[મેધા સૂક્તમ્] ᐈ Medha Suktam Lyrics In Gujarati With PDF

Medha Suktam lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Medha Suktam Lyrics In Gujarati તૈત્તિરીયારણ્યકમ્ – 4, પ્રપાઠકઃ – 10, અનુવાકઃ – 41-44 ઓં યશ્છંદ॑સામૃષ॒ભો વિ॒શ્વરૂ॑પઃ । છંદો॒ભ્યોઽધ્ય॒મૃતા᳚થ્સંબ॒ભૂવ॑ । સ મેંદ્રો॑ મે॒ધયા᳚ સ્પૃણોતુ । અ॒મૃત॑સ્ય દેવ॒ધાર॑ણો ભૂયાસમ્ । શરી॑રં મે વિચ॑ર્ષણમ્ । જિ॒હ્વા મે॒ મધુ॑મત્તમા । કર્ણા᳚ભ્યાં॒ ભૂરિ॒વિશ્રુ॑વમ્ । બ્રહ્મ॑ણઃ કો॒શો॑ઽસિ મે॒ધયા પિ॑હિતઃ । શ્રુ॒તં મે॑ ગોપાય ॥ ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥ ઓં … Read more