[மந்யு ஸூக்தம்] ᐈ Manyu Suktam Lyrics In Tamil Pdf

Manyu Suktam Tamil Lyrics

யஸ்தே᳚ ம॒ந்யோவி॑த4த்3 வஜ்ர ஸாயக॒ ஸஹ॒ ஓஜ:॑ புஷ்யதி॒ விஶ்வ॑மாநு॒ஷக் ।
ஸா॒ஹ்யாம॒ தா3ஸ॒மார்யம்॒ த்வயா᳚ யு॒ஜா ஸஹ॑ஸ்க்ருதேந॒ ஸஹ॑ஸா॒ ஸஹ॑ஸ்வதா ॥ 1 ॥

ம॒ந்யுரிந்த்3ரோ᳚ ம॒ந்யுரே॒வாஸ॑ தே॒3வோ ம॒ந்யுர் ஹோதா॒ வரு॑ணோ ஜா॒தவே᳚தா3: ।
ம॒ந்யும் விஶ॑ ஈல்த3தே॒ மாநு॑ஷீ॒ர்யா: பா॒ஹி நோ᳚ மந்யோ॒ தப॑ஸா ஸ॒ஜோஷா:᳚ ॥ 2 ॥

அ॒பீ᳚4ஹி மந்யோ த॒வஸ॒ஸ்தவீ᳚யா॒ந் தப॑ஸா யு॒ஜா வி ஜ॑ஹி ஶத்ரூ᳚ந் ।
அ॒மி॒த்ர॒ஹா வ்ரு॑த்ர॒ஹா த॑3ஸ்யு॒ஹா ச॒ விஶ்வா॒ வஸூ॒ந்யா ப॑4ரா॒ த்வம் ந:॑ ॥ 3 ॥

த்வம் ஹி ம᳚ந்யோ அ॒பி4பூ᳚4த்யோஜா: ஸ்வய॒ம்பூ4ர்பா4மோ᳚ அபி4மாதிஷா॒ஹ: ।
வி॒ஶ்வச॑ர்-ஷணி:॒ ஸஹு॑ரி:॒ ஸஹா᳚வாந॒ஸ்மாஸ்வோஜ:॒ ப்ருத॑நாஸு தே4ஹி ॥ 4 ॥

அ॒பா॒4க:3 ஸந்நப॒ பரே᳚தோ அஸ்மி॒ தவ॒ க்ரத்வா᳚ தவி॒ஷஸ்ய॑ ப்ரசேத: ।
தம் த்வா᳚ மந்யோ அக்ர॒துர்ஜி॑ஹீல்தா॒3ஹம் ஸ்வாத॒நூர்ப॑3ல॒தே3யா᳚ய॒ மேஹி॑ ॥ 5 ॥

அ॒யம் தே᳚ அ॒ஸ்ம்யுப॒ மேஹ்ய॒ர்வாங் ப்ர॑தீசீ॒ந: ஸ॑ஹுரே விஶ்வதா4ய: ।
மந்யோ᳚ வஜ்ரிந்ந॒பி4 மாமா வ॑வ்ருத்ஸ்வஹநா᳚வ॒ த3ஸ்யூ᳚ந் ரு॒த போ᳚3த்4யா॒பே: ॥ 6 ॥

அ॒பி4 ப்ரேஹி॑ த3க்ஷிண॒தோ ப॑4வா॒ மேதா᳚4 வ்ரு॒த்ராணி॑ ஜங்க4நாவ॒ பூ4ரி॑ ।
ஜு॒ஹோமி॑ தே த॒4ருணம்॒ மத்4வோ॒ அக்3ர॑முபா4 உ॑பாம்॒ஶு ப்ர॑த॒2மா பி॑பா3வ ॥ 7 ॥

த்வயா᳚ மந்யோ ஸ॒ரத॑2மாரு॒ஜந்தோ॒ ஹர்ஷ॑மாணாஸோ த்4ருஷி॒தா ம॑ருத்வ: ।
தி॒க்3மேஷ॑வ॒ ஆயு॑தா4 ஸம்॒ஶிஶா᳚நா அ॒பி4 ப்ரய᳚ந்து॒ நரோ᳚ அ॒க்3நிரூ᳚பா: ॥ 8 ॥

