[નક્ષત્ર સૂક્તમ્] ᐈ Nakshatra Suktam Lyrics In Gujarati Pdf

Nakshatra Suktam Gujarati Lyrics

તૈત્તિરીય બ્રહ્મણમ્ । અષ્ટકમ્ – 3 પ્રશ્નઃ – 1
તૈત્તિરીય સંહિતાઃ । કાંડ 3 પ્રપાઠકઃ – 5 અનુવાકમ્ – 1

ઓં ॥ અ॒ગ્નિર્નઃ॑ પાતુ॒ કૃત્તિ॑કાઃ । નક્ષ॑ત્રં દે॒વમિં॑દ્રિ॒યમ્ । ઇ॒દમા॑સાં વિચક્ષ॒ણમ્ । હ॒વિરા॒સં જુ॑હોતન । યસ્ય॒ ભાંતિ॑ ર॒શ્મયો॒ યસ્ય॑ કે॒તવઃ॑ । યસ્યે॒મા વિશ્વા॒ ભુવ॑નાનિ॒ સર્વા᳚ । સ કૃત્તિ॑કાભિર॒ભિસં॒વસા॑નઃ । અ॒ગ્નિર્નો॑ દે॒વસ્સુ॑વિ॒તે દ॑ધાતુ ॥ 1 ॥

પ્ર॒જાપ॑તે રોહિ॒ણીવે॑તુ॒ પત્ની᳚ । વિ॒શ્વરૂ॑પા બૃહ॒તી ચિ॒ત્રભા॑નુઃ । સા નો॑ ય॒જ્ઞસ્ય॑ સુવિ॒તે દ॑ધાતુ । યથા॒ જીવે॑મ શ॒રદ॒સ્સવી॑રાઃ । રો॒હિ॒ણી દે॒વ્યુદ॑ગાત્પુ॒રસ્તા᳚ત્ । વિશ્વા॑ રૂ॒પાણિ॑ પ્રતિ॒મોદ॑માના । પ્ર॒જાપ॑તિગ્-મ્ હ॒વિષા॑ વ॒ર્ધયં॑તી । પ્રિ॒યા દે॒વાના॒મુપ॑યાતુ ય॒જ્ઞમ્ ॥ 2 ॥

સોમો॒ રાજા॑ મૃગશી॒ર્॒ષેણ॒ આગન્ન્॑ । શિ॒વં નક્ષ॑ત્રં પ્રિ॒યમ॑સ્ય॒ ધામ॑ । આ॒પ્યાય॑માનો બહુ॒ધા જને॑ષુ । રેતઃ॑ પ્ર॒જાં યજ॑માને દધાતુ । યત્તે॒ નક્ષ॑ત્રં મૃગશી॒ર્॒ષમસ્તિ॑ । પ્રિ॒યગ્-મ્ રા॑જન્ પ્રિ॒યત॑મં પ્રિ॒યાણા᳚મ્ । તસ્મૈ॑ તે સોમ હ॒વિષા॑ વિધેમ । શન્ન॑ એધિ દ્વિ॒પદે॒ શં ચતુ॑ષ્પદે ॥ 3 ॥

આ॒ર્દ્રયા॑ રુ॒દ્રઃ પ્રથ॑મા ન એતિ । શ્રેષ્ઠો॑ દે॒વાનાં॒ પતિ॑રઘ્નિ॒યાના᳚મ્ । નક્ષ॑ત્રમસ્ય હ॒વિષા॑ વિધેમ । મા નઃ॑ પ્ર॒જાગ્-મ્ રી॑રિષ॒ન્મોત વી॒રાન્ । હે॒તિ રુ॒દ્રસ્ય॒ પરિ॑ણો વૃણક્તુ । આ॒ર્દ્રા નક્ષ॑ત્રં જુષતાગ્-મ્ હ॒વિર્નઃ॑ । પ્ર॒મું॒ચમા॑નૌ દુરિ॒તાનિ॒ વિશ્વા᳚ । અપા॒ઘશગ્-મ્॑ સન્નુદતા॒મરા॑તિમ્ । ॥ 4॥

