹ॑സാ॒ സഹ॑സ്വതാ ॥ 1 ॥ മ॒ന്യുരിംദ്രോ᳚ മ॒ന്യുരേ॒വാസ॑ ദേ॒വോ മ॒ന്യുര് ഹോതാ॒ വരു॑ണോ ജാ॒തവേ᳚ദാഃ ।മ॒ന്യും വിശ॑ ഈളതേ॒ മാനു॑ഷീ॒ര്യാഃ പാ॒ഹി നോ᳚ മന്യോ॒ തപ॑സാ സ॒ജോഷാഃ᳚ ॥ 2 ॥ അ॒ഭീ᳚ഹി മന്യോ ത॒വസ॒സ്തവീ᳚യാ॒ന് തപ॑സാ യു॒ജാ വി ജ॑ഹി ശത്രൂ᳚ന് ।അ॒മി॒ത്ര॒ഹാ വൃ॑ത്ര॒ഹാ ദ॑സ്യു॒ഹാ ച॒ വിശ്വാ॒ വസൂ॒ന്യാ … Read more