[ମନ୍ଯୁ ସୂକ୍ତମ୍] ᐈ Manyu Suktam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Manyu Suktam Oriya/Odia Lyrics

ଯସ୍ତେ᳚ ମ॒ନ୍ଯୋଽଵି॑ଧଦ୍ ଵଜ୍ର ସାଯକ॒ ସହ॒ ଓଜଃ॑ ପୁଷ୍ଯତି॒ ଵିଶ୍ଵ॑ମାନୁ॒ଷକ୍ ।
ସା॒ହ୍ଯାମ॒ ଦାସ॒ମାର୍ଯଂ॒ ତ୍ଵଯା᳚ ଯୁ॒ଜା ସହ॑ସ୍କୃତେନ॒ ସହ॑ସା॒ ସହ॑ସ୍ଵତା ॥ 1 ॥

ମ॒ନ୍ଯୁରିଂଦ୍ରୋ᳚ ମ॒ନ୍ଯୁରେ॒ଵାସ॑ ଦେ॒ଵୋ ମ॒ନ୍ଯୁର୍ ହୋତା॒ ଵରୁ॑ଣୋ ଜା॒ତଵେ᳚ଦାଃ ।
ମ॒ନ୍ଯୁଂ ଵିଶ॑ ଈଳତେ॒ ମାନୁ॑ଷୀ॒ର୍ଯାଃ ପା॒ହି ନୋ᳚ ମନ୍ଯୋ॒ ତପ॑ସା ସ॒ଜୋଷାଃ᳚ ॥ 2 ॥

ଅ॒ଭୀ᳚ହି ମନ୍ଯୋ ତ॒ଵସ॒ସ୍ତଵୀ᳚ଯା॒ନ୍ ତପ॑ସା ଯୁ॒ଜା ଵି ଜ॑ହି ଶତ୍ରୂ᳚ନ୍ ।
ଅ॒ମି॒ତ୍ର॒ହା ଵୃ॑ତ୍ର॒ହା ଦ॑ସ୍ଯୁ॒ହା ଚ॒ ଵିଶ୍ଵା॒ ଵସୂ॒ନ୍ଯା ଭ॑ରା॒ ତ୍ଵଂ ନଃ॑ ॥ 3 ॥

ତ୍ଵଂ ହି ମ᳚ନ୍ଯୋ ଅ॒ଭିଭୂ᳚ତ୍ଯୋଜାଃ ସ୍ଵଯଂ॒ଭୂର୍ଭାମୋ᳚ ଅଭିମାତିଷା॒ହଃ ।
ଵି॒ଶ୍ଵଚ॑ର୍-ଷଣିଃ॒ ସହୁ॑ରିଃ॒ ସହା᳚ଵାନ॒ସ୍ମାସ୍ଵୋଜଃ॒ ପୃତ॑ନାସୁ ଧେହି ॥ 4 ॥

ଅ॒ଭା॒ଗଃ ସନ୍ନପ॒ ପରେ᳚ତୋ ଅସ୍ମି॒ ତଵ॒ କ୍ରତ୍ଵା᳚ ତଵି॒ଷସ୍ଯ॑ ପ୍ରଚେତଃ ।
ତଂ ତ୍ଵା᳚ ମନ୍ଯୋ ଅକ୍ର॒ତୁର୍ଜି॑ହୀଳା॒ହଂ ସ୍ଵାତ॒ନୂର୍ବ॑ଲ॒ଦେଯା᳚ଯ॒ ମେହି॑ ॥ 5 ॥

ଅ॒ଯଂ ତେ᳚ ଅ॒ସ୍ମ୍ଯୁପ॒ ମେହ୍ଯ॒ର୍ଵାଙ୍ ପ୍ର॑ତୀଚୀ॒ନଃ ସ॑ହୁରେ ଵିଶ୍ଵଧାଯଃ ।
ମନ୍ଯୋ᳚ ଵଜ୍ରିନ୍ନ॒ଭି ମାମା ଵ॑ଵୃତ୍ସ୍ଵହନା᳚ଵ॒ ଦସ୍ଯୂ᳚ନ୍ ଋ॒ତ ବୋ᳚ଧ୍ଯା॒ପେଃ ॥ 6 ॥

ଅ॒ଭି ପ୍ରେହି॑ ଦକ୍ଷିଣ॒ତୋ ଭ॑ଵା॒ ମେଽଧା᳚ ଵୃ॒ତ୍ରାଣି॑ ଜଂଘନାଵ॒ ଭୂରି॑ ।
ଜୁ॒ହୋମି॑ ତେ ଧ॒ରୁଣଂ॒ ମଧ୍ଵୋ॒ ଅଗ୍ର॑ମୁଭା ଉ॑ପାଂ॒ଶୁ ପ୍ର॑ଥ॒ମା ପି॑ବାଵ ॥ 7 ॥

ତ୍ଵଯା᳚ ମନ୍ଯୋ ସ॒ରଥ॑ମାରୁ॒ଜଂତୋ॒ ହର୍ଷ॑ମାଣାସୋ ଧୃଷି॒ତା ମ॑ରୁତ୍ଵଃ ।
ତି॒ଗ୍ମେଷ॑ଵ॒ ଆଯୁ॑ଧା ସଂ॒ଶିଶା᳚ନା ଅ॒ଭି ପ୍ରଯଂ᳚ତୁ॒ ନରୋ᳚ ଅ॒ଗ୍ନିରୂ᳚ପାଃ ॥ 8 ॥

