[മേധാ സൂക്തമ്] ᐈ Medha Suktam Lyrics In Malayalam With PDF

Medha Suktam lyrics in Malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Medha Suktam Lyrics In Malayalam തൈത്തിരീയാരണ്യകമ് – 4, പ്രപാഠകഃ – 10, അനുവാകഃ – 41-44 ഓം യശ്ഛംദ॑സാമൃഷ॒ഭോ വി॒ശ്വരൂ॑പഃ । ഛംദോ॒ഭ്യോഽധ്യ॒മൃതാ᳚ഥ്സംബ॒ഭൂവ॑ । സ മേംദ്രോ॑ മേ॒ധയാ᳚ സ്പൃണോതു । അ॒മൃത॑സ്യ ദേവ॒ധാര॑ണോ ഭൂയാസമ് । ശരീ॑രം മേ വിച॑ര്ഷണമ് । ജി॒ഹ്വാ മേ॒ മധു॑മത്തമാ । കര്ണാ᳚ഭ്യാം॒ ഭൂരി॒വിശ്രു॑വമ് । ബ്രഹ്മ॑ണഃ കോ॒ശോ॑ഽസി മേ॒ധയാ പി॑ഹിതഃ । ശ്രു॒തം മേ॑ ഗോപായ ॥ ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥ ഓം … Read more