[മേധാ സൂക്തമ്] ᐈ Medha Suktam Lyrics In Malayalam With PDF

Medha Suktam Lyrics In Malayalam

തൈത്തിരീയാരണ്യകമ് – 4, പ്രപാഠകഃ – 10, അനുവാകഃ – 41-44

ഓം യശ്ഛംദ॑സാമൃഷ॒ഭോ വി॒ശ്വരൂ॑പഃ । ഛംദോ॒ഭ്യോഽധ്യ॒മൃതാ᳚ഥ്സംബ॒ഭൂവ॑ । സ മേംദ്രോ॑ മേ॒ധയാ᳚ സ്പൃണോതു । അ॒മൃത॑സ്യ ദേവ॒ധാര॑ണോ ഭൂയാസമ് । ശരീ॑രം മേ വിച॑ര്ഷണമ് । ജി॒ഹ്വാ മേ॒ മധു॑മത്തമാ । കര്ണാ᳚ഭ്യാം॒ ഭൂരി॒വിശ്രു॑വമ് । ബ്രഹ്മ॑ണഃ കോ॒ശോ॑ഽസി മേ॒ധയാ പി॑ഹിതഃ । ശ്രു॒തം മേ॑ ഗോപായ ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം മേ॒ധാദേ॒വീ ജു॒ഷമാ॑ണാ ന॒ ആഗാ᳚ദ്വി॒ശ്വാചീ॑ ഭ॒ദ്രാ സു॑മന॒സ്യ മാ॑നാ । ത്വയാ॒ ജുഷ്ടാ॑ നു॒ദമാ॑നാ ദു॒രുക്താ᳚ന് ബൃ॒ഹദ്വ॑ദേമ വി॒ദഥേ॑ സു॒വീരാഃ᳚ । ത്വയാ॒ ജുഷ്ട॑ ഋ॒ഷിര്ഭ॑വതി ദേവി॒ ത്വയാ॒ ബ്രഹ്മാ॑ഽഽഗ॒തശ്രീ॑രു॒ത ത്വയാ᳚ । ത്വയാ॒ ജുഷ്ട॑ശ്ചി॒ത്രം വി॑ംദതേ വസു॒ സാ നോ॑ ജുഷസ്വ॒ ദ്രവി॑ണോ ന മേധേ ॥

മേ॒ധാം മ॒ ഇംദ്രോ॑ ദദാതു മേ॒ധാം ദേ॒വീ സര॑സ്വതീ । മേ॒ധാം മേ॑ അ॒ശ്വിനാ॑വു॒ഭാ-വാധ॑ത്താം॒ പുഷ്ക॑രസ്രജാ । അ॒പ്സ॒രാസു॑ ച॒ യാ മേ॒ധാ ഗം॑ധ॒ര്വേഷു॑ ച॒ യന്മനഃ॑ । ദൈവീം᳚ മേ॒ധാ സര॑സ്വതീ॒ സാ മാം᳚ മേ॒ധാ സു॒രഭി॑ര്ജുഷതാ॒ഗ്॒ സ്വാഹാ᳚ ॥

ആമാം᳚ മേ॒ധാ സു॒രഭി॑ര്വി॒ശ്വരൂ॑പാ॒ ഹിര॑ണ്യവര്ണാ॒ ജഗ॑തീ ജഗ॒മ്യാ । ഊര്ജ॑സ്വതീ॒ പയ॑സാ॒ പിന്വ॑മാനാ॒ സാ മാം᳚ മേ॒ധാ സു॒പ്രതീ॑കാ ജുഷംതാമ് ॥

മയി॑ മേ॒ധാം മയി॑ പ്ര॒ജാം മയ്യ॒ഗ്നിസ്തേജോ॑ ദധാതു॒ മയി॑ മേ॒ധാം മയി॑ പ്ര॒ജാം മയീംദ്ര॑ ഇംദ്രി॒യം ദ॑ധാതു॒ മയി॑ മേ॒ധാം മയി॑ പ്ര॒ജാം മയി॒ സൂര്യോ॒ ഭ്രാജോ॑ ദധാതു ॥

ഓം ഹം॒സ॒ ഹം॒സായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ പരമഹം॒സായ॑ ധീമഹി । തന്നോ॑ ഹംസഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment