[మేధా సూక్తం] ᐈ Medha Suktam Lyrics In Telugu With PDF

Medha Suktam Lyrics In Telugu

తైత్తిరీయారణ్యకం – 4, ప్రపాఠకః – 10, అనువాకః – 41-44

ఓం యశ్ఛంద॑సామృష॒భో వి॒శ్వరూ॑పః । ఛందో॒భ్యోఽధ్య॒మృతా᳚థ్సంబ॒భూవ॑ । స మేంద్రో॑ మే॒ధయా᳚ స్పృణోతు । అ॒మృత॑స్య దేవ॒ధార॑ణో భూయాసం । శరీ॑రం మే విచ॑ర్షణం । జి॒హ్వా మే॒ మధు॑మత్తమా । కర్ణా᳚భ్యాం॒ భూరి॒విశ్రు॑వం । బ్రహ్మ॑ణః కో॒శో॑ఽసి మే॒ధయా పి॑హితః । శ్రు॒తం మే॑ గోపాయ ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

ఓం మే॒ధాదే॒వీ జు॒షమా॑ణా న॒ ఆగా᳚ద్వి॒శ్వాచీ॑ భ॒ద్రా సు॑మన॒స్య మా॑నా । త్వయా॒ జుష్టా॑ ను॒దమా॑నా దు॒రుక్తా᳚న్ బృ॒హద్వ॑దేమ వి॒దథే॑ సు॒వీరాః᳚ । త్వయా॒ జుష్ట॑ ఋ॒షిర్భ॑వతి దేవి॒ త్వయా॒ బ్రహ్మా॑ఽఽగ॒తశ్రీ॑రు॒త త్వయా᳚ । త్వయా॒ జుష్ట॑శ్చి॒త్రం వి॑ందతే వసు॒ సా నో॑ జుషస్వ॒ ద్రవి॑ణో న మేధే ॥

మే॒ధాం మ॒ ఇంద్రో॑ దదాతు మే॒ధాం దే॒వీ సర॑స్వతీ । మే॒ధాం మే॑ అ॒శ్వినా॑వు॒భా-వాధ॑త్తాం॒ పుష్క॑రస్రజా । అ॒ప్స॒రాసు॑ చ॒ యా మే॒ధా గం॑ధ॒ర్వేషు॑ చ॒ యన్మనః॑ । దైవీం᳚ మే॒ధా సర॑స్వతీ॒ సా మాం᳚ మే॒ధా సు॒రభి॑ర్జుషతా॒గ్॒ స్వాహా᳚ ॥

ఆమాం᳚ మే॒ధా సు॒రభి॑ర్వి॒శ్వరూ॑పా॒ హిర॑ణ్యవర్ణా॒ జగ॑తీ జగ॒మ్యా । ఊర్జ॑స్వతీ॒ పయ॑సా॒ పిన్వ॑మానా॒ సా మాం᳚ మే॒ధా సు॒ప్రతీ॑కా జుషంతాం ॥

మయి॑ మే॒ధాం మయి॑ ప్ర॒జాం మయ్య॒గ్నిస్తేజో॑ దధాతు॒ మయి॑ మే॒ధాం మయి॑ ప్ర॒జాం మయీంద్ర॑ ఇంద్రి॒యం ద॑ధాతు॒ మయి॑ మే॒ధాం మయి॑ ప్ర॒జాం మయి॒ సూర్యో॒ భ్రాజో॑ దధాతు ॥

ఓం హం॒స॒ హం॒సాయ॑ వి॒ద్మహే॑ పరమహం॒సాయ॑ ధీమహి । తన్నో॑ హంసః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

*********

Also Read:

Leave a Comment