પુન॑ર્નો દે॒વ્યદિ॑તિસ્પૃણોતુ । પુન॑ર્વસૂનઃ॒ પુન॒રેતાં᳚ ય॒જ્ઞમ્ । પુન॑ર્નો દે॒વા અ॒ભિયં॑તુ॒ સર્વે᳚ । પુનઃ॑ પુનર્વો હ॒વિષા॑ યજામઃ । એ॒વા ન દે॒વ્યદિ॑તિરન॒ર્વા । વિશ્વ॑સ્ય ભ॒ર્ત્રી જગ॑તઃ પ્રતિ॒ષ્ઠા । પુન॑ર્વસૂ હ॒વિષા॑ વ॒ર્ધયં॑તી । પ્રિ॒યં દે॒વાના॒-મપ્યે॑તુ॒ પાથઃ॑ ॥ 5॥

બૃહ॒સ્પતિઃ॑ પ્રથ॒મં જાય॑માનઃ । તિ॒ષ્યં॑ નક્ષ॑ત્રમ॒ભિ સંબ॑ભૂવ । શ્રેષ્ઠો॑ દે॒વાનાં॒ પૃત॑નાસુજિ॒ષ્ણુઃ । દિ॒શોઽનુ॒ સર્વા॒ અભ॑યન્નો અસ્તુ । તિ॒ષ્યઃ॑ પુ॒રસ્તા॑દુ॒ત મ॑ધ્ય॒તો નઃ॑ । બૃહ॒સ્પતિ॑ર્નઃ॒ પરિ॑પાતુ પ॒શ્ચાત્ । બાધે॑તાં॒દ્વેષો॒ અભ॑યં કૃણુતામ્ । સુ॒વીર્ય॑સ્ય॒ પત॑યસ્યામ ॥ 6 ॥

ઇ॒દગ્-મ્ સ॒ર્પેભ્યો॑ હ॒વિર॑સ્તુ॒ જુષ્ટમ્᳚ । આ॒શ્રે॒ષા યેષા॑મનુ॒યંતિ॒ ચેતઃ॑ । યે અં॒તરિ॑ક્ષં પૃથિ॒વીં ક્ષિ॒યંતિ॑ । તે ન॑સ્સ॒ર્પાસો॒ હવ॒માગ॑મિષ્ઠાઃ । યે રો॑ચ॒ને સૂર્ય॒સ્યાપિ॑ સ॒ર્પાઃ । યે દિવં॑ દે॒વીમનુ॑સં॒ચરં॑તિ । યેષા॑મશ્રે॒ષા અ॑નુ॒યંતિ॒ કામમ્᳚ । તેભ્ય॑સ્સ॒ર્પેભ્યો॒ મધુ॑મજ્જુહોમિ ॥ 7 ॥

ઉપ॑હૂતાઃ પિ॒તરો॒ યે મ॒ઘાસુ॑ । મનો॑જવસસ્સુ॒કૃત॑સ્સુકૃ॒ત્યાઃ । તે નો॒ નક્ષ॑ત્રે॒ હવ॒માગ॑મિષ્ઠાઃ । સ્વ॒ધાભિ॑ર્ય॒જ્ઞં પ્રય॑તં જુષંતામ્ । યે અ॑ગ્નિદ॒ગ્ધા યેઽન॑ગ્નિદગ્ધાઃ । યે॑ઽમુલ્લો॒કં પિ॒તરઃ॑ ક્ષિ॒યંતિ॑ । યાગ્-શ્ચ॑ વિ॒દ્મયાગ્-મ્ ઉ॑ ચ॒ ન પ્ર॑વિ॒દ્મ । મ॒ઘાસુ॑ ય॒જ્ઞગ્-મ્ સુકૃ॑તં જુષંતામ્ ॥ 8॥

ગવાં॒ પતિઃ॒ ફલ્ગુ॑નીનામસિ॒ ત્વમ્ । તદ॑ર્યમન્ વરુણમિત્ર॒ ચારુ॑ । તં ત્વા॑ વ॒યગ્-મ્ સ॑નિ॒તારગ્-મ્॑ સની॒નામ્ । જી॒વા જીવ॑ંત॒મુપ॒ સંવિ॑શેમ । યેને॒મા વિશ્વા॒ ભુવ॑નાનિ॒ સંજિ॑તા । યસ્ય॑ દે॒વા અ॑નુસં॒યંતિ॒ ચેતઃ॑ । અ॒ર્ય॒મા રાજા॒ઽજર॒સ્તુ વિ॑ષ્માન્ । ફલ્ગુ॑નીનામૃષ॒ભો રો॑રવીતિ ॥ 9 ॥

