[மந்யு ஸூக்தம்] ᐈ Manyu Suktam Lyrics In Tamil Pdf

Manyu Suktam Tamil Lyrics யஸ்தே᳚ ம॒ந்யோவி॑த4த்3 வஜ்ர ஸாயக॒ ஸஹ॒ ஓஜ:॑ புஷ்யதி॒ விஶ்வ॑மாநு॒ஷக் ।ஸா॒ஹ்யாம॒ தா3ஸ॒மார்யம்॒ த்வயா᳚ யு॒ஜா ஸஹ॑ஸ்க்ருதேந॒ ஸஹ॑ஸா॒ ஸஹ॑ஸ்வதா ॥ 1 ॥ ம॒ந்யுரிந்த்3ரோ᳚ ம॒ந்யுரே॒வாஸ॑ தே॒3வோ ம॒ந்யுர் ஹோதா॒ வரு॑ணோ ஜா॒தவே᳚தா3: ।ம॒ந்யும் விஶ॑ ஈல்த3தே॒ மாநு॑ஷீ॒ர்யா: பா॒ஹி நோ᳚ மந்யோ॒ தப॑ஸா ஸ॒ஜோஷா:᳚ ॥ 2 ॥ அ॒பீ᳚4ஹி மந்யோ த॒வஸ॒ஸ்தவீ᳚யா॒ந் தப॑ஸா யு॒ஜா வி ஜ॑ஹி ஶத்ரூ᳚ந் ।அ॒மி॒த்ர॒ஹா வ்ரு॑த்ர॒ஹா த॑3ஸ்யு॒ஹா ச॒ விஶ்வா॒ வஸூ॒ந்யா ப॑4ரா॒ … Read more