[ମନ୍ଯୁ ସୂକ୍ତମ୍] ᐈ Manyu Suktam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Manyu Suktam Oriya/Odia Lyrics ଯସ୍ତେ᳚ ମ॒ନ୍ଯୋଽଵି॑ଧଦ୍ ଵଜ୍ର ସାଯକ॒ ସହ॒ ଓଜଃ॑ ପୁଷ୍ଯତି॒ ଵିଶ୍ଵ॑ମାନୁ॒ଷକ୍ ।ସା॒ହ୍ଯାମ॒ ଦାସ॒ମାର୍ଯଂ॒ ତ୍ଵଯା᳚ ଯୁ॒ଜା ସହ॑ସ୍କୃତେନ॒ ସହ॑ସା॒ ସହ॑ସ୍ଵତା ॥ 1 ॥ ମ॒ନ୍ଯୁରିଂଦ୍ରୋ᳚ ମ॒ନ୍ଯୁରେ॒ଵାସ॑ ଦେ॒ଵୋ ମ॒ନ୍ଯୁର୍ ହୋତା॒ ଵରୁ॑ଣୋ ଜା॒ତଵେ᳚ଦାଃ ।ମ॒ନ୍ଯୁଂ ଵିଶ॑ ଈଳତେ॒ ମାନୁ॑ଷୀ॒ର୍ଯାଃ ପା॒ହି ନୋ᳚ ମନ୍ଯୋ॒ ତପ॑ସା ସ॒ଜୋଷାଃ᳚ ॥ 2 ॥ ଅ॒ଭୀ᳚ହି ମନ୍ଯୋ ତ॒ଵସ॒ସ୍ତଵୀ᳚ଯା॒ନ୍ ତପ॑ସା ଯୁ॒ଜା ଵି ଜ॑ହି ଶତ୍ରୂ᳚ନ୍ ।ଅ॒ମି॒ତ୍ର॒ହା ଵୃ॑ତ୍ର॒ହା ଦ॑ସ୍ଯୁ॒ହା ଚ॒ ଵିଶ୍ଵା॒ ଵସୂ॒ନ୍ଯା … Read more