[મીનાક્ષી પંચરત્ન] ᐈ Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In Gujarati

ઉદ્યદ્ભાનુસહસ્રકોટિસદૃશાં કેયૂરહારોજ્જ્વલાં
બિંબોષ્ઠીં સ્મિતદંતપંક્તિરુચિરાં પીતાંબરાલંકૃતામ્ ।
વિષ્ણુબ્રહ્મસુરેંદ્રસેવિતપદાં તત્ત્વસ્વરૂપાં શિવાં
મીનાક્ષીં પ્રણતોઽસ્મિ સંતતમહં કારુણ્યવારાંનિધિમ્ ॥ 1 ॥

મુક્તાહારલસત્કિરીટરુચિરાં પૂર્ણેંદુવક્ત્રપ્રભાં
શિંજન્નૂપુરકિંકિણીમણિધરાં પદ્મપ્રભાભાસુરામ્ ।
સર્વાભીષ્ટફલપ્રદાં ગિરિસુતાં વાણીરમાસેવિતાં
મીનાક્ષીં પ્રણતોઽસ્મિ સંતતમહં કારુણ્યવારાંનિધિમ્ ॥ 2 ॥

શ્રીવિદ્યાં શિવવામભાગનિલયાં હ્રીંકારમંત્રોજ્જ્વલાં
શ્રીચક્રાંકિતબિંદુમધ્યવસતિં શ્રીમત્સભાનાયકીમ્ ।
શ્રીમત્ષણ્મુખવિઘ્નરાજજનનીં શ્રીમજ્જગન્મોહિનીં
મીનાક્ષીં પ્રણતોઽસ્મિ સંતતમહં કારુણ્યવારાંનિધિમ્ ॥ 3 ॥

શ્રીમત્સુંદરનાયકીં ભયહરાં જ્ઞાનપ્રદાં નિર્મલાં
શ્યામાભાં કમલાસનાર્ચિતપદાં નારાયણસ્યાનુજામ્ ।
વીણાવેણુમૃદંગવાદ્યરસિકાં નાનાવિધામંબિકાં
મીનાક્ષીં પ્રણતોઽસ્મિ સંતતમહં કારુણ્યવારાંનિધિમ્ ॥ 4 ॥

નાનાયોગિમુનીંદ્રહૃત્સુવસતીં નાનાર્થસિદ્ધિપ્રદાં
નાનાપુષ્પવિરાજિતાંઘ્રિયુગળાં નારાયણેનાર્ચિતામ્ ।
નાદબ્રહ્મમયીં પરાત્પરતરાં નાનાર્થતત્વાત્મિકાં
મીનાક્ષીં પ્રણતોઽસ્મિ સંતતમહં કારુણ્યવારાંનિધિમ્ ॥ 5 ॥

********

Leave a Comment