[ମୀନାକ୍ଷୀ ପଂଚରତ୍ନ] ᐈ Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In Oriya/Odia ଉଦ୍ଯଦ୍ଭାନୁସହସ୍ରକୋଟିସଦୃଶାଂ କେଯୂରହାରୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଂବିଂବୋଷ୍ଠୀଂ ସ୍ମିତଦଂତପଂକ୍ତିରୁଚିରାଂ ପୀତାଂବରାଲଂକୃତାମ୍ ।ଵିଷ୍ଣୁବ୍ରହ୍ମସୁରେଂଦ୍ରସେଵିତପଦାଂ ତତ୍ତ୍ଵସ୍ଵରୂପାଂ ଶିଵାଂମୀନାକ୍ଷୀଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ସଂତତମହଂ କାରୁଣ୍ଯଵାରାଂନିଧିମ୍ ॥ 1 ॥ ମୁକ୍ତାହାରଲସତ୍କିରୀଟରୁଚିରାଂ ପୂର୍ଣେଂଦୁଵକ୍ତ୍ରପ୍ରଭାଂଶିଂଜନ୍ନୂପୁରକିଂକିଣୀମଣିଧରାଂ ପଦ୍ମପ୍ରଭାଭାସୁରାମ୍ ।ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରଦାଂ ଗିରିସୁତାଂ ଵାଣୀରମାସେଵିତାଂମୀନାକ୍ଷୀଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ସଂତତମହଂ କାରୁଣ୍ଯଵାରାଂନିଧିମ୍ ॥ 2 ॥ ଶ୍ରୀଵିଦ୍ଯାଂ ଶିଵଵାମଭାଗନିଲଯାଂ ହ୍ରୀଂକାରମଂତ୍ରୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଂଶ୍ରୀଚକ୍ରାଂକିତବିଂଦୁମଧ୍ଯଵସତିଂ ଶ୍ରୀମତ୍ସଭାନାଯକୀମ୍ ।ଶ୍ରୀମତ୍ଷଣ୍ମୁଖଵିଘ୍ନରାଜଜନନୀଂ ଶ୍ରୀମଜ୍ଜଗନ୍ମୋହିନୀଂମୀନାକ୍ଷୀଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ସଂତତମହଂ କାରୁଣ୍ଯଵାରାଂନିଧିମ୍ ॥ 3 ॥ ଶ୍ରୀମତ୍ସୁଂଦରନାଯକୀଂ ଭଯହରାଂ ଜ୍ଞାନପ୍ରଦାଂ ନିର୍ମଲାଂଶ୍ଯାମାଭାଂ କମଲାସନାର୍ଚିତପଦାଂ ନାରାଯଣସ୍ଯାନୁଜାମ୍ ।ଵୀଣାଵେଣୁମୃଦଂଗଵାଦ୍ଯରସିକାଂ ନାନାଵିଧାମଂବିକାଂମୀନାକ୍ଷୀଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ସଂତତମହଂ କାରୁଣ୍ଯଵାରାଂନିଧିମ୍ ॥ … Read more