[Nakshatra Suktam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Nakshatra Suktam English Lyrics

taittireeya brahmanam । ashhtakam – 3 prashnah – 1
taittireeya samhitaah । kaanda 3 prapaathakah – 5 anuvaakam – 1

om ॥ agnirna”’h paatu krritti”’kaah । nakshha”’tram devami”’mdriyam । idamaa”’saam vichakshhanam । haviraasam ju”’hotana । yasya bhaanti”’ rashmayo yasya”’ ketava”’h । yasyemaa vishvaa bhuva”’naani sarvaa””” । sa krritti”’kaabhirabhisamvasaa”’nah । agnirno”’ devassu”’vite da”’dhaatu ॥ 1 ॥

prajaapa”’te rohineeve”’tu patnee””” । vishvaroo”’paa brrihatee chitrabhaa”’nuh । saa no”’ yajjhnasya”’ suvite da”’dhaatu । yathaa jeeve”’ma sharadassavee”’raah । rohinee devyuda”’gaatpurastaa”””t । vishvaa”’ roopaani”’ pratimoda”’maanaa । prajaapa”’tigm havishhaa”’ vardhaya”’mtee । priyaa devaanaamupa”’yaatu yajjhnam ॥ 2 ॥

somo raajaa”’ mrrigasheershhena aagann”’ । shivam nakshha”’tram priyama”’sya dhaama”’ । aapyaaya”’maano bahudhaa jane”’shhu । reta”’h prajaam yaja”’maane dadhaatu । yatte nakshha”’tram mrrigasheershhamasti”’ । priyagm raa”’jan priyata”’mam priyaanaa”””m । tasmai”’ te soma havishhaa”’ vidhema । shanna”’ edhi dvipade sham chatu”’shhpade ॥ 3 ॥

aardrayaa”’ rudrah pratha”’maa na eti । shreshhtho”’ devaanaam pati”’raghniyaanaa”””m । nakshha”’tramasya havishhaa”’ vidhema । maa na”’h prajaagm ree”’rishhanmota veeraan । heti rudrasya pari”’no vrrinaktu । aardraa nakshha”’tram jushhataagm havirna”’h । pramumchamaa”’nau duritaani vishvaa””” । apaaghashag”’m sannudataamaraa”’tim । ॥ 4॥

puna”’rno devyadi”’tisprrinotu । puna”’rvasoonah punaretaa”””m yajjhnam । puna”’rno devaa abhiya”’mtu sarve””” । puna”’h punarvo havishhaa”’ yajaamah । evaa na devyadi”’tiranarvaa । vishva”’sya bhartree jaga”’tah pratishhthaa । puna”’rvasoo havishhaa”’ vardhaya”’mtee । priyam devaanaa-mapye”’tu paatha”’h ॥ 5॥

brrihaspati”’h prathamam jaaya”’maanah । tishhya”’m nakshha”’tramabhi samba”’bhoova । shreshhtho”’ devaanaam prrita”’naasujishhnuh । disho.anu sarvaa abha”’yanno astu । tishhya”’h purastaa”’duta ma”’dhyato na”’h । brrihaspati”’rnah pari”’paatu pashchaat । baadhe”’taamdveshho abha”’yam krrinutaam । suveerya”’sya pata”’yasyaama ॥ 6 ॥

idagm sarpebhyo”’ havira”’stu jushhtam””” । aashreshhaa yeshhaa”’manuyanti cheta”’h । ye amtari”’kshham prrithiveem kshhiyanti”’ । te na”’ssarpaaso havamaaga”’mishhthaah । ye ro”’chane sooryasyaapi”’ sarpaah । ye diva”’m deveemanu”’samchara”’mti । yeshhaa”’mashreshhaa a”’nuyanti kaamam””” । tebhya”’ssarpebhyo madhu”’majjuhomi ॥ 7 ॥