શ્રેષ્ઠો॑ દે॒વાનાં᳚ ભગવો ભગાસિ । તત્ત્વા॑ વિદુઃ॒ ફલ્ગુ॑ની॒સ્તસ્ય॑ વિત્તાત્ । અ॒સ્મભ્યં॑ ક્ષ॒ત્રમ॒જરગ્-મ્॑ સુ॒વીર્યમ્᳚ । ગોમ॒દશ્વ॑વ॒દુપ॒સન્નુ॑દે॒હ । ભગો॑હ દા॒તા ભગ ઇત્પ્ર॑દા॒તા । ભગો॑ દે॒વીઃ ફલ્ગુ॑ની॒રાવિ॑વેશ । ભગ॒સ્યેત્તં પ્ર॑સ॒વં ગ॑મેમ । યત્ર॑ દે॒વૈસ્સ॑ધ॒માદં॑ મદેમ । ॥ 10 ॥

આયા॒તુ દે॒વસ્સ॑વિ॒તોપ॑યાતુ । હિ॒ર॒ણ્યયે॑ન સુ॒વૃતા॒ રથે॑ન । વહ॒ન્॒, હસ્તગ્-મ્॑ સુભગ્-મ્॑ વિદ્મ॒નાપ॑સમ્ । પ્રયચ્છં॑તં॒ પપુ॑રિં॒ પુણ્ય॒મચ્છ॑ । હસ્તઃ॒ પ્રય॑ચ્છ ત્વ॒મૃતં॒ વસી॑યઃ । દક્ષિ॑ણેન॒ પ્રતિ॑ગૃભ્ણીમ એનત્ । દા॒તાર॑મ॒દ્ય સ॑વિ॒તા વિ॑દેય । યો નો॒ હસ્તા॑ય પ્રસુ॒વાતિ॑ ય॒જ્ઞમ્ ॥11 ॥

ત્વષ્ટા॒ નક્ષ॑ત્રમ॒ભ્યે॑તિ ચિ॒ત્રામ્ । સુ॒ભગ્-મ્ સ॑સંયુવ॒તિગ્-મ્ રાચ॑માનામ્ । નિ॒વે॒શય॑ન્ન॒મૃતા॒ન્મર્ત્યાગ્॑શ્ચ । રૂ॒પાણિ॑ પિ॒ગ્-મ્॒શન્ ભુવ॑નાનિ॒ વિશ્વા᳚ । તન્ન॒સ્ત્વષ્ટા॒ તદુ॑ ચિ॒ત્રા વિચ॑ષ્ટામ્ । તન્નક્ષ॑ત્રં ભૂરિ॒દા અ॑સ્તુ॒ મહ્યમ્᳚ । તન્નઃ॑ પ્ર॒જાં વી॒રવ॑તીગ્-મ્ સનોતુ । ગોભિ॑ર્નો॒ અશ્વૈ॒સ્સમ॑નક્તુ યજ્ઞમ્ ॥ 12 ॥

વા॒યુર્નક્ષ॑ત્રમ॒ભ્યે॑તિ॒ નિષ્ટ્યા᳚મ્ । તિ॒ગ્મશૃં॑ગો વૃષ॒ભો રોરુ॑વાણઃ । સ॒મી॒રય॒ન્ ભુવ॑ના માત॒રિશ્વા᳚ । અપ॒ દ્વેષાગ્-મ્॑સિ નુદતા॒મરા॑તીઃ । તન્નો॑ વા॒યસ્તદુ॒ નિષ્ટ્યા॑ શૃણોતુ । તન્નક્ષ॑ત્રં ભૂરિ॒દા અ॑સ્તુ॒ મહ્યમ્᳚ । તન્નો॑ દે॒વાસો॒ અનુ॑જાનંતુ॒ કામમ્᳚ । યથા॒ તરે॑મ દુરિ॒તાનિ॒ વિશ્વા᳚ ॥ 13 ॥

દૂ॒રમ॒સ્મચ્છત્ર॑વો યંતુ ભી॒તાઃ । તદિં॑દ્રા॒ગ્ની કૃ॑ણુતાં॒ તદ્વિશા॑ખે । તન્નો॑ દે॒વા અનુ॑મદંતુ ય॒જ્ઞમ્ । પ॒શ્ચાત્ પુ॒રસ્તા॒દભ॑યન્નો અસ્તુ । નક્ષ॑ત્રાણા॒મધિ॑પત્ની॒ વિશા॑ખે । શ્રેષ્ઠા॑વિંદ્રા॒ગ્ની ભુવ॑નસ્ય ગો॒પૌ । વિષૂ॑ચ॒શ્શત્રૂ॑નપ॒બાધ॑માનૌ । અપ॒ક્ષુધ॑ન્નુદતા॒મરા॑તિમ્ । ॥ 14 ॥

પૂ॒ર્ણા પ॒શ્ચાદુ॒ત પૂ॒ર્ણા પુ॒રસ્તા᳚ત્ । ઉન્મ॑ધ્ય॒તઃ પૌ᳚ર્ણમા॒સી જિ॑ગાય । તસ્યાં᳚ દે॒વા અધિ॑સં॒વસં॑તઃ । ઉ॒ત્ત॒મે નાક॑ ઇ॒હ મા॑દયંતામ્ । પૃ॒થ્વી સુ॒વર્ચા॑ યુવ॒તિઃ સ॒જોષાઃ᳚ । પૌ॒ર્ણ॒મા॒સ્યુદ॑ગા॒ચ્છોભ॑માના । આ॒પ્યા॒યયં॑તી દુરિ॒તાનિ॒ વિશ્વા᳚ । ઉ॒રું દુહાં॒ યજ॑માનાય ય॒જ્ઞમ્ ।

ઋ॒દ્ધ્યાસ્મ॑ હ॒વ્યૈર્નમ॑સોપ॒સદ્ય॑ । મિ॒ત્રં દે॒વં મિ॑ત્ર॒ધેયં॑ નો અસ્તુ । અ॒નૂ॒રા॒ધાન્, હ॒વિષા॑ વ॒ર્ધયં॑તઃ । શ॒તં જી॑વેમ॒ શ॒રદઃ॒ સવી॑રાઃ । ચિ॒ત્રં નક્ષ॑ત્ર॒મુદ॑ગાત્પુ॒રસ્તા᳚ત્ । અ॒નૂ॒રા॒ધા સ॒ ઇતિ॒ યદ્વદ॑ંતિ । તન્મિ॒ત્ર એ॑તિ પ॒થિભિ॑ર્દેવ॒યાનૈઃ᳚ । હિ॒ર॒ણ્યયૈ॒ર્વિત॑તૈરં॒તરિ॑ક્ષે ॥ 16 ॥

ઇંદ્રો᳚ જ્યે॒ષ્ઠામનુ॒ નક્ષ॑ત્રમેતિ । યસ્મિ॑ન્ વૃ॒ત્રં વૃ॑ત્ર॒ તૂર્યે॑ ત॒તાર॑ । તસ્મિ॑ન્વ॒ય-મ॒મૃતં॒ દુહા॑નાઃ । ક્ષુધં॑તરેમ॒ દુરિ॑તિં॒ દુરિ॑ષ્ટિમ્ । પુ॒ર॒ંદ॒રાય॑ વૃષ॒ભાય॑ ધૃ॒ષ્ણવે᳚ । અષા॑ઢાય॒ સહ॑માનાય મી॒ઢુષે᳚ । ઇંદ્રા॑ય જ્યે॒ષ્ઠા મધુ॑મ॒દ્દુહા॑ના । ઉ॒રું કૃ॑ણોતુ॒ યજ॑માનાય લો॒કમ્ । ॥ 17 ॥

