[ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತಂ] ᐈ Medha Suktam Lyrics In Kannada With PDF

Medha Suktam Lyrics In Kannada

ತೈತ್ತಿರೀಯಾರಣ್ಯಕಂ – 4, ಪ್ರಪಾಠಕಃ – 10, ಅನುವಾಕಃ – 41-44

ಓಂ ಯಶ್ಛಂದ॑ಸಾಮೃಷ॒ಭೋ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಃ । ಛಂದೋ॒ಭ್ಯೋಽಧ್ಯ॒ಮೃತಾ᳚ಥ್ಸಂಬ॒ಭೂವ॑ । ಸ ಮೇಂದ್ರೋ॑ ಮೇ॒ಧಯಾ᳚ ಸ್ಪೃಣೋತು । ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ದೇವ॒ಧಾರ॑ಣೋ ಭೂಯಾಸಂ । ಶರೀ॑ರಂ ಮೇ ವಿಚ॑ರ್ಷಣಂ । ಜಿ॒ಹ್ವಾ ಮೇ॒ ಮಧು॑ಮತ್ತಮಾ । ಕರ್ಣಾ᳚ಭ್ಯಾಂ॒ ಭೂರಿ॒ವಿಶ್ರು॑ವಂ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಃ ಕೋ॒ಶೋ॑ಽಸಿ ಮೇ॒ಧಯಾ ಪಿ॑ಹಿತಃ । ಶ್ರು॒ತಂ ಮೇ॑ ಗೋಪಾಯ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ಮೇ॒ಧಾದೇ॒ವೀ ಜು॒ಷಮಾ॑ಣಾ ನ॒ ಆಗಾ᳚ದ್ವಿ॒ಶ್ವಾಚೀ॑ ಭ॒ದ್ರಾ ಸು॑ಮನ॒ಸ್ಯ ಮಾ॑ನಾ । ತ್ವಯಾ॒ ಜುಷ್ಟಾ॑ ನು॒ದಮಾ॑ನಾ ದು॒ರುಕ್ತಾ᳚ನ್ ಬೃ॒ಹದ್ವ॑ದೇಮ ವಿ॒ದಥೇ॑ ಸು॒ವೀರಾಃ᳚ । ತ್ವಯಾ॒ ಜುಷ್ಟ॑ ಋ॒ಷಿರ್ಭ॑ವತಿ ದೇವಿ॒ ತ್ವಯಾ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಽಽಗ॒ತಶ್ರೀ॑ರು॒ತ ತ್ವಯಾ᳚ । ತ್ವಯಾ॒ ಜುಷ್ಟ॑ಶ್ಚಿ॒ತ್ರಂ ವಿ॑ಂದತೇ ವಸು॒ ಸಾ ನೋ॑ ಜುಷಸ್ವ॒ ದ್ರವಿ॑ಣೋ ನ ಮೇಧೇ ॥

ಮೇ॒ಧಾಂ ಮ॒ ಇಂದ್ರೋ॑ ದದಾತು ಮೇ॒ಧಾಂ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ । ಮೇ॒ಧಾಂ ಮೇ॑ ಅ॒ಶ್ವಿನಾ॑ವು॒ಭಾ-ವಾಧ॑ತ್ತಾಂ॒ ಪುಷ್ಕ॑ರಸ್ರಜಾ । ಅ॒ಪ್ಸ॒ರಾಸು॑ ಚ॒ ಯಾ ಮೇ॒ಧಾ ಗಂ॑ಧ॒ರ್ವೇಷು॑ ಚ॒ ಯನ್ಮನಃ॑ । ದೈವೀಂ᳚ ಮೇ॒ಧಾ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸಾ ಮಾಂ᳚ ಮೇ॒ಧಾ ಸು॒ರಭಿ॑ರ್ಜುಷತಾ॒ಗ್॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥

ಆಮಾಂ᳚ ಮೇ॒ಧಾ ಸು॒ರಭಿ॑ರ್ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾ॒ ಜಗ॑ತೀ ಜಗ॒ಮ್ಯಾ । ಊರ್ಜ॑ಸ್ವತೀ॒ ಪಯ॑ಸಾ॒ ಪಿನ್ವ॑ಮಾನಾ॒ ಸಾ ಮಾಂ᳚ ಮೇ॒ಧಾ ಸು॒ಪ್ರತೀ॑ಕಾ ಜುಷಂತಾಂ ॥

ಮಯಿ॑ ಮೇ॒ಧಾಂ ಮಯಿ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಮಯ್ಯ॒ಗ್ನಿಸ್ತೇಜೋ॑ ದಧಾತು॒ ಮಯಿ॑ ಮೇ॒ಧಾಂ ಮಯಿ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಮಯೀಂದ್ರ॑ ಇಂದ್ರಿ॒ಯಂ ದ॑ಧಾತು॒ ಮಯಿ॑ ಮೇ॒ಧಾಂ ಮಯಿ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಮಯಿ॒ ಸೂರ್ಯೋ॒ ಭ್ರಾಜೋ॑ ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಹಂ॒ಸ॒ ಹಂ॒ಸಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಪರಮಹಂ॒ಸಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ॑ ಹಂಸಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment