[మేధా సూక్తం] ᐈ Medha Suktam Lyrics In Telugu With PDF

Medha Suktam lyrics in Telugu pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Medha Suktam Lyrics In Telugu తైత్తిరీయారణ్యకం – 4, ప్రపాఠకః – 10, అనువాకః – 41-44 ఓం యశ్ఛంద॑సామృష॒భో వి॒శ్వరూ॑పః । ఛందో॒భ్యోఽధ్య॒మృతా᳚థ్సంబ॒భూవ॑ । స మేంద్రో॑ మే॒ధయా᳚ స్పృణోతు । అ॒మృత॑స్య దేవ॒ధార॑ణో భూయాసం । శరీ॑రం మే విచ॑ర్షణం । జి॒హ్వా మే॒ మధు॑మత్తమా । కర్ణా᳚భ్యాం॒ భూరి॒విశ్రు॑వం । బ్రహ్మ॑ణః కో॒శో॑ఽసి మే॒ధయా పి॑హితః । శ్రు॒తం మే॑ గోపాయ ॥ ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥ ఓం … Read more