[மேதா4 ஸூக்தம்] ᐈ Medha Suktam Lyrics In Tamil With PDF

Medha Suktam Lyrics In Tamil

தைத்திரீயாரண்யகம் – 4, ப்ரபாட2க: – 1௦, அநுவாக: – 41-44

ஓம் யஶ்ச2ந்த॑3ஸாம்ருஷ॒போ4 வி॒ஶ்வரூ॑ப: । ச2ந்தோ॒3ப்4யோத்4ய॒ம்ருதா᳚த்2ஸம்ப॒3பூ4வ॑ । ஸ மேந்த்3ரோ॑ மே॒த4யா᳚ ஸ்ப்ருணோது । அ॒ம்ருத॑ஸ்ய தே3வ॒தா4ர॑ணோ பூ4யாஸம் । ஶரீ॑ரம் மே விச॑ர்ஷணம் । ஜி॒ஹ்வா மே॒ மது॑4மத்தமா । கர்ணா᳚ப்4யாம்॒ பூ4ரி॒விஶ்ரு॑வம் । ப்3ரஹ்ம॑ண: கோ॒ஶோ॑ஸி மே॒த4யா பி॑ஹித: । ஶ்ரு॒தம் மே॑ கோ3பாய ॥

ஓம் ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॑ ॥

ஓம் மே॒தா4தே॒3வீ ஜு॒ஷமா॑ணா ந॒ ஆகா᳚3த்3வி॒ஶ்வாசீ॑ ப॒4த்3ரா ஸு॑மந॒ஸ்ய மா॑நா । த்வயா॒ ஜுஷ்டா॑ நு॒த3மா॑நா து॒3ருக்தா᳚ந் ப்3ரு॒ஹத்3வ॑தே3ம வி॒த3தே॑2 ஸு॒வீரா:᳚ । த்வயா॒ ஜுஷ்ட॑ ரு॒ஷிர்ப॑4வதி தே3வி॒ த்வயா॒ ப்3ரஹ்மா॑க॒3தஶ்ரீ॑ரு॒த த்வயா᳚ । த்வயா॒ ஜுஷ்ட॑ஶ்சி॒த்ரம் வி॑ந்த3தே வஸு॒ ஸா நோ॑ ஜுஷஸ்வ॒ த்3ரவி॑ணோ ந மேதே4 ॥

மே॒தா4ம் ம॒ இந்த்3ரோ॑ த3தா3து மே॒தா4ம் தே॒3வீ ஸர॑ஸ்வதீ । மே॒தா4ம் மே॑ அ॒ஶ்விநா॑வு॒பா4-வாத॑4த்தாம்॒ புஷ்க॑ரஸ்ரஜா । அ॒ப்ஸ॒ராஸு॑ ச॒ யா மே॒தா4 க॑3ந்த॒4ர்வேஷு॑ ச॒ யந்மந:॑ । தை3வீம்᳚ மே॒தா4 ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸா மாம்᳚ மே॒தா4 ஸு॒ரபி॑4ர்ஜுஷதா॒க்॒3 ஸ்வாஹா᳚ ॥

ஆமாம்᳚ மே॒தா4 ஸு॒ரபி॑4ர்வி॒ஶ்வரூ॑பா॒ ஹிர॑ண்யவர்ணா॒ ஜக॑3தீ ஜக॒3ம்யா । ஊர்ஜ॑ஸ்வதீ॒ பய॑ஸா॒ பிந்வ॑மாநா॒ ஸா மாம்᳚ மே॒தா4 ஸு॒ப்ரதீ॑கா ஜுஷந்தாம் ॥

மயி॑ மே॒தா4ம் மயி॑ ப்ர॒ஜாம் மய்ய॒க்3நிஸ்தேஜோ॑ த3தா4து॒ மயி॑ மே॒தா4ம் மயி॑ ப்ர॒ஜாம் மயீந்த்3ர॑ இந்த்3ரி॒யம் த॑3தா4து॒ மயி॑ மே॒தா4ம் மயி॑ ப்ர॒ஜாம் மயி॒ ஸூர்யோ॒ ப்4ராஜோ॑ த3தா4து ॥

ஓம் ஹம்॒ஸ॒ ஹம்॒ஸாய॑ வி॒த்3மஹே॑ பரமஹம்॒ஸாய॑ தீ4மஹி । தந்நோ॑ ஹம்ஸ: ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

ஓம் ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment