[મીનાક્ષી પંચરત્ન] ᐈ Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In Gujarati ઉદ્યદ્ભાનુસહસ્રકોટિસદૃશાં કેયૂરહારોજ્જ્વલાંબિંબોષ્ઠીં સ્મિતદંતપંક્તિરુચિરાં પીતાંબરાલંકૃતામ્ ।વિષ્ણુબ્રહ્મસુરેંદ્રસેવિતપદાં તત્ત્વસ્વરૂપાં શિવાંમીનાક્ષીં પ્રણતોઽસ્મિ સંતતમહં કારુણ્યવારાંનિધિમ્ ॥ 1 ॥ મુક્તાહારલસત્કિરીટરુચિરાં પૂર્ણેંદુવક્ત્રપ્રભાંશિંજન્નૂપુરકિંકિણીમણિધરાં પદ્મપ્રભાભાસુરામ્ ।સર્વાભીષ્ટફલપ્રદાં ગિરિસુતાં વાણીરમાસેવિતાંમીનાક્ષીં પ્રણતોઽસ્મિ સંતતમહં કારુણ્યવારાંનિધિમ્ ॥ 2 ॥ શ્રીવિદ્યાં શિવવામભાગનિલયાં હ્રીંકારમંત્રોજ્જ્વલાંશ્રીચક્રાંકિતબિંદુમધ્યવસતિં શ્રીમત્સભાનાયકીમ્ ।શ્રીમત્ષણ્મુખવિઘ્નરાજજનનીં શ્રીમજ્જગન્મોહિનીંમીનાક્ષીં પ્રણતોઽસ્મિ સંતતમહં કારુણ્યવારાંનિધિમ્ ॥ 3 ॥ શ્રીમત્સુંદરનાયકીં ભયહરાં જ્ઞાનપ્રદાં નિર્મલાંશ્યામાભાં કમલાસનાર્ચિતપદાં નારાયણસ્યાનુજામ્ ।વીણાવેણુમૃદંગવાદ્યરસિકાં નાનાવિધામંબિકાંમીનાક્ષીં પ્રણતોઽસ્મિ સંતતમહં કારુણ્યવારાંનિધિમ્ ॥ … Read more