[ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂಕ್ತಂ] ᐈ Nakshatra Suktam Lyrics In Kannada Pdf

Nakshatra Suktam Kannada Lyrics

ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಂ । ಅಷ್ಟಕಂ – 3 ಪ್ರಶ್ನಃ – 1
ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾಃ । ಕಾಂಡ 3 ಪ್ರಪಾಠಕಃ – 5 ಅನುವಾಕಂ – 1

ಓಂ ॥ ಅ॒ಗ್ನಿರ್ನಃ॑ ಪಾತು॒ ಕೃತ್ತಿ॑ಕಾಃ । ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ದೇ॒ವಮಿಂ॑ದ್ರಿ॒ಯಂ । ಇ॒ದಮಾ॑ಸಾಂ ವಿಚಕ್ಷ॒ಣಂ । ಹ॒ವಿರಾ॒ಸಂ ಜು॑ಹೋತನ । ಯಸ್ಯ॒ ಭಾಂತಿ॑ ರ॒ಶ್ಮಯೋ॒ ಯಸ್ಯ॑ ಕೇ॒ತವಃ॑ । ಯಸ್ಯೇ॒ಮಾ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ಸರ್ವಾ᳚ । ಸ ಕೃತ್ತಿ॑ಕಾಭಿರ॒ಭಿಸಂ॒ವಸಾ॑ನಃ । ಅ॒ಗ್ನಿರ್ನೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಸು॑ವಿ॒ತೇ ದ॑ಧಾತು ॥ 1 ॥

ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತೇ ರೋಹಿ॒ಣೀವೇ॑ತು॒ ಪತ್ನೀ᳚ । ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾ ಬೃಹ॒ತೀ ಚಿ॒ತ್ರಭಾ॑ನುಃ । ಸಾ ನೋ॑ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॑ ಸುವಿ॒ತೇ ದ॑ಧಾತು । ಯಥಾ॒ ಜೀವೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॒ಸ್ಸವೀ॑ರಾಃ । ರೋ॒ಹಿ॒ಣೀ ದೇ॒ವ್ಯುದ॑ಗಾತ್ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ವಿಶ್ವಾ॑ ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ಪ್ರತಿ॒ಮೋದ॑ಮಾನಾ । ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ರ್ಧಯಂ॑ತೀ । ಪ್ರಿ॒ಯಾ ದೇ॒ವಾನಾ॒ಮುಪ॑ಯಾತು ಯ॒ಜ್ಞಂ ॥ 2 ॥

ಸೋಮೋ॒ ರಾಜಾ॑ ಮೃಗಶೀ॒ರ್॒ಷೇಣ॒ ಆಗನ್ನ್॑ । ಶಿ॒ವಂ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಪ್ರಿ॒ಯಮ॑ಸ್ಯ॒ ಧಾಮ॑ । ಆ॒ಪ್ಯಾಯ॑ಮಾನೋ ಬಹು॒ಧಾ ಜನೇ॑ಷು । ರೇತಃ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಯಜ॑ಮಾನೇ ದಧಾತು । ಯತ್ತೇ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಮೃಗಶೀ॒ರ್॒ಷಮಸ್ತಿ॑ । ಪ್ರಿ॒ಯಗ್ಂ ರಾ॑ಜನ್ ಪ್ರಿ॒ಯತ॑ಮಂ ಪ್ರಿ॒ಯಾಣಾಂ᳚ । ತಸ್ಮೈ॑ ತೇ ಸೋಮ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ । ಶನ್ನ॑ ಏಧಿ ದ್ವಿ॒ಪದೇ॒ ಶಂ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ ॥ 3 ॥

ಆ॒ರ್ದ್ರಯಾ॑ ರು॒ದ್ರಃ ಪ್ರಥ॑ಮಾ ನ ಏತಿ । ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಪತಿ॑ರಘ್ನಿ॒ಯಾನಾಂ᳚ । ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮಸ್ಯ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ । ಮಾ ನಃ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಗ್ಂ ರೀ॑ರಿಷ॒ನ್ಮೋತ ವೀ॒ರಾನ್ । ಹೇ॒ತಿ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॒ ಪರಿ॑ಣೋ ವೃಣಕ್ತು । ಆ॒ರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಜುಷತಾಗ್ಂ ಹ॒ವಿರ್ನಃ॑ । ಪ್ರ॒ಮುಂ॒ಚಮಾ॑ನೌ ದುರಿ॒ತಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ । ಅಪಾ॒ಘಶಗ್ಂ॑ ಸನ್ನುದತಾ॒ಮರಾ॑ತಿಂ । ॥ 4॥

ಪುನ॑ರ್ನೋ ದೇ॒ವ್ಯದಿ॑ತಿಸ್ಪೃಣೋತು । ಪುನ॑ರ್ವಸೂನಃ॒ ಪುನ॒ರೇತಾಂ᳚ ಯ॒ಜ್ಞಂ । ಪುನ॑ರ್ನೋ ದೇ॒ವಾ ಅ॒ಭಿಯಂ॑ತು॒ ಸರ್ವೇ᳚ । ಪುನಃ॑ ಪುನರ್ವೋ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಯಜಾಮಃ । ಏ॒ವಾ ನ ದೇ॒ವ್ಯದಿ॑ತಿರನ॒ರ್ವಾ । ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ ಭ॒ರ್ತ್ರೀ ಜಗ॑ತಃ ಪ್ರತಿ॒ಷ್ಠಾ । ಪುನ॑ರ್ವಸೂ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ರ್ಧಯಂ॑ತೀ । ಪ್ರಿ॒ಯಂ ದೇ॒ವಾನಾ॒-ಮಪ್ಯೇ॑ತು॒ ಪಾಥಃ॑ ॥ 5॥

ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿಃ॑ ಪ್ರಥ॒ಮಂ ಜಾಯ॑ಮಾನಃ । ತಿ॒ಷ್ಯಂ॑ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮ॒ಭಿ ಸಂಬ॑ಭೂವ । ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಪೃತ॑ನಾಸುಜಿ॒ಷ್ಣುಃ । ದಿ॒ಶೋಽನು॒ ಸರ್ವಾ॒ ಅಭ॑ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು । ತಿ॒ಷ್ಯಃ॑ ಪು॒ರಸ್ತಾ॑ದು॒ತ ಮ॑ಧ್ಯ॒ತೋ ನಃ॑ । ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ನಃ॒ ಪರಿ॑ಪಾತು ಪ॒ಶ್ಚಾತ್ । ಬಾಧೇ॑ತಾಂ॒ದ್ವೇಷೋ॒ ಅಭ॑ಯಂ ಕೃಣುತಾಂ । ಸು॒ವೀರ್ಯ॑ಸ್ಯ॒ ಪತ॑ಯಸ್ಯಾಮ ॥ 6 ॥

ಇ॒ದಗ್ಂ ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॑ ಹ॒ವಿರ॑ಸ್ತು॒ ಜುಷ್ಟಂ᳚ । ಆ॒ಶ್ರೇ॒ಷಾ ಯೇಷಾ॑ಮನು॒ಯಂತಿ॒ ಚೇತಃ॑ । ಯೇ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷಂ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ಕ್ಷಿ॒ಯಂತಿ॑ । ತೇ ನ॑ಸ್ಸ॒ರ್ಪಾಸೋ॒ ಹವ॒ಮಾಗ॑ಮಿಷ್ಠಾಃ । ಯೇ ರೋ॑ಚ॒ನೇ ಸೂರ್ಯ॒ಸ್ಯಾಪಿ॑ ಸ॒ರ್ಪಾಃ । ಯೇ ದಿವಂ॑ ದೇ॒ವೀಮನು॑ಸಂ॒ಚರಂ॑ತಿ । ಯೇಷಾ॑ಮಶ್ರೇ॒ಷಾ ಅ॑ನು॒ಯಂತಿ॒ ಕಾಮಂ᳚ । ತೇಭ್ಯ॑ಸ್ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ಮಧು॑ಮಜ್ಜುಹೋಮಿ ॥ 7 ॥

ಉಪ॑ಹೂತಾಃ ಪಿ॒ತರೋ॒ ಯೇ ಮ॒ಘಾಸು॑ । ಮನೋ॑ಜವಸಸ್ಸು॒ಕೃತ॑ಸ್ಸುಕೃ॒ತ್ಯಾಃ । ತೇ ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರೇ॒ ಹವ॒ಮಾಗ॑ಮಿಷ್ಠಾಃ । ಸ್ವ॒ಧಾಭಿ॑ರ್ಯ॒ಜ್ಞಂ ಪ್ರಯ॑ತಂ ಜುಷಂತಾಂ । ಯೇ ಅ॑ಗ್ನಿದ॒ಗ್ಧಾ ಯೇಽನ॑ಗ್ನಿದಗ್ಧಾಃ । ಯೇ॑ಽಮುಲ್ಲೋ॒ಕಂ ಪಿ॒ತರಃ॑ ಕ್ಷಿ॒ಯಂತಿ॑ । ಯಾಗ್-ಶ್ಚ॑ ವಿ॒ದ್ಮಯಾಗ್ಂ ಉ॑ ಚ॒ ನ ಪ್ರ॑ವಿ॒ದ್ಮ । ಮ॒ಘಾಸು॑ ಯ॒ಜ್ಞಗ್ಂ ಸುಕೃ॑ತಂ ಜುಷಂತಾಂ ॥ 8॥

ಗವಾಂ॒ ಪತಿಃ॒ ಫಲ್ಗು॑ನೀನಾಮಸಿ॒ ತ್ವಂ । ತದ॑ರ್ಯಮನ್ ವರುಣಮಿತ್ರ॒ ಚಾರು॑ । ತಂ ತ್ವಾ॑ ವ॒ಯಗ್ಂ ಸ॑ನಿ॒ತಾರಗ್ಂ॑ ಸನೀ॒ನಾಂ । ಜೀ॒ವಾ ಜೀವ॑ಂತ॒ಮುಪ॒ ಸಂವಿ॑ಶೇಮ । ಯೇನೇ॒ಮಾ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ಸಂಜಿ॑ತಾ । ಯಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಾ ಅ॑ನುಸಂ॒ಯಂತಿ॒ ಚೇತಃ॑ । ಅ॒ರ್ಯ॒ಮಾ ರಾಜಾ॒ಽಜರ॒ಸ್ತು ವಿ॑ಷ್ಮಾನ್ । ಫಲ್ಗು॑ನೀನಾಮೃಷ॒ಭೋ ರೋ॑ರವೀತಿ ॥ 9 ॥

ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಭಗವೋ ಭಗಾಸಿ । ತತ್ತ್ವಾ॑ ವಿದುಃ॒ ಫಲ್ಗು॑ನೀ॒ಸ್ತಸ್ಯ॑ ವಿತ್ತಾತ್ । ಅ॒ಸ್ಮಭ್ಯಂ॑ ಕ್ಷ॒ತ್ರಮ॒ಜರಗ್ಂ॑ ಸು॒ವೀರ್ಯಂ᳚ । ಗೋಮ॒ದಶ್ವ॑ವ॒ದುಪ॒ಸನ್ನು॑ದೇ॒ಹ । ಭಗೋ॑ಹ ದಾ॒ತಾ ಭಗ ಇತ್ಪ್ರ॑ದಾ॒ತಾ । ಭಗೋ॑ ದೇ॒ವೀಃ ಫಲ್ಗು॑ನೀ॒ರಾವಿ॑ವೇಶ । ಭಗ॒ಸ್ಯೇತ್ತಂ ಪ್ರ॑ಸ॒ವಂ ಗ॑ಮೇಮ । ಯತ್ರ॑ ದೇ॒ವೈಸ್ಸ॑ಧ॒ಮಾದಂ॑ ಮದೇಮ । ॥ 10 ॥

ಆಯಾ॒ತು ದೇ॒ವಸ್ಸ॑ವಿ॒ತೋಪ॑ಯಾತು । ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯಯೇ॑ನ ಸು॒ವೃತಾ॒ ರಥೇ॑ನ । ವಹ॒ನ್॒, ಹಸ್ತಗ್ಂ॑ ಸುಭಗ್ಂ॑ ವಿದ್ಮ॒ನಾಪ॑ಸಂ । ಪ್ರಯಚ್ಛಂ॑ತಂ॒ ಪಪು॑ರಿಂ॒ ಪುಣ್ಯ॒ಮಚ್ಛ॑ । ಹಸ್ತಃ॒ ಪ್ರಯ॑ಚ್ಛ ತ್ವ॒ಮೃತಂ॒ ವಸೀ॑ಯಃ । ದಕ್ಷಿ॑ಣೇನ॒ ಪ್ರತಿ॑ಗೃಭ್ಣೀಮ ಏನತ್ । ದಾ॒ತಾರ॑ಮ॒ದ್ಯ ಸ॑ವಿ॒ತಾ ವಿ॑ದೇಯ । ಯೋ ನೋ॒ ಹಸ್ತಾ॑ಯ ಪ್ರಸು॒ವಾತಿ॑ ಯ॒ಜ್ಞಂ ॥11 ॥

ತ್ವಷ್ಟಾ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮ॒ಭ್ಯೇ॑ತಿ ಚಿ॒ತ್ರಾಂ । ಸು॒ಭಗ್ಂ ಸ॑ಸಂಯುವ॒ತಿಗ್ಂ ರಾಚ॑ಮಾನಾಂ । ನಿ॒ವೇ॒ಶಯ॑ನ್ನ॒ಮೃತಾ॒ನ್ಮರ್ತ್ಯಾಗ್॑ಶ್ಚ । ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ಪಿ॒ಗ್ಂ॒ಶನ್ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ । ತನ್ನ॒ಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ॒ ತದು॑ ಚಿ॒ತ್ರಾ ವಿಚ॑ಷ್ಟಾಂ । ತನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಭೂರಿ॒ದಾ ಅ॑ಸ್ತು॒ ಮಹ್ಯಂ᳚ । ತನ್ನಃ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ವೀ॒ರವ॑ತೀಗ್ಂ ಸನೋತು । ಗೋಭಿ॑ರ್ನೋ॒ ಅಶ್ವೈ॒ಸ್ಸಮ॑ನಕ್ತು ಯಜ್ಞಂ ॥ 12 ॥

ವಾ॒ಯುರ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮ॒ಭ್ಯೇ॑ತಿ॒ ನಿಷ್ಟ್ಯಾಂ᳚ । ತಿ॒ಗ್ಮಶೃಂ॑ಗೋ ವೃಷ॒ಭೋ ರೋರು॑ವಾಣಃ । ಸ॒ಮೀ॒ರಯ॒ನ್ ಭುವ॑ನಾ ಮಾತ॒ರಿಶ್ವಾ᳚ । ಅಪ॒ ದ್ವೇಷಾಗ್ಂ॑ಸಿ ನುದತಾ॒ಮರಾ॑ತೀಃ । ತನ್ನೋ॑ ವಾ॒ಯಸ್ತದು॒ ನಿಷ್ಟ್ಯಾ॑ ಶೃಣೋತು । ತನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಭೂರಿ॒ದಾ ಅ॑ಸ್ತು॒ ಮಹ್ಯಂ᳚ । ತನ್ನೋ॑ ದೇ॒ವಾಸೋ॒ ಅನು॑ಜಾನಂತು॒ ಕಾಮಂ᳚ । ಯಥಾ॒ ತರೇ॑ಮ ದುರಿ॒ತಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ॥ 13 ॥