upa”’hootaah pitaro ye maghaasu”’ । mano”’javasassukrrita”’ssukrrityaah । te no nakshha”’tre havamaaga”’mishhthaah । svadhaabhi”’ryajjhnam praya”’tam jushhantaam । ye a”’gnidagdhaa ye.ana”’gnidagdhaah । ye”’.amullokam pitara”’h kshhiyanti”’ । yaag-shcha”’ vidmayaagm u”’ cha na pra”’vidma । maghaasu”’ yajjhnagm sukrri”’tam jushhantaam ॥ 8॥

gavaam patih phalgu”’neenaamasi tvam । tada”’ryaman varunamitra chaaru”’ । tam tvaa”’ vayagm sa”’nitaarag”’m saneenaam । jeevaa jeeva”’ntamupa samvi”’shema । yenemaa vishvaa bhuva”’naani sanji”’taa । yasya”’ devaa a”’nusamyanti cheta”’h । aryamaa raajaa.ajarastu vi”’shhmaan । phalgu”’neenaamrrishhabho ro”’raveeti ॥ 9 ॥

shreshhtho”’ devaanaa”””m bhagavo bhagaasi । tattvaa”’ viduh phalgu”’neestasya”’ vittaat । asmabhya”’m kshhatramajarag”’m suveeryam””” । gomadashva”’vadupasannu”’deha । bhago”’ha daataa bhaga itpra”’daataa । bhago”’ deveeh phalgu”’neeraavi”’vesha । bhagasyettam pra”’savam ga”’mema । yatra”’ devaissa”’dhamaada”’m madema । ॥ 10 ॥

aayaatu devassa”’vitopa”’yaatu । hiranyaye”’na suvrritaa rathe”’na । vahan, hastag”’m subhag”’m vidmanaapa”’sam । prayachcha”’mtam papu”’rim punyamachcha”’ । hastah praya”’chcha tvamrritam vasee”’yah । dakshhi”’nena prati”’grribhneema enat । daataara”’madya sa”’vitaa vi”’deya । yo no hastaa”’ya prasuvaati”’ yajjhnam ॥11 ॥

tvashhtaa nakshha”’tramabhye”’ti chitraam । subhagm sa”’samyuvatigm raacha”’maanaam । niveshaya”’nnamrritaanmartyaag”’shcha । roopaani”’ pigmshan bhuva”’naani vishvaa””” । tannastvashhtaa tadu”’ chitraa vicha”’shhtaam । tannakshha”’tram bhooridaa a”’stu mahyam””” । tanna”’h prajaam veerava”’teegm sanotu । gobhi”’rno ashvaissama”’naktu yajjhnam ॥ 12 ॥

vaayurnakshha”’tramabhye”’ti nishhtyaa”””m । tigmashrri”’mgo vrrishhabho roru”’vaanah । sameerayan bhuva”’naa maatarishvaa””” । apa dveshhaag”’msi nudataamaraa”’teeh । tanno”’ vaayastadu nishhtyaa”’ shrrinotu । tannakshha”’tram bhooridaa a”’stu mahyam””” । tanno”’ devaaso anu”’jaanantu kaamam””” । yathaa tare”’ma duritaani vishvaa””” ॥ 13 ॥

dooramasmachchatra”’vo yantu bheetaah । tadi”’mdraagnee krri”’nutaam tadvishaa”’khe । tanno”’ devaa anu”’madantu yajjhnam । pashchaat purastaadabha”’yanno astu । nakshha”’traanaamadhi”’patnee vishaa”’khe । shreshhthaa”’vindraagnee bhuva”’nasya gopau । vishhoo”’chashshatroo”’napabaadha”’maanau । apakshhudha”’nnudataamaraa”’tim । ॥ 14 ॥

poornaa pashchaaduta poornaa purastaa”””t । unma”’dhyatah pau”””rnamaasee ji”’gaaya । tasyaa”””m devaa adhi”’samvasa”’mtah । uttame naaka”’ iha maa”’dayantaam । prrithvee suvarchaa”’ yuvatih sajoshhaa”””h । paurnamaasyuda”’gaachchobha”’maanaa । aapyaayaya”’mtee duritaani vishvaa””” । urum duhaam yaja”’maanaaya yajjhnam ।

