[മന്യു സൂക്തമ്] ᐈ Manyu Suktam Lyrics In Malayalam Pdf

Manyu Suktam Malayalam Lyrics

യസ്തേ᳚ മ॒ന്യോഽവി॑ധദ് വജ്ര സായക॒ സഹ॒ ഓജഃ॑ പുഷ്യതി॒ വിശ്വ॑മാനു॒ഷക് ।
സാ॒ഹ്യാമ॒ ദാസ॒മാര്യം॒ ത്വയാ᳚ യു॒ജാ സഹ॑സ്കൃതേന॒ സഹ॑സാ॒ സഹ॑സ്വതാ ॥ 1 ॥

മ॒ന്യുരിംദ്രോ᳚ മ॒ന്യുരേ॒വാസ॑ ദേ॒വോ മ॒ന്യുര് ഹോതാ॒ വരു॑ണോ ജാ॒തവേ᳚ദാഃ ।
മ॒ന്യും വിശ॑ ഈളതേ॒ മാനു॑ഷീ॒ര്യാഃ പാ॒ഹി നോ᳚ മന്യോ॒ തപ॑സാ സ॒ജോഷാഃ᳚ ॥ 2 ॥

അ॒ഭീ᳚ഹി മന്യോ ത॒വസ॒സ്തവീ᳚യാ॒ന് തപ॑സാ യു॒ജാ വി ജ॑ഹി ശത്രൂ᳚ന് ।
അ॒മി॒ത്ര॒ഹാ വൃ॑ത്ര॒ഹാ ദ॑സ്യു॒ഹാ ച॒ വിശ്വാ॒ വസൂ॒ന്യാ ഭ॑രാ॒ ത്വം നഃ॑ ॥ 3 ॥

ത്വം ഹി മ᳚ന്യോ അ॒ഭിഭൂ᳚ത്യോജാഃ സ്വയം॒ഭൂര്ഭാമോ᳚ അഭിമാതിഷാ॒ഹഃ ।
വി॒ശ്വച॑ര്-ഷണിഃ॒ സഹു॑രിഃ॒ സഹാ᳚വാന॒സ്മാസ്വോജഃ॒ പൃത॑നാസു ധേഹി ॥ 4 ॥

അ॒ഭാ॒ഗഃ സന്നപ॒ പരേ᳚തോ അസ്മി॒ തവ॒ ക്രത്വാ᳚ തവി॒ഷസ്യ॑ പ്രചേതഃ ।
തം ത്വാ᳚ മന്യോ അക്ര॒തുര്ജി॑ഹീളാ॒ഹം സ്വാത॒നൂര്ബ॑ല॒ദേയാ᳚യ॒ മേഹി॑ ॥ 5 ॥

അ॒യം തേ᳚ അ॒സ്മ്യുപ॒ മേഹ്യ॒ര്വാങ് പ്ര॑തീചീ॒നഃ സ॑ഹുരേ വിശ്വധായഃ ।
മന്യോ᳚ വജ്രിന്ന॒ഭി മാമാ വ॑വൃത്സ്വഹനാ᳚വ॒ ദസ്യൂ᳚ന് ഋ॒ത ബോ᳚ധ്യാ॒പേഃ ॥ 6 ॥

അ॒ഭി പ്രേഹി॑ ദക്ഷിണ॒തോ ഭ॑വാ॒ മേഽധാ᳚ വൃ॒ത്രാണി॑ ജംഘനാവ॒ ഭൂരി॑ ।
ജു॒ഹോമി॑ തേ ധ॒രുണം॒ മധ്വോ॒ അഗ്ര॑മുഭാ ഉ॑പാം॒ശു പ്ര॑ഥ॒മാ പി॑ബാവ ॥ 7 ॥

ത്വയാ᳚ മന്യോ സ॒രഥ॑മാരു॒ജംതോ॒ ഹര്ഷ॑മാണാസോ ധൃഷി॒താ മ॑രുത്വഃ ।
തി॒ഗ്മേഷ॑വ॒ ആയു॑ധാ സം॒ശിശാ᳚നാ അ॒ഭി പ്രയം᳚തു॒ നരോ᳚ അ॒ഗ്നിരൂ᳚പാഃ ॥ 8 ॥

