[Nakshatra Suktam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Nakshatra Suktam English Lyrics taittireeya brahmanam । ashhtakam – 3 prashnah – 1taittireeya samhitaah । kaanda 3 prapaathakah – 5 anuvaakam – 1 om ॥ agnirna”’h paatu krritti”’kaah । nakshha”’tram devami”’mdriyam । idamaa”’saam vichakshhanam । haviraasam ju”’hotana । yasya bhaanti”’ rashmayo yasya”’ ketava”’h । yasyemaa vishvaa bhuva”’naani sarvaa””” । sa krritti”’kaabhirabhisamvasaa”’nah । agnirno”’ devassu”’vite da”’dhaatu … Read more