[ମୀନାକ୍ଷୀ ପଂଚରତ୍ନ] ᐈ Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In Oriya/Odia

ଉଦ୍ଯଦ୍ଭାନୁସହସ୍ରକୋଟିସଦୃଶାଂ କେଯୂରହାରୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଂ
ବିଂବୋଷ୍ଠୀଂ ସ୍ମିତଦଂତପଂକ୍ତିରୁଚିରାଂ ପୀତାଂବରାଲଂକୃତାମ୍ ।
ଵିଷ୍ଣୁବ୍ରହ୍ମସୁରେଂଦ୍ରସେଵିତପଦାଂ ତତ୍ତ୍ଵସ୍ଵରୂପାଂ ଶିଵାଂ
ମୀନାକ୍ଷୀଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ସଂତତମହଂ କାରୁଣ୍ଯଵାରାଂନିଧିମ୍ ॥ 1 ॥

ମୁକ୍ତାହାରଲସତ୍କିରୀଟରୁଚିରାଂ ପୂର୍ଣେଂଦୁଵକ୍ତ୍ରପ୍ରଭାଂ
ଶିଂଜନ୍ନୂପୁରକିଂକିଣୀମଣିଧରାଂ ପଦ୍ମପ୍ରଭାଭାସୁରାମ୍ ।
ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରଦାଂ ଗିରିସୁତାଂ ଵାଣୀରମାସେଵିତାଂ
ମୀନାକ୍ଷୀଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ସଂତତମହଂ କାରୁଣ୍ଯଵାରାଂନିଧିମ୍ ॥ 2 ॥

ଶ୍ରୀଵିଦ୍ଯାଂ ଶିଵଵାମଭାଗନିଲଯାଂ ହ୍ରୀଂକାରମଂତ୍ରୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଂ
ଶ୍ରୀଚକ୍ରାଂକିତବିଂଦୁମଧ୍ଯଵସତିଂ ଶ୍ରୀମତ୍ସଭାନାଯକୀମ୍ ।
ଶ୍ରୀମତ୍ଷଣ୍ମୁଖଵିଘ୍ନରାଜଜନନୀଂ ଶ୍ରୀମଜ୍ଜଗନ୍ମୋହିନୀଂ
ମୀନାକ୍ଷୀଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ସଂତତମହଂ କାରୁଣ୍ଯଵାରାଂନିଧିମ୍ ॥ 3 ॥

ଶ୍ରୀମତ୍ସୁଂଦରନାଯକୀଂ ଭଯହରାଂ ଜ୍ଞାନପ୍ରଦାଂ ନିର୍ମଲାଂ
ଶ୍ଯାମାଭାଂ କମଲାସନାର୍ଚିତପଦାଂ ନାରାଯଣସ୍ଯାନୁଜାମ୍ ।
ଵୀଣାଵେଣୁମୃଦଂଗଵାଦ୍ଯରସିକାଂ ନାନାଵିଧାମଂବିକାଂ
ମୀନାକ୍ଷୀଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ସଂତତମହଂ କାରୁଣ୍ଯଵାରାଂନିଧିମ୍ ॥ 4 ॥

ନାନାଯୋଗିମୁନୀଂଦ୍ରହୃତ୍ସୁଵସତୀଂ ନାନାର୍ଥସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାଂ
ନାନାପୁଷ୍ପଵିରାଜିତାଂଘ୍ରିଯୁଗଳାଂ ନାରାଯଣେନାର୍ଚିତାମ୍ ।
ନାଦବ୍ରହ୍ମମଯୀଂ ପରାତ୍ପରତରାଂ ନାନାର୍ଥତତ୍ଵାତ୍ମିକାଂ
ମୀନାକ୍ଷୀଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ସଂତତମହଂ କାରୁଣ୍ଯଵାରାଂନିଧିମ୍ ॥ 5 ॥

********

Leave a Comment