അ॒ഗ്നിരി॑വ മന്യോ ത്വിഷി॒തഃ സ॑ഹസ്വ സേനാ॒നീര്നഃ॑ സഹുരേ ഹൂ॒ത ഏ᳚ധി ।
ഹ॒ത്വായ॒ ശത്രൂ॒ന് വി ഭ॑ജസ്വ॒ വേദ॒ ഓജോ॒ മിമാ᳚നോ॒ വിമൃധോ᳚ നുദസ്വ ॥ 9 ॥

സഹ॑സ്വ മന്യോ അ॒ഭിമാ᳚തിമ॒സ്മേ രു॒ജന് മൃ॒ണന് പ്ര॑മൃ॒ണന് പ്രേഹി॒ ശത്രൂ᳚ന് ।
ഉ॒ഗ്രം തേ॒ പാജോ᳚ ന॒ന്വാ രു॑രുധ്രേ വ॒ശീ വശം᳚ നയസ ഏകജ॒ ത്വമ് ॥ 10 ॥

ഏകോ᳚ ബഹൂ॒നാമ॑സി മന്യവീളി॒തോ വിശം᳚വിശം യു॒ധയേ॒ സം ശി॑ശാധി ।
അകൃ॑ത്തരു॒ക് ത്വയാ᳚ യു॒ജാ വ॒യം ദ്യു॒മംതം॒ ഘോഷം᳚ വിജ॒യായ॑ കൃണ്മഹേ ॥ 11 ॥

വി॒ജേ॒ഷ॒കൃദിംദ്ര॑ ഇവാനവബ്ര॒വോ॒(ഓ)3॑ഽസ്മാകം᳚ മന്യോ അധി॒പാ ഭ॑വേ॒ഹ ।
പ്രി॒യം തേ॒ നാമ॑ സഹുരേ ഗൃണീമസി വി॒ദ്മാതമുത്സം॒ യത॑ ആബ॒ഭൂഥ॑ ॥ 12 ॥

ആഭൂ᳚ത്യാ സഹ॒ജാ വ॑ജ്ര സായക॒ സഹോ᳚ ബിഭര്ഷ്യഭിഭൂത॒ ഉത്ത॑രമ് ।
ക്രത്വാ᳚ നോ മന്യോ സ॒ഹമേ॒ദ്യേ᳚ധി മഹാധ॒നസ്യ॑ പുരുഹൂത സം॒സൃജി॑ ॥ 13 ॥

സംസൃ॑ഷ്ടം॒ ധന॑മു॒ഭയം᳚ സ॒മാകൃ॑തമ॒സ്മഭ്യം᳚ ദത്താം॒ വരു॑ണശ്ച മ॒ന്യുഃ ।
ഭിയം॒ ദധാ᳚നാ॒ ഹൃദ॑യേഷു॒ ശത്ര॑വഃ॒ പരാ᳚ജിതാസോ॒ അപ॒ നില॑യംതാമ് ॥ 14 ॥

ധന്വ॑നാ॒ഗാധന്വ॑ നാ॒ജിംജ॑യേമ॒ ധന്വ॑നാ തീ॒വ്രാഃ സ॒മദോ᳚ ജയേമ ।
ധനുഃ ശത്രോ᳚രപകാ॒മം കൃ॑ണോതി॒ ധന്വ॑ നാ॒സര്വാഃ᳚ പ്ര॒ദിശോ᳚ ജയേമ ॥

ഭ॒ദ്രം നോ॒ അപി॑ വാതയ॒ മനഃ॑ ॥

ഓം ശാംതാ॑ പൃഥിവീ ശി॑വമം॒തരിക്ഷം॒ ദ്യൌര്നോ᳚ ദേ॒വ്യഽഭ॑യന്നോ അസ്തു ।
ശി॒വാ॒ ദിശഃ॑ പ്ര॒ദിശ॑ ഉ॒ദ്ദിശോ᳚ ന॒ഽആപോ᳚ വി॒ശ്വതഃ॒ പരി॑പാംതു സ॒ര്വതഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

********

Leave a Comment