મૂલં॑ પ્ર॒જાં વી॒રવ॑તીં વિદેય । પરા᳚ચ્યેતુ॒ નિરૃ॑તિઃ પરા॒ચા । ગોભિ॒ર્નક્ષ॑ત્રં પ॒શુભિ॒સ્સમ॑ક્તમ્ । અહ॑ર્ભૂયા॒દ્યજ॑માનાય॒ મહ્યમ્᳚ । અહ॑ર્નો અ॒દ્ય સુ॑વિ॒તે દ॑દાતુ । મૂલં॒ નક્ષ॑ત્ર॒મિતિ॒ યદ્વદ॑ંતિ । પરા॑ચીં વા॒ચા નિરૃ॑તિં નુદામિ । શિ॒વં પ્ર॒જાયૈ॑ શિ॒વમ॑સ્તુ॒ મહ્યમ્᳚ ॥ 18 ॥

યા દિ॒વ્યા આપઃ॒ પય॑સા સંબભૂ॒વુઃ । યા અં॒તરિ॑ક્ષ ઉ॒ત પાર્થિ॑વી॒ર્યાઃ । યાસા॑મષા॒ઢા અ॑નુ॒યંતિ॒ કામમ્᳚ । તા ન॒ આપઃ॒ શગ્ગ્ સ્યો॒ના ભ॑વંતુ । યાશ્ચ॒ કૂપ્યા॒ યાશ્ચ॑ ના॒દ્યા᳚સ્સમુ॒દ્રિયાઃ᳚ । યાશ્ચ॑ વૈશ॒ંતીરુત પ્રા॑સ॒ચીર્યાઃ । યાસા॑મષા॒ઢા મધુ॑ ભ॒ક્ષય॑ંતિ । તા ન॒ આપઃ॒ શગ્ગ્ સ્યો॒ના ભ॑વંતુ ॥19 ॥

તન્નો॒ વિશ્વે॒ ઉપ॑ શૃણ્વંતુ દે॒વાઃ । તદ॑ષા॒ઢા અ॒ભિસંયં॑તુ ય॒જ્ઞમ્ । તન્નક્ષ॑ત્રં પ્રથતાં પ॒શુભ્યઃ॑ । કૃ॒ષિર્વૃ॒ષ્ટિર્યજ॑માનાય કલ્પતામ્ । શુ॒ભ્રાઃ ક॒ન્યા॑ યુવ॒તય॑સ્સુ॒પેશ॑સઃ । ક॒ર્મ॒કૃત॑સ્સુ॒કૃતો॑ વી॒ર્યા॑વતીઃ । વિશ્વા᳚ન્ દે॒વાન્, હ॒વિષા॑ વ॒ર્ધયં॑તીઃ । અ॒ષા॒ઢાઃ કામ॒મુપા॑યંતુ ય॒જ્ઞમ્ ॥ 20 ॥

યસ્મિ॒ન્ બ્રહ્મા॒ભ્યજ॑ય॒ત્સર્વ॑મે॒તત્ । અ॒મુંચ॑ લો॒કમિ॒દમૂ॑ચ॒ સર્વમ્᳚ । તન્નો॒ નક્ષ॑ત્રમભિ॒જિદ્વિ॒જિત્ય॑ । શ્રિયં॑ દધા॒ત્વહૃ॑ણીયમાનમ્ । ઉ॒ભૌ લો॒કૌ બ્રહ્મ॑ણા॒ સંજિ॑તે॒મૌ । તન્નો॒ નક્ષ॑ત્રમભિ॒જિદ્વિચ॑ષ્ટામ્ । તસ્મિ॑ન્વ॒યં પૃત॑ના॒સ્સંજ॑યેમ । તન્નો॑ દે॒વાસો॒ અનુ॑જાનંતુ॒ કામમ્᳚ ॥ 21 ॥

શૃ॒ણ્વંતિ॑ શ્રો॒ણામ॒મૃત॑સ્ય ગો॒પામ્ । પુણ્યા॑મસ્યા॒ ઉપ॑શૃણોમિ॒ વાચમ્᳚ । મ॒હીં દે॒વીં વિષ્ણુ॑પત્નીમજૂ॒ર્યામ્ । પ્ર॒તીચી॑ મેનાગ્-મ્ હ॒વિષા॑ યજામઃ । ત્રે॒ધા વિષ્ણુ॑રુરુગા॒યો વિચ॑ક્રમે । મ॒હીં દિવં॑ પૃથિ॒વીમં॒તરિ॑ક્ષમ્ । તચ્છ્રો॒ણૈતિ॒શ્રવ॑-ઇ॒ચ્છમા॑ના । પુણ્ય॒ગ્ગ્॒ શ્લોકં॒ યજ॑માનાય કૃણ્વ॒તી ॥ 22 ॥

અ॒ષ્ટૌ દે॒વા વસ॑વસ્સો॒મ્યાસઃ॑ । ચત॑સ્રો દે॒વીર॒જરાઃ॒ શ્રવિ॑ષ્ઠાઃ । તે ય॒જ્ઞં પાં᳚તુ॒ રજ॑સઃ પુ॒રસ્તા᳚ત્ । સં॒વ॒ત્સ॒રીણ॑મ॒મૃતગ્ગ્॑ સ્વ॒સ્તિ । ય॒જ્ઞં નઃ॑ પાંતુ॒ વસ॑વઃ પુ॒રસ્તા᳚ત્ । દ॒ક્ષિ॒ણ॒તો॑ઽભિય॑ંતુ॒ શ્રવિ॑ષ્ઠાઃ । પુણ્ય॒ન્નક્ષ॑ત્રમ॒ભિ સંવિ॑શામ । મા નો॒ અરા॑તિર॒ઘશ॒ગ્-મ્॒સાઽગન્ન્॑ ॥ 23 ॥

ક્ષ॒ત્રસ્ય॒ રાજા॒ વરુ॑ણોઽધિરા॒જઃ । નક્ષ॑ત્રાણાગ્-મ્ શ॒તભિ॑ષ॒ગ્વસિ॑ષ્ઠઃ । તૌ દે॒વેભ્યઃ॑ કૃણુતો દી॒ર્ઘમાયુઃ॑ । શ॒તગ્-મ્ સ॒હસ્રા॑ ભેષ॒જાનિ॑ ધત્તઃ । ય॒જ્ઞન્નો॒ રાજા॒ વરુ॑ણ॒ ઉપ॑યાતુ । તન્નો॒ વિશ્વે॑ અ॒ભિ સંય॑ંતુ દે॒વાઃ । તન્નો॒ નક્ષ॑ત્રગ્-મ્ શ॒તભિ॑ષગ્જુષા॒ણમ્ । દી॒ર્ઘમાયુઃ॒ પ્રતિ॑રદ્ભેષ॒જાનિ॑ ॥ 24 ॥

અ॒જ એક॑પા॒દુદ॑ગાત્પુ॒રસ્તા᳚ત્ । વિશ્વા॑ ભૂ॒તાનિ॑ પ્રતિ॒ મોદ॑માનઃ । તસ્ય॑ દે॒વાઃ પ્ર॑સ॒વં યં॑તિ॒ સર્વે᳚ । પ્રો॒ષ્ઠ॒પ॒દાસો॑ અ॒મૃત॑સ્ય ગો॒પાઃ । વિ॒ભ્રાજ॑માનસ્સમિધા॒ ન ઉ॒ગ્રઃ । આઽંતરિ॑ક્ષમરુહ॒દગ॒ંદ્યામ્ । તગ્-મ્ સૂર્યં॑ દે॒વમ॒જમેક॑પાદમ્ । પ્રો॒ષ્ઠ॒પ॒દાસો॒ અનુ॑યંતિ॒ સર્વે᳚ ॥ 25 ॥

અહિ॑ર્બુ॒ધ્નિયઃ॒ પ્રથ॑મા ન એતિ । શ્રેષ્ઠો॑ દે॒વાના॑મુ॒ત માનુ॑ષાણામ્ । તં બ્રા᳚હ્મ॒ણાસ્સો॑મ॒પાસ્સો॒મ્યાસઃ॑ । પ્રો॒ષ્ઠ॒પ॒દાસો॑ અ॒ભિર॑ક્ષંતિ॒ સર્વે᳚ । ચ॒ત્વાર॒ એક॑મ॒ભિ કર્મ॑ દે॒વાઃ । પ્રો॒ષ્ઠ॒પ॒દા સ॒ ઇતિ॒ યાન્, વદ॑ંતિ । તે બુ॒ધ્નિયં॑ પરિ॒ષદ્યગ્ગ્॑ સ્તુ॒વંતઃ॑ । અહિગ્-મ્॑ રક્ષંતિ॒ નમ॑સોપ॒સદ્ય॑ ॥ 26 ॥