ದೂ॒ರಮ॒ಸ್ಮಚ್ಛತ್ರ॑ವೋ ಯಂತು ಭೀ॒ತಾಃ । ತದಿಂ॑ದ್ರಾ॒ಗ್ನೀ ಕೃ॑ಣುತಾಂ॒ ತದ್ವಿಶಾ॑ಖೇ । ತನ್ನೋ॑ ದೇ॒ವಾ ಅನು॑ಮದಂತು ಯ॒ಜ್ಞಂ । ಪ॒ಶ್ಚಾತ್ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದಭ॑ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು । ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಾ॒ಮಧಿ॑ಪತ್ನೀ॒ ವಿಶಾ॑ಖೇ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾ॑ವಿಂದ್ರಾ॒ಗ್ನೀ ಭುವ॑ನಸ್ಯ ಗೋ॒ಪೌ । ವಿಷೂ॑ಚ॒ಶ್ಶತ್ರೂ॑ನಪ॒ಬಾಧ॑ಮಾನೌ । ಅಪ॒ಕ್ಷುಧ॑ನ್ನುದತಾ॒ಮರಾ॑ತಿಂ । ॥ 14 ॥

ಪೂ॒ರ್ಣಾ ಪ॒ಶ್ಚಾದು॒ತ ಪೂ॒ರ್ಣಾ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ಉನ್ಮ॑ಧ್ಯ॒ತಃ ಪೌ᳚ರ್ಣಮಾ॒ಸೀ ಜಿ॑ಗಾಯ । ತಸ್ಯಾಂ᳚ ದೇ॒ವಾ ಅಧಿ॑ಸಂ॒ವಸಂ॑ತಃ । ಉ॒ತ್ತ॒ಮೇ ನಾಕ॑ ಇ॒ಹ ಮಾ॑ದಯಂತಾಂ । ಪೃ॒ಥ್ವೀ ಸು॒ವರ್ಚಾ॑ ಯುವ॒ತಿಃ ಸ॒ಜೋಷಾಃ᳚ । ಪೌ॒ರ್ಣ॒ಮಾ॒ಸ್ಯುದ॑ಗಾ॒ಚ್ಛೋಭ॑ಮಾನಾ । ಆ॒ಪ್ಯಾ॒ಯಯಂ॑ತೀ ದುರಿ॒ತಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ । ಉ॒ರುಂ ದುಹಾಂ॒ ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಯ॒ಜ್ಞಂ ।

ಋ॒ದ್ಧ್ಯಾಸ್ಮ॑ ಹ॒ವ್ಯೈರ್ನಮ॑ಸೋಪ॒ಸದ್ಯ॑ । ಮಿ॒ತ್ರಂ ದೇ॒ವಂ ಮಿ॑ತ್ರ॒ಧೇಯಂ॑ ನೋ ಅಸ್ತು । ಅ॒ನೂ॒ರಾ॒ಧಾನ್, ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ರ್ಧಯಂ॑ತಃ । ಶ॒ತಂ ಜೀ॑ವೇಮ॒ ಶ॒ರದಃ॒ ಸವೀ॑ರಾಃ । ಚಿ॒ತ್ರಂ ನಕ್ಷ॑ತ್ರ॒ಮುದ॑ಗಾತ್ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ಅ॒ನೂ॒ರಾ॒ಧಾ ಸ॒ ಇತಿ॒ ಯದ್ವದ॑ಂತಿ । ತನ್ಮಿ॒ತ್ರ ಏ॑ತಿ ಪ॒ಥಿಭಿ॑ರ್ದೇವ॒ಯಾನೈಃ᳚ । ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯಯೈ॒ರ್ವಿತ॑ತೈರಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷೇ ॥ 16 ॥

ಇಂದ್ರೋ᳚ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಮನು॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮೇತಿ । ಯಸ್ಮಿ॑ನ್ ವೃ॒ತ್ರಂ ವೃ॑ತ್ರ॒ ತೂರ್ಯೇ॑ ತ॒ತಾರ॑ । ತಸ್ಮಿ॑ನ್ವ॒ಯ-ಮ॒ಮೃತಂ॒ ದುಹಾ॑ನಾಃ । ಕ್ಷುಧಂ॑ತರೇಮ॒ ದುರಿ॑ತಿಂ॒ ದುರಿ॑ಷ್ಟಿಂ । ಪು॒ರ॒ಂದ॒ರಾಯ॑ ವೃಷ॒ಭಾಯ॑ ಧೃ॒ಷ್ಣವೇ᳚ । ಅಷಾ॑ಢಾಯ॒ ಸಹ॑ಮಾನಾಯ ಮೀ॒ಢುಷೇ᳚ । ಇಂದ್ರಾ॑ಯ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾ ಮಧು॑ಮ॒ದ್ದುಹಾ॑ನಾ । ಉ॒ರುಂ ಕೃ॑ಣೋತು॒ ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಲೋ॒ಕಂ । ॥ 17 ॥

ಮೂಲಂ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ವೀ॒ರವ॑ತೀಂ ವಿದೇಯ । ಪರಾ᳚ಚ್ಯೇತು॒ ನಿರೃ॑ತಿಃ ಪರಾ॒ಚಾ । ಗೋಭಿ॒ರ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಪ॒ಶುಭಿ॒ಸ್ಸಮ॑ಕ್ತಂ । ಅಹ॑ರ್ಭೂಯಾ॒ದ್ಯಜ॑ಮಾನಾಯ॒ ಮಹ್ಯಂ᳚ । ಅಹ॑ರ್ನೋ ಅ॒ದ್ಯ ಸು॑ವಿ॒ತೇ ದ॑ದಾತು । ಮೂಲಂ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರ॒ಮಿತಿ॒ ಯದ್ವದ॑ಂತಿ । ಪರಾ॑ಚೀಂ ವಾ॒ಚಾ ನಿರೃ॑ತಿಂ ನುದಾಮಿ । ಶಿ॒ವಂ ಪ್ರ॒ಜಾಯೈ॑ ಶಿ॒ವಮ॑ಸ್ತು॒ ಮಹ್ಯಂ᳚ ॥ 18 ॥

ಯಾ ದಿ॒ವ್ಯಾ ಆಪಃ॒ ಪಯ॑ಸಾ ಸಂಬಭೂ॒ವುಃ । ಯಾ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷ ಉ॒ತ ಪಾರ್ಥಿ॑ವೀ॒ರ್ಯಾಃ । ಯಾಸಾ॑ಮಷಾ॒ಢಾ ಅ॑ನು॒ಯಂತಿ॒ ಕಾಮಂ᳚ । ತಾ ನ॒ ಆಪಃ॒ ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು । ಯಾಶ್ಚ॒ ಕೂಪ್ಯಾ॒ ಯಾಶ್ಚ॑ ನಾ॒ದ್ಯಾ᳚ಸ್ಸಮು॒ದ್ರಿಯಾಃ᳚ । ಯಾಶ್ಚ॑ ವೈಶ॒ಂತೀರುತ ಪ್ರಾ॑ಸ॒ಚೀರ್ಯಾಃ । ಯಾಸಾ॑ಮಷಾ॒ಢಾ ಮಧು॑ ಭ॒ಕ್ಷಯ॑ಂತಿ । ತಾ ನ॒ ಆಪಃ॒ ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು ॥19 ॥

ತನ್ನೋ॒ ವಿಶ್ವೇ॒ ಉಪ॑ ಶೃಣ್ವಂತು ದೇ॒ವಾಃ । ತದ॑ಷಾ॒ಢಾ ಅ॒ಭಿಸಂಯಂ॑ತು ಯ॒ಜ್ಞಂ । ತನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಪ್ರಥತಾಂ ಪ॒ಶುಭ್ಯಃ॑ । ಕೃ॒ಷಿರ್ವೃ॒ಷ್ಟಿರ್ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಕಲ್ಪತಾಂ । ಶು॒ಭ್ರಾಃ ಕ॒ನ್ಯಾ॑ ಯುವ॒ತಯ॑ಸ್ಸು॒ಪೇಶ॑ಸಃ । ಕ॒ರ್ಮ॒ಕೃತ॑ಸ್ಸು॒ಕೃತೋ॑ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ವತೀಃ । ವಿಶ್ವಾ᳚ನ್ ದೇ॒ವಾನ್, ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ರ್ಧಯಂ॑ತೀಃ । ಅ॒ಷಾ॒ಢಾಃ ಕಾಮ॒ಮುಪಾ॑ಯಂತು ಯ॒ಜ್ಞಂ ॥ 20 ॥

ಯಸ್ಮಿ॒ನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಭ್ಯಜ॑ಯ॒ತ್ಸರ್ವ॑ಮೇ॒ತತ್ । ಅ॒ಮುಂಚ॑ ಲೋ॒ಕಮಿ॒ದಮೂ॑ಚ॒ ಸರ್ವಂ᳚ । ತನ್ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮಭಿ॒ಜಿದ್ವಿ॒ಜಿತ್ಯ॑ । ಶ್ರಿಯಂ॑ ದಧಾ॒ತ್ವಹೃ॑ಣೀಯಮಾನಂ । ಉ॒ಭೌ ಲೋ॒ಕೌ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ॒ ಸಂಜಿ॑ತೇ॒ಮೌ । ತನ್ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮಭಿ॒ಜಿದ್ವಿಚ॑ಷ್ಟಾಂ । ತಸ್ಮಿ॑ನ್ವ॒ಯಂ ಪೃತ॑ನಾ॒ಸ್ಸಂಜ॑ಯೇಮ । ತನ್ನೋ॑ ದೇ॒ವಾಸೋ॒ ಅನು॑ಜಾನಂತು॒ ಕಾಮಂ᳚ ॥ 21 ॥

ಶೃ॒ಣ್ವಂತಿ॑ ಶ್ರೋ॒ಣಾಮ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ಗೋ॒ಪಾಂ । ಪುಣ್ಯಾ॑ಮಸ್ಯಾ॒ ಉಪ॑ಶೃಣೋಮಿ॒ ವಾಚಂ᳚ । ಮ॒ಹೀಂ ದೇ॒ವೀಂ ವಿಷ್ಣು॑ಪತ್ನೀಮಜೂ॒ರ್ಯಾಂ । ಪ್ರ॒ತೀಚೀ॑ ಮೇನಾಗ್ಂ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಯಜಾಮಃ । ತ್ರೇ॒ಧಾ ವಿಷ್ಣು॑ರುರುಗಾ॒ಯೋ ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ । ಮ॒ಹೀಂ ದಿವಂ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀಮಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷಂ । ತಚ್ಛ್ರೋ॒ಣೈತಿ॒ಶ್ರವ॑-ಇ॒ಚ್ಛಮಾ॑ನಾ । ಪುಣ್ಯ॒ಗ್ಗ್॒ ಶ್ಲೋಕಂ॒ ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಕೃಣ್ವ॒ತೀ ॥ 22 ॥

ಅ॒ಷ್ಟೌ ದೇ॒ವಾ ವಸ॑ವಸ್ಸೋ॒ಮ್ಯಾಸಃ॑ । ಚತ॑ಸ್ರೋ ದೇ॒ವೀರ॒ಜರಾಃ॒ ಶ್ರವಿ॑ಷ್ಠಾಃ । ತೇ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಪಾಂ᳚ತು॒ ರಜ॑ಸಃ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ಸಂ॒ವ॒ತ್ಸ॒ರೀಣ॑ಮ॒ಮೃತಗ್ಗ್॑ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ । ಯ॒ಜ್ಞಂ ನಃ॑ ಪಾಂತು॒ ವಸ॑ವಃ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ದ॒ಕ್ಷಿ॒ಣ॒ತೋ॑ಽಭಿಯ॑ಂತು॒ ಶ್ರವಿ॑ಷ್ಠಾಃ । ಪುಣ್ಯ॒ನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮ॒ಭಿ ಸಂವಿ॑ಶಾಮ । ಮಾ ನೋ॒ ಅರಾ॑ತಿರ॒ಘಶ॒ಗ್ಂ॒ಸಾಽಗನ್ನ್॑ ॥ 23 ॥

ಕ್ಷ॒ತ್ರಸ್ಯ॒ ರಾಜಾ॒ ವರು॑ಣೋಽಧಿರಾ॒ಜಃ । ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಾಗ್ಂ ಶ॒ತಭಿ॑ಷ॒ಗ್ವಸಿ॑ಷ್ಠಃ । ತೌ ದೇ॒ವೇಭ್ಯಃ॑ ಕೃಣುತೋ ದೀ॒ರ್ಘಮಾಯುಃ॑ । ಶ॒ತಗ್ಂ ಸ॒ಹಸ್ರಾ॑ ಭೇಷ॒ಜಾನಿ॑ ಧತ್ತಃ । ಯ॒ಜ್ಞನ್ನೋ॒ ರಾಜಾ॒ ವರು॑ಣ॒ ಉಪ॑ಯಾತು । ತನ್ನೋ॒ ವಿಶ್ವೇ॑ ಅ॒ಭಿ ಸಂಯ॑ಂತು ದೇ॒ವಾಃ । ತನ್ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಗ್ಂ ಶ॒ತಭಿ॑ಷಗ್ಜುಷಾ॒ಣಂ । ದೀ॒ರ್ಘಮಾಯುಃ॒ ಪ್ರತಿ॑ರದ್ಭೇಷ॒ಜಾನಿ॑ ॥ 24 ॥

ಅ॒ಜ ಏಕ॑ಪಾ॒ದುದ॑ಗಾತ್ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ ಪ್ರತಿ॒ ಮೋದ॑ಮಾನಃ । ತಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಾಃ ಪ್ರ॑ಸ॒ವಂ ಯಂ॑ತಿ॒ ಸರ್ವೇ᳚ । ಪ್ರೋ॒ಷ್ಠ॒ಪ॒ದಾಸೋ॑ ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ಗೋ॒ಪಾಃ । ವಿ॒ಭ್ರಾಜ॑ಮಾನಸ್ಸಮಿಧಾ॒ ನ ಉ॒ಗ್ರಃ । ಆಽಂತರಿ॑ಕ್ಷಮರುಹ॒ದಗ॒ಂದ್ಯಾಂ । ತಗ್ಂ ಸೂರ್ಯಂ॑ ದೇ॒ವಮ॒ಜಮೇಕ॑ಪಾದಂ । ಪ್ರೋ॒ಷ್ಠ॒ಪ॒ದಾಸೋ॒ ಅನು॑ಯಂತಿ॒ ಸರ್ವೇ᳚ ॥ 25 ॥

ಅಹಿ॑ರ್ಬು॒ಧ್ನಿಯಃ॒ ಪ್ರಥ॑ಮಾ ನ ಏತಿ । ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾ॑ಮು॒ತ ಮಾನು॑ಷಾಣಾಂ । ತಂ ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣಾಸ್ಸೋ॑ಮ॒ಪಾಸ್ಸೋ॒ಮ್ಯಾಸಃ॑ । ಪ್ರೋ॒ಷ್ಠ॒ಪ॒ದಾಸೋ॑ ಅ॒ಭಿರ॑ಕ್ಷಂತಿ॒ ಸರ್ವೇ᳚ । ಚ॒ತ್ವಾರ॒ ಏಕ॑ಮ॒ಭಿ ಕರ್ಮ॑ ದೇ॒ವಾಃ । ಪ್ರೋ॒ಷ್ಠ॒ಪ॒ದಾ ಸ॒ ಇತಿ॒ ಯಾನ್, ವದ॑ಂತಿ । ತೇ ಬು