[મેધા સૂક્તમ્] ᐈ Medha Suktam Lyrics In Gujarati With PDF

Medha Suktam Lyrics In Gujarati

તૈત્તિરીયારણ્યકમ્ – 4, પ્રપાઠકઃ – 10, અનુવાકઃ – 41-44

ઓં યશ્છંદ॑સામૃષ॒ભો વિ॒શ્વરૂ॑પઃ । છંદો॒ભ્યોઽધ્ય॒મૃતા᳚થ્સંબ॒ભૂવ॑ । સ મેંદ્રો॑ મે॒ધયા᳚ સ્પૃણોતુ । અ॒મૃત॑સ્ય દેવ॒ધાર॑ણો ભૂયાસમ્ । શરી॑રં મે વિચ॑ર્ષણમ્ । જિ॒હ્વા મે॒ મધુ॑મત્તમા । કર્ણા᳚ભ્યાં॒ ભૂરિ॒વિશ્રુ॑વમ્ । બ્રહ્મ॑ણઃ કો॒શો॑ઽસિ મે॒ધયા પિ॑હિતઃ । શ્રુ॒તં મે॑ ગોપાય ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

ઓં મે॒ધાદે॒વી જુ॒ષમા॑ણા ન॒ આગા᳚દ્વિ॒શ્વાચી॑ ભ॒દ્રા સુ॑મન॒સ્ય મા॑ના । ત્વયા॒ જુષ્ટા॑ નુ॒દમા॑ના દુ॒રુક્તા᳚ન્ બૃ॒હદ્વ॑દેમ વિ॒દથે॑ સુ॒વીરાઃ᳚ । ત્વયા॒ જુષ્ટ॑ ઋ॒ષિર્ભ॑વતિ દેવિ॒ ત્વયા॒ બ્રહ્મા॑ઽઽગ॒તશ્રી॑રુ॒ત ત્વયા᳚ । ત્વયા॒ જુષ્ટ॑શ્ચિ॒ત્રં વિ॑ંદતે વસુ॒ સા નો॑ જુષસ્વ॒ દ્રવિ॑ણો ન મેધે ॥

મે॒ધાં મ॒ ઇંદ્રો॑ દદાતુ મે॒ધાં દે॒વી સર॑સ્વતી । મે॒ધાં મે॑ અ॒શ્વિના॑વુ॒ભા-વાધ॑ત્તાં॒ પુષ્ક॑રસ્રજા । અ॒પ્સ॒રાસુ॑ ચ॒ યા મે॒ધા ગં॑ધ॒ર્વેષુ॑ ચ॒ યન્મનઃ॑ । દૈવીં᳚ મે॒ધા સર॑સ્વતી॒ સા માં᳚ મે॒ધા સુ॒રભિ॑ર્જુષતા॒ગ્॒ સ્વાહા᳚ ॥

આમાં᳚ મે॒ધા સુ॒રભિ॑ર્વિ॒શ્વરૂ॑પા॒ હિર॑ણ્યવર્ણા॒ જગ॑તી જગ॒મ્યા । ઊર્જ॑સ્વતી॒ પય॑સા॒ પિન્વ॑માના॒ સા માં᳚ મે॒ધા સુ॒પ્રતી॑કા જુષંતામ્ ॥

મયિ॑ મે॒ધાં મયિ॑ પ્ર॒જાં મય્ય॒ગ્નિસ્તેજો॑ દધાતુ॒ મયિ॑ મે॒ધાં મયિ॑ પ્ર॒જાં મયીંદ્ર॑ ઇંદ્રિ॒યં દ॑ધાતુ॒ મયિ॑ મે॒ધાં મયિ॑ પ્ર॒જાં મયિ॒ સૂર્યો॒ ભ્રાજો॑ દધાતુ ॥

ઓં હં॒સ॒ હં॒સાય॑ વિ॒દ્મહે॑ પરમહં॒સાય॑ ધીમહિ । તન્નો॑ હંસઃ પ્રચો॒દયા᳚ત્ ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment