[ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂಕ್ತಂ] ᐈ Nakshatra Suktam Lyrics In Kannada Pdf

Nakshatra Suktam Kannada Lyrics ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಂ । ಅಷ್ಟಕಂ – 3 ಪ್ರಶ್ನಃ – 1ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾಃ । ಕಾಂಡ 3 ಪ್ರಪಾಠಕಃ – 5 ಅನುವಾಕಂ – 1 ಓಂ ॥ ಅ॒ಗ್ನಿರ್ನಃ॑ ಪಾತು॒ ಕೃತ್ತಿ॑ಕಾಃ । ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ದೇ॒ವಮಿಂ॑ದ್ರಿ॒ಯಂ । ಇ॒ದಮಾ॑ಸಾಂ ವಿಚಕ್ಷ॒ಣಂ । ಹ॒ವಿರಾ॒ಸಂ ಜು॑ಹೋತನ । ಯಸ್ಯ॒ ಭಾಂತಿ॑ ರ॒ಶ್ಮಯೋ॒ ಯಸ್ಯ॑ ಕೇ॒ತವಃ॑ । ಯಸ್ಯೇ॒ಮಾ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ಸರ್ವಾ᳚ । ಸ ಕೃತ್ತಿ॑ಕಾಭಿರ॒ಭಿಸಂ॒ವಸಾ॑ನಃ । ಅ॒ಗ್ನಿರ್ನೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಸು॑ವಿ॒ತೇ ದ॑ಧಾತು … Read more