[ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತಂ] ᐈ Medha Suktam Lyrics In Kannada With PDF

Medha Suktam lyrics in Kannada pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Medha Suktam Lyrics In Kannada ತೈತ್ತಿರೀಯಾರಣ್ಯಕಂ – 4, ಪ್ರಪಾಠಕಃ – 10, ಅನುವಾಕಃ – 41-44 ಓಂ ಯಶ್ಛಂದ॑ಸಾಮೃಷ॒ಭೋ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಃ । ಛಂದೋ॒ಭ್ಯೋಽಧ್ಯ॒ಮೃತಾ᳚ಥ್ಸಂಬ॒ಭೂವ॑ । ಸ ಮೇಂದ್ರೋ॑ ಮೇ॒ಧಯಾ᳚ ಸ್ಪೃಣೋತು । ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ದೇವ॒ಧಾರ॑ಣೋ ಭೂಯಾಸಂ । ಶರೀ॑ರಂ ಮೇ ವಿಚ॑ರ್ಷಣಂ । ಜಿ॒ಹ್ವಾ ಮೇ॒ ಮಧು॑ಮತ್ತಮಾ । ಕರ್ಣಾ᳚ಭ್ಯಾಂ॒ ಭೂರಿ॒ವಿಶ್ರು॑ವಂ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಃ ಕೋ॒ಶೋ॑ಽಸಿ ಮೇ॒ಧಯಾ ಪಿ॑ಹಿತಃ । ಶ್ರು॒ತಂ ಮೇ॑ ಗೋಪಾಯ ॥ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥ ಓಂ … Read more