[Meenakshi Pancharatnam Stotram] ᐈ Lyrics In English Pdf

Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In English udyadbhaanusahasrakotisadrrishaam keyoorahaarojjvalaambimboshhtheem smitadamtapamktiruciraam peetaambaraalamkrritaam ।vishhnubrahmasuremdrasevitapadaam tattvasvaroopaam shivaammeenaakshheem pranato.asmi samtatamaham kaarunyavaaraamnidhim ॥ 1 ॥ muktaahaaralasatkireetaruciraam poornemduvaktraprabhaamshimjannoopurakimkineemanidharaam padmaprabhaabhaasuraam ।sarvaabheeshhtaphalapradaam girisutaam vaaneeramaasevitaammeenaakshheem pranato.asmi samtatamaham kaarunyavaaraamnidhim ॥ 2 ॥ shreevidyaam shivavaamabhaaganilayaam hreemkaaramamtrojjvalaamshreecakraamkitabimdumadhyavasatim shreematsabhaanaayakeem ।shreematshhanmukhavighnaraajajananeem shreemajjaganmohineemmeenaakshheem pranato.asmi samtatamaham kaarunyavaaraamnidhim ॥ 3 ॥ shreematsumdaranaayakeem bhayaharaam jjhnaanapradaam nirmalaamshyaamaabhaam kamalaasanaarcitapadaam naaraayanasyaanujaam ।veenaavenumrridamgavaadyarasikaam naanaavidhaamambikaammeenaakshheem pranato.asmi samtatamaham kaarunyavaaraamnidhim ॥ … Read more