[மீனாக்ஷீ பஞ்ச ரத்ன] ᐈ Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In Tamil உத்3யத்3பா4னுஸஹஸ்ரகோடிஸத்3ருஶாம் கேயூரஹாரோஜ்ஜ்வலாம்பி3ம்போ3ஷ்டீ2ம் ஸ்மிதத3ன்தபங்க்திருசிராம் பீதாம்ப3ராலங்க்ருதாம் ।விஷ்ணுப்3ரஹ்மஸுரேன்த்3ரஸேவிதபதா3ம் தத்த்வஸ்வரூபாம் ஶிவாம்மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோஸ்மி ஸன்ததமஹம் காருண்யவாராம்னிதி4ம் ॥ 1 ॥ முக்தாஹாரலஸத்கிரீடருசிராம் பூர்ணேன்து3வக்த்ரப்ரபா4ம்ஶிஞ்ஜன்னூபுரகிங்கிணீமணித4ராம் பத்3மப்ரபா4பா4ஸுராம் ।ஸர்வாபீ4ஷ்டப2லப்ரதா3ம் கி3ரிஸுதாம் வாணீரமாஸேவிதாம்மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோஸ்மி ஸன்ததமஹம் காருண்யவாராம்னிதி4ம் ॥ 2 ॥ ஶ்ரீவித்3யாம் ஶிவவாமபா4க3னிலயாம் ஹ்ரீங்காரமன்த்ரோஜ்ஜ்வலாம்ஶ்ரீசக்ராங்கிதபி3ன்து3மத்4யவஸதிம் ஶ்ரீமத்ஸபா4னாயகீம் ।ஶ்ரீமத்ஷண்முக2விக்4னராஜஜனநீம் ஶ்ரீமஜ்ஜக3ன்மோஹினீம்மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோஸ்மி ஸன்ததமஹம் காருண்யவாராம்னிதி4ம் ॥ 3 ॥ ஶ்ரீமத்ஸுன்த3ரனாயகீம் ப4யஹராம் ஜ்ஞானப்ரதா3ம் நிர்மலாம்ஶ்யாமாபா4ம் கமலாஸனார்சிதபதா3ம் நாராயணஸ்யானுஜாம் ।வீணாவேணும்ருத3ங்க3வாத்3யரஸிகாம் நானாவிதா4மம்பி3காம்மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோஸ்மி ஸன்ததமஹம் காருண்யவாராம்னிதி4ம் ॥ … Read more