ଅ॒ଗ୍ନିରି॑ଵ ମନ୍ଯୋ ତ୍ଵିଷି॒ତଃ ସ॑ହସ୍ଵ ସେନା॒ନୀର୍ନଃ॑ ସହୁରେ ହୂ॒ତ ଏ᳚ଧି ।
ହ॒ତ୍ଵାଯ॒ ଶତ୍ରୂ॒ନ୍ ଵି ଭ॑ଜସ୍ଵ॒ ଵେଦ॒ ଓଜୋ॒ ମିମା᳚ନୋ॒ ଵିମୃଧୋ᳚ ନୁଦସ୍ଵ ॥ 9 ॥

ସହ॑ସ୍ଵ ମନ୍ଯୋ ଅ॒ଭିମା᳚ତିମ॒ସ୍ମେ ରୁ॒ଜନ୍ ମୃ॒ଣନ୍ ପ୍ର॑ମୃ॒ଣନ୍ ପ୍ରେହି॒ ଶତ୍ରୂ᳚ନ୍ ।
ଉ॒ଗ୍ରଂ ତେ॒ ପାଜୋ᳚ ନ॒ନ୍ଵା ରୁ॑ରୁଧ୍ରେ ଵ॒ଶୀ ଵଶଂ᳚ ନଯସ ଏକଜ॒ ତ୍ଵମ୍ ॥ 10 ॥

ଏକୋ᳚ ବହୂ॒ନାମ॑ସି ମନ୍ଯଵୀଳି॒ତୋ ଵିଶଂ᳚ଵିଶଂ ଯୁ॒ଧଯେ॒ ସଂ ଶି॑ଶାଧି ।
ଅକୃ॑ତ୍ତରୁ॒କ୍ ତ୍ଵଯା᳚ ଯୁ॒ଜା ଵ॒ଯଂ ଦ୍ଯୁ॒ମଂତଂ॒ ଘୋଷଂ᳚ ଵିଜ॒ଯାଯ॑ କୃଣ୍ମହେ ॥ 11 ॥

ଵି॒ଜେ॒ଷ॒କୃଦିଂଦ୍ର॑ ଇଵାନଵବ୍ର॒ଵୋ॒(ଓ)3॑ଽସ୍ମାକଂ᳚ ମନ୍ଯୋ ଅଧି॒ପା ଭ॑ଵେ॒ହ ।
ପ୍ରି॒ଯଂ ତେ॒ ନାମ॑ ସହୁରେ ଗୃଣୀମସି ଵି॒ଦ୍ମାତମୁତ୍ସଂ॒ ଯତ॑ ଆବ॒ଭୂଥ॑ ॥ 12 ॥

ଆଭୂ᳚ତ୍ଯା ସହ॒ଜା ଵ॑ଜ୍ର ସାଯକ॒ ସହୋ᳚ ବିଭର୍ଷ୍ଯଭିଭୂତ॒ ଉତ୍ତ॑ରମ୍ ।
କ୍ରତ୍ଵା᳚ ନୋ ମନ୍ଯୋ ସ॒ହମେ॒ଦ୍ଯେ᳚ଧି ମହାଧ॒ନସ୍ଯ॑ ପୁରୁହୂତ ସଂ॒ସୃଜି॑ ॥ 13 ॥

ସଂସୃ॑ଷ୍ଟଂ॒ ଧନ॑ମୁ॒ଭଯଂ᳚ ସ॒ମାକୃ॑ତମ॒ସ୍ମଭ୍ଯଂ᳚ ଦତ୍ତାଂ॒ ଵରୁ॑ଣଶ୍ଚ ମ॒ନ୍ଯୁଃ ।
ଭିଯଂ॒ ଦଧା᳚ନା॒ ହୃଦ॑ଯେଷୁ॒ ଶତ୍ର॑ଵଃ॒ ପରା᳚ଜିତାସୋ॒ ଅପ॒ ନିଲ॑ଯଂତାମ୍ ॥ 14 ॥

ଧନ୍ଵ॑ନା॒ଗାଧନ୍ଵ॑ ନା॒ଜିଂଜ॑ଯେମ॒ ଧନ୍ଵ॑ନା ତୀ॒ଵ୍ରାଃ ସ॒ମଦୋ᳚ ଜଯେମ ।
ଧନୁଃ ଶତ୍ରୋ᳚ରପକା॒ମଂ କୃ॑ଣୋତି॒ ଧନ୍ଵ॑ ନା॒ସର୍ଵାଃ᳚ ପ୍ର॒ଦିଶୋ᳚ ଜଯେମ ॥

ଭ॒ଦ୍ରଂ ନୋ॒ ଅପି॑ ଵାତଯ॒ ମନଃ॑ ॥

ଓଂ ଶାଂତା॑ ପୃଥିଵୀ ଶି॑ଵମଂ॒ତରିକ୍ଷଂ॒ ଦ୍ଯୌର୍ନୋ᳚ ଦେ॒ଵ୍ଯଽଭ॑ଯନ୍ନୋ ଅସ୍ତୁ ।
ଶି॒ଵା॒ ଦିଶଃ॑ ପ୍ର॒ଦିଶ॑ ଉ॒ଦ୍ଦିଶୋ᳚ ନ॒ଽଆପୋ᳚ ଵି॒ଶ୍ଵତଃ॒ ପରି॑ପାଂତୁ ସ॒ର୍ଵତଃ॒ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॑ ॥

********

Leave a Comment