rriddhyaasma”’ havyairnama”’sopasadya”’ । mitram devam mi”’tradheya”’m no astu । anooraadhaan, havishhaa”’ vardhaya”’mtah । shatam jee”’vema sharadah savee”’raah । chitram nakshha”’tramuda”’gaatpurastaa”””t । anooraadhaa sa iti yadvada”’nti । tanmitra e”’ti pathibhi”’rdevayaanai”””h । hiranyayairvita”’tairamtari”’kshhe ॥ 16 ॥

indro””” jyeshhthaamanu nakshha”’trameti । yasmi”’n vrritram vrri”’tra toorye”’ tataara”’ । tasmi”’nvaya-mamrritam duhaa”’naah । kshhudha”’mtarema duri”’tim duri”’shhtim । purandaraaya”’ vrrishhabhaaya”’ dhrrishhnave””” । ashhaa”’dhaaya saha”’maanaaya meedhushhe””” । indraa”’ya jyeshhthaa madhu”’madduhaa”’naa । urum krri”’notu yaja”’maanaaya lokam । ॥ 17 ॥

moola”’m prajaam veerava”’teem videya । paraa”””chyetu nirrri”’tih paraachaa । gobhirnakshha”’tram pashubhissama”’ktam । aha”’rbhooyaadyaja”’maanaaya mahyam””” । aha”’rno adya su”’vite da”’daatu । moolam nakshha”’tramiti yadvada”’nti । paraa”’cheem vaachaa nirrri”’tim nudaami । shivam prajaayai”’ shivama”’stu mahyam””” ॥ 18 ॥

yaa divyaa aapah paya”’saa sambabhoovuh । yaa amtari”’kshha uta paarthi”’veeryaah । yaasaa”’mashhaadhaa a”’nuyanti kaamam””” । taa na aapah shagg syonaa bha”’vantu । yaashcha koopyaa yaashcha”’ naadyaa”””ssamudriyaa”””h । yaashcha”’ vaishanteeruta praa”’sacheeryaah । yaasaa”’mashhaadhaa madhu”’ bhakshhaya”’nti । taa na aapah shagg syonaa bha”’vantu ॥19 ॥

tanno vishve upa”’ shrrinvantu devaah । tada”’shhaadhaa abhisamya”’mtu yajjhnam । tannakshha”’tram prathataam pashubhya”’h । krrishhirvrrishhtiryaja”’maanaaya kalpataam । shubhraah kanyaa”’ yuvataya”’ssupesha”’sah । karmakrrita”’ssukrrito”’ veeryaa”’vateeh । vishvaa”””n devaan, havishhaa”’ vardhaya”’mteeh । ashhaadhaah kaamamupaa”’yantu yajjhnam ॥ 20 ॥

yasmin brahmaabhyaja”’yatsarva”’metat । amuncha”’ lokamidamoo”’cha sarvam””” । tanno nakshha”’tramabhijidvijitya”’ । shriya”’m dadhaatvahrri”’neeyamaanam । ubhau lokau brahma”’naa sanji”’temau । tanno nakshha”’tramabhijidvicha”’shhtaam । tasmi”’nvayam prrita”’naassanja”’yema । tanno”’ devaaso anu”’jaanantu kaamam””” ॥ 21 ॥

shrrinvanti”’ shronaamamrrita”’sya gopaam । punyaa”’masyaa upa”’shrrinomi vaacham””” । maheem deveem vishhnu”’patneemajooryaam । prateechee”’ menaagm havishhaa”’ yajaamah । tredhaa vishhnu”’rurugaayo vicha”’krame । maheem diva”’m prrithiveemamtari”’kshham । tachchronaitishrava”’-ichchamaa”’naa । punyagg shlokam yaja”’maanaaya krrinvatee ॥ 22 ॥

