[மீனாக்ஷீ பஞ்ச ரத்ன] ᐈ Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In Tamil

உத்3யத்3பா4னுஸஹஸ்ரகோடிஸத்3ருஶாம் கேயூரஹாரோஜ்ஜ்வலாம்
பி3ம்போ3ஷ்டீ2ம் ஸ்மிதத3ன்தபங்க்திருசிராம் பீதாம்ப3ராலங்க்ருதாம் ।
விஷ்ணுப்3ரஹ்மஸுரேன்த்3ரஸேவிதபதா3ம் தத்த்வஸ்வரூபாம் ஶிவாம்
மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோஸ்மி ஸன்ததமஹம் காருண்யவாராம்னிதி4ம் ॥ 1 ॥

முக்தாஹாரலஸத்கிரீடருசிராம் பூர்ணேன்து3வக்த்ரப்ரபா4ம்
ஶிஞ்ஜன்னூபுரகிங்கிணீமணித4ராம் பத்3மப்ரபா4பா4ஸுராம் ।
ஸர்வாபீ4ஷ்டப2லப்ரதா3ம் கி3ரிஸுதாம் வாணீரமாஸேவிதாம்
மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோஸ்மி ஸன்ததமஹம் காருண்யவாராம்னிதி4ம் ॥ 2 ॥

ஶ்ரீவித்3யாம் ஶிவவாமபா43னிலயாம் ஹ்ரீங்காரமன்த்ரோஜ்ஜ்வலாம்
ஶ்ரீசக்ராங்கிதபி3ன்து3மத்4யவஸதிம் ஶ்ரீமத்ஸபா4னாயகீம் ।
ஶ்ரீமத்ஷண்முக2விக்4னராஜஜனநீம் ஶ்ரீமஜ்ஜக3ன்மோஹினீம்
மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோஸ்மி ஸன்ததமஹம் காருண்யவாராம்னிதி4ம் ॥ 3 ॥

ஶ்ரீமத்ஸுன்த3ரனாயகீம் ப4யஹராம் ஜ்ஞானப்ரதா3ம் நிர்மலாம்
ஶ்யாமாபா4ம் கமலாஸனார்சிதபதா3ம் நாராயணஸ்யானுஜாம் ।
வீணாவேணும்ருத3ங்க3வாத்3யரஸிகாம் நானாவிதா4மம்பி3காம்
மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோஸ்மி ஸன்ததமஹம் காருண்யவாராம்னிதி4ம் ॥ 4 ॥

நானாயோகி3முனீன்த்3ரஹ்ருத்ஸுவஸதீம் நானார்த2ஸித்3தி4ப்ரதா3ம்
நானாபுஷ்பவிராஜிதாங்க்4ரியுக3ல்தா3ம் நாராயணேனார்சிதாம் ।
நாத3ப்3ரஹ்மமயீம் பராத்பரதராம் நானார்த2தத்வாத்மிகாம்
மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோஸ்மி ஸன்ததமஹம் காருண்யவாராம்னிதி4ம் ॥ 5 ॥

********

Leave a Comment