[മീനാക്ഷീ പംചരത്ന] ᐈ Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In Malayalam

ഉദ്യദ്ഭാനുസഹസ്രകോടിസദൃശാം കേയൂരഹാരോജ്ജ്വലാം
ബിംബോഷ്ഠീം സ്മിതദംതപംക്തിരുചിരാം പീതാംബരാലംകൃതാമ് ।
വിഷ്ണുബ്രഹ്മസുരേംദ്രസേവിതപദാം തത്ത്വസ്വരൂപാം ശിവാം
മീനാക്ഷീം പ്രണതോഽസ്മി സംതതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിമ് ॥ 1 ॥

മുക്താഹാരലസത്കിരീടരുചിരാം പൂര്ണേംദുവക്ത്രപ്രഭാം
ശിംജന്നൂപുരകിംകിണീമണിധരാം പദ്മപ്രഭാഭാസുരാമ് ।
സര്വാഭീഷ്ടഫലപ്രദാം ഗിരിസുതാം വാണീരമാസേവിതാം
മീനാക്ഷീം പ്രണതോഽസ്മി സംതതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിമ് ॥ 2 ॥

ശ്രീവിദ്യാം ശിവവാമഭാഗനിലയാം ഹ്രീംകാരമംത്രോജ്ജ്വലാം
ശ്രീചക്രാംകിതബിംദുമധ്യവസതിം ശ്രീമത്സഭാനായകീമ് ।
ശ്രീമത്ഷണ്മുഖവിഘ്നരാജജനനീം ശ്രീമജ്ജഗന്മോഹിനീം
മീനാക്ഷീം പ്രണതോഽസ്മി സംതതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിമ് ॥ 3 ॥

ശ്രീമത്സുംദരനായകീം ഭയഹരാം ജ്ഞാനപ്രദാം നിര്മലാം
ശ്യാമാഭാം കമലാസനാര്ചിതപദാം നാരായണസ്യാനുജാമ് ।
വീണാവേണുമൃദംഗവാദ്യരസികാം നാനാവിധാമംബികാം
മീനാക്ഷീം പ്രണതോഽസ്മി സംതതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിമ് ॥ 4 ॥

നാനായോഗിമുനീംദ്രഹൃത്സുവസതീം നാനാര്ഥസിദ്ധിപ്രദാം
നാനാപുഷ്പവിരാജിതാംഘ്രിയുഗളാം നാരായണേനാര്ചിതാമ് ।
നാദബ്രഹ്മമയീം പരാത്പരതരാം നാനാര്ഥതത്വാത്മികാം
മീനാക്ഷീം പ്രണതോഽസ്മി സംതതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിമ് ॥ 5 ॥

********

Leave a Comment