[નક્ષત્ર સૂક્તમ્] ᐈ Nakshatra Suktam Lyrics In Gujarati Pdf

Nakshatra Suktam Gujarati Lyrics તૈત્તિરીય બ્રહ્મણમ્ । અષ્ટકમ્ – 3 પ્રશ્નઃ – 1તૈત્તિરીય સંહિતાઃ । કાંડ 3 પ્રપાઠકઃ – 5 અનુવાકમ્ – 1 ઓં ॥ અ॒ગ્નિર્નઃ॑ પાતુ॒ કૃત્તિ॑કાઃ । નક્ષ॑ત્રં દે॒વમિં॑દ્રિ॒યમ્ । ઇ॒દમા॑સાં વિચક્ષ॒ણમ્ । હ॒વિરા॒સં જુ॑હોતન । યસ્ય॒ ભાંતિ॑ ર॒શ્મયો॒ યસ્ય॑ કે॒તવઃ॑ । યસ્યે॒મા વિશ્વા॒ ભુવ॑નાનિ॒ સર્વા᳚ । સ કૃત્તિ॑કાભિર॒ભિસં॒વસા॑નઃ । અ॒ગ્નિર્નો॑ દે॒વસ્સુ॑વિ॒તે દ॑ધાતુ … Read more