[மேதா4 ஸூக்தம்] ᐈ Medha Suktam Lyrics In Tamil With PDF

Medha Suktam lyrics in Tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Medha Suktam Lyrics In Tamil தைத்திரீயாரண்யகம் – 4, ப்ரபாட2க: – 1௦, அநுவாக: – 41-44 ஓம் யஶ்ச2ந்த॑3ஸாம்ருஷ॒போ4 வி॒ஶ்வரூ॑ப: । ச2ந்தோ॒3ப்4யோத்4ய॒ம்ருதா᳚த்2ஸம்ப॒3பூ4வ॑ । ஸ மேந்த்3ரோ॑ மே॒த4யா᳚ ஸ்ப்ருணோது । அ॒ம்ருத॑ஸ்ய தே3வ॒தா4ர॑ணோ பூ4யாஸம் । ஶரீ॑ரம் மே விச॑ர்ஷணம் । ஜி॒ஹ்வா மே॒ மது॑4மத்தமா । கர்ணா᳚ப்4யாம்॒ பூ4ரி॒விஶ்ரு॑வம் । ப்3ரஹ்ம॑ண: கோ॒ஶோ॑ஸி மே॒த4யா பி॑ஹித: । ஶ்ரு॒தம் மே॑ கோ3பாய ॥ ஓம் ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॑ ॥ ஓம் மே॒தா4தே॒3வீ … Read more