ashhtau devaa vasa”’vassomyaasa”’h । chata”’sro deveerajaraah shravi”’shhthaah । te yajjhnam paa”””mtu raja”’sah purastaa”””t । samvatsareena”’mamrritagg”’ svasti । yajjhnam na”’h paantu vasa”’vah purastaa”””t । dakshhinato”’.abhiya”’ntu shravi”’shhthaah । punyannakshha”’tramabhi samvi”’shaama । maa no araa”’tiraghashagmsaa.agann”’ ॥ 23 ॥

kshhatrasya raajaa varu”’no.adhiraajah । nakshha”’traanaagm shatabhi”’shhagvasi”’shhthah । tau devebhya”’h krrinuto deerghamaayu”’h । shatagm sahasraa”’ bheshhajaani”’ dhattah । yajjhnanno raajaa varu”’na upa”’yaatu । tanno vishve”’ abhi samya”’ntu devaah । tanno nakshha”’tragm shatabhi”’shhagjushhaanam । deerghamaayuh prati”’radbheshhajaani”’ ॥ 24 ॥

aja eka”’paaduda”’gaatpurastaa”””t । vishvaa”’ bhootaani”’ prati moda”’maanah । tasya”’ devaah pra”’savam ya”’mti sarve””” । proshhthapadaaso”’ amrrita”’sya gopaah । vibhraaja”’maanassamidhaa na ugrah । aa.antari”’kshhamaruhadagandyaam । tagm soorya”’m devamajameka”’paadam । proshhthapadaaso anu”’yanti sarve””” ॥ 25 ॥

ahi”’rbudhniyah pratha”’maa na eti । shreshhtho”’ devaanaa”’muta maanu”’shhaanaam । tam braa”””hmanaasso”’mapaassomyaasa”’h । proshhthapadaaso”’ abhira”’kshhanti sarve””” । chatvaara eka”’mabhi karma”’ devaah । proshhthapadaa sa iti yaan, vada”’nti । te budhniya”’m parishhadyagg”’ stuvanta”’h । ahig”’m rakshhanti nama”’sopasadya”’ ॥ 26 ॥

pooshhaa revatyanve”’ti panthaa”””m । pushhtipatee”’ pashupaa vaaja”’bastyau । imaani”’ havyaa praya”’taa jushhaanaa । sugairno yaanairupa”’yaataam yajjhnam । kshhudraan pashoon ra”’kshhatu revatee”’ nah । gaavo”’ no ashvaagm anve”’tu pooshhaa । annagm rakshha”’mtau bahudhaa viroo”’pam । vaajag”’m sanutaam yaja”’maanaaya yajjhnam ॥ 27 ॥

tadashvinaa”’vashvayujopa”’yaataam । shubhamgami”’shhthau suyame”’bhirashvai”””h । svam nakshha”’tragm havishhaa yaja”’mtau । madhvaasamprri”’ktau yaju”’shhaa sama”’ktau । yau devaanaa”””m bhishhajau””” havyavaahau । vishva”’sya dootaavamrrita”’sya gopau । tau nakshhatram jujushhaanopa”’yaataam । namo.ashvibhyaa”””m krrinumo.ashvayugbhyaa”””m ॥ 28 ॥

apa”’ paapmaanam bhara”’neerbharantu । tadyamo raajaa bhaga”’vaan, vicha”’shhtaam । lokasya raajaa”’ mahato mahaan, hi । sugam nah panthaamabha”’yam krrinotu । yasminnakshha”’tre yama eti raajaa””” । yasmi”’nnenamabhyashhi”’mchanta devaah । tada”’sya chitragm havishhaa”’ yajaama । apa”’ paapmaanam bhara”’neerbharantu ॥ 29 ॥

nivesha”’nee samgama”’nee vasoo”’naam vishvaa”’ roopaani vasoo”””nyaaveshaya”’ntee । sahasraposhhagm subhagaa raraa”’naa saa na aaganvarcha”’saa samvidaanaa । yatte”’ devaa ada”’dhurbhaagadheyamamaa”’vaasye samvasa”’mto mahitvaa । saa no”’ yajjhnam pi”’prrihi vishvavaare rayinno”’ dhehi subhage suveeram””” ॥ 30 ॥

om shaantih shaantih shaanti”’h ।

********

Leave a Comment