அ॒க்3நிரி॑வ மந்யோ த்விஷி॒த: ஸ॑ஹஸ்வ ஸேநா॒நீர்ந:॑ ஸஹுரே ஹூ॒த ஏ᳚தி4 ।
ஹ॒த்வாய॒ ஶத்ரூ॒ந் வி ப॑4ஜஸ்வ॒ வேத॒3 ஓஜோ॒ மிமா᳚நோ॒ விம்ருதோ᳚4 நுத3ஸ்வ ॥ 9 ॥

ஸஹ॑ஸ்வ மந்யோ அ॒பி4மா᳚திம॒ஸ்மே ரு॒ஜந் ம்ரு॒ணந் ப்ர॑ம்ரு॒ணந் ப்ரேஹி॒ ஶத்ரூ᳚ந் ।
உ॒க்3ரம் தே॒ பாஜோ᳚ ந॒ந்வா ரு॑ருத்4ரே வ॒ஶீ வஶம்᳚ நயஸ ஏகஜ॒ த்வம் ॥ 1௦ ॥

ஏகோ᳚ ப3ஹூ॒நாம॑ஸி மந்யவீல்தி॒3தோ விஶம்᳚விஶம் யு॒த4யே॒ ஸம் ஶி॑ஶாதி4 ।
அக்ரு॑த்தரு॒க் த்வயா᳚ யு॒ஜா வ॒யம் த்3யு॒மந்தம்॒ கோ4ஷம்᳚ விஜ॒யாய॑ க்ருண்மஹே ॥ 11 ॥

வி॒ஜே॒ஷ॒க்ருதி3ந்த்3ர॑ இவாநவப்3ர॒வோ॒(ஓ)3॑ஸ்மாகம்᳚ மந்யோ அதி॒4பா ப॑4வே॒ஹ ।
ப்ரி॒யம் தே॒ நாம॑ ஸஹுரே க்3ருணீமஸி வி॒த்3மாதமுத்ஸம்॒ யத॑ ஆப॒3பூ4த॑2 ॥ 12 ॥

ஆபூ᳚4த்யா ஸஹ॒ஜா வ॑ஜ்ர ஸாயக॒ ஸஹோ᳚ பி34ர்ஷ்யபி4பூ4த॒ உத்த॑ரம் ।
க்ரத்வா᳚ நோ மந்யோ ஸ॒ஹமே॒த்3யே᳚தி4 மஹாத॒4நஸ்ய॑ புருஹூத ஸம்॒ஸ்ருஜி॑ ॥ 13 ॥

ஸம்ஸ்ரு॑ஷ்டம்॒ த4ந॑மு॒ப4யம்᳚ ஸ॒மாக்ரு॑தம॒ஸ்மப்4யம்᳚ த3த்தாம்॒ வரு॑ணஶ்ச ம॒ந்யு: ।
பி4யம்॒ த3தா᳚4நா॒ ஹ்ருத॑3யேஷு॒ ஶத்ர॑வ:॒ பரா᳚ஜிதாஸோ॒ அப॒ நில॑யந்தாம் ॥ 14 ॥

4ந்வ॑நா॒கா34ந்வ॑ நா॒ஜிஞ்ஜ॑யேம॒ த4ந்வ॑நா தீ॒வ்ரா: ஸ॒மதோ᳚3 ஜயேம ।
4நு: ஶத்ரோ᳚ரபகா॒மம் க்ரு॑ணோதி॒ த4ந்வ॑ நா॒ஸர்வா:᳚ ப்ர॒தி3ஶோ᳚ ஜயேம ॥

ப॒4த்3ரம் நோ॒ அபி॑ வாதய॒ மந:॑ ॥

ஓம் ஶாந்தா॑ ப்ருதி2வீ ஶி॑வம॒ந்தரிக்ஷம்॒ த்3யௌர்நோ᳚ தே॒3வ்யப॑4யந்நோ அஸ்து ।
ஶி॒வா॒ தி3ஶ:॑ ப்ர॒தி3ஶ॑ உ॒த்3தி3ஶோ᳚ ந॒ஆபோ᳚ வி॒ஶ்வத:॒ பரி॑பாந்து ஸ॒ர்வத:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॑ ॥

********

Leave a Comment