[മീനാക്ഷീ പംചരത്ന] ᐈ Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In Malayalam ഉദ്യദ്ഭാനുസഹസ്രകോടിസദൃശാം കേയൂരഹാരോജ്ജ്വലാംബിംബോഷ്ഠീം സ്മിതദംതപംക്തിരുചിരാം പീതാംബരാലംകൃതാമ് ।വിഷ്ണുബ്രഹ്മസുരേംദ്രസേവിതപദാം തത്ത്വസ്വരൂപാം ശിവാംമീനാക്ഷീം പ്രണതോഽസ്മി സംതതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിമ് ॥ 1 ॥ മുക്താഹാരലസത്കിരീടരുചിരാം പൂര്ണേംദുവക്ത്രപ്രഭാംശിംജന്നൂപുരകിംകിണീമണിധരാം പദ്മപ്രഭാഭാസുരാമ് ।സര്വാഭീഷ്ടഫലപ്രദാം ഗിരിസുതാം വാണീരമാസേവിതാംമീനാക്ഷീം പ്രണതോഽസ്മി സംതതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിമ് ॥ 2 ॥ ശ്രീവിദ്യാം ശിവവാമഭാഗനിലയാം ഹ്രീംകാരമംത്രോജ്ജ്വലാംശ്രീചക്രാംകിതബിംദുമധ്യവസതിം ശ്രീമത്സഭാനായകീമ് ।ശ്രീമത്ഷണ്മുഖവിഘ്നരാജജനനീം ശ്രീമജ്ജഗന്മോഹിനീംമീനാക്ഷീം പ്രണതോഽസ്മി സംതതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിമ് ॥ 3 ॥ ശ്രീമത്സുംദരനായകീം ഭയഹരാം ജ്ഞാനപ്രദാം നിര്മലാംശ്യാമാഭാം കമലാസനാര്ചിതപദാം നാരായണസ്യാനുജാമ് ।വീണാവേണുമൃദംഗവാദ്യരസികാം നാനാവിധാമംബികാംമീനാക്ഷീം പ്രണതോഽസ്മി സംതതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിമ് ॥ … Read more