પૂ॒ષા રે॒વત્યન્વે॑તિ॒ પંથા᳚મ્ । પુ॒ષ્ટિ॒પતી॑ પશુ॒પા વાજ॑બસ્ત્યૌ । ઇ॒માનિ॑ હ॒વ્યા પ્રય॑તા જુષા॒ણા । સુ॒ગૈર્નો॒ યાનૈ॒રુપ॑યાતાં ય॒જ્ઞમ્ । ક્ષુ॒દ્રાન્ પ॒શૂન્ ર॑ક્ષતુ રે॒વતી॑ નઃ । ગાવો॑ નો॒ અશ્વા॒ગ્-મ્॒ અન્વે॑તુ પૂ॒ષા । અન્ન॒ગ્-મ્॒ રક્ષં॑તૌ બહુ॒ધા વિરૂ॑પમ્ । વાજગ્-મ્॑ સનુતાં॒ યજ॑માનાય ય॒જ્ઞમ્ ॥ 27 ॥

તદ॒શ્વિના॑વશ્વ॒યુજોપ॑યાતામ્ । શુભં॒ગમિ॑ષ્ઠૌ સુ॒યમે॑ભિ॒રશ્વૈઃ᳚ । સ્વં નક્ષ॑ત્રગ્-મ્ હ॒વિષા॒ યજં॑તૌ । મધ્વા॒સંપૃ॑ક્તૌ॒ યજુ॑ષા॒ સમ॑ક્તૌ । યૌ દે॒વાનાં᳚ ભિ॒ષજૌ᳚ હવ્યવા॒હૌ । વિશ્વ॑સ્ય દૂ॒તાવ॒મૃત॑સ્ય ગો॒પૌ । તૌ નક્ષ॒ત્રં જુજુષા॒ણોપ॑યાતામ્ । નમો॒ઽશ્વિભ્યાં᳚ કૃણુમોઽશ્વ॒યુગ્ભ્યા᳚મ્ ॥ 28 ॥

અપ॑ પા॒પ્માનં॒ ભર॑ણીર્ભરંતુ । તદ્ય॒મો રાજા॒ ભગ॑વા॒ન્॒, વિચ॑ષ્ટામ્ । લો॒કસ્ય॒ રાજા॑ મહ॒તો મ॒હાન્, હિ । સુ॒ગં નઃ॒ પંથા॒મભ॑યં કૃણોતુ । યસ્મિ॒ન્નક્ષ॑ત્રે ય॒મ એતિ॒ રાજા᳚ । યસ્મિ॑ન્નેનમ॒ભ્યષિં॑ચંત દે॒વાઃ । તદ॑સ્ય ચિ॒ત્રગ્-મ્ હ॒વિષા॑ યજામ । અપ॑ પા॒પ્માનં॒ ભર॑ણીર્ભરંતુ ॥ 29 ॥

નિ॒વેશ॑ની સં॒ગમ॑ની॒ વસૂ॑નાં॒ વિશ્વા॑ રૂ॒પાણિ॒ વસૂ᳚ન્યાવે॒શય॑ંતી । સ॒હ॒સ્ર॒પો॒ષગ્-મ્ સુ॒ભગા॒ રરા॑ણા॒ સા ન॒ આગ॒ન્વર્ચ॑સા સંવિદા॒ના । યત્તે॑ દે॒વા અદ॑ધુર્ભાગ॒ધેય॒મમા॑વાસ્યે સં॒વસં॑તો મહિ॒ત્વા । સા નો॑ ય॒જ્ઞં પિ॑પૃહિ વિશ્વવારે ર॒યિન્નો॑ ધેહિ સુભગે સુ॒વીરમ્᳚ ॥ 30 ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ।

********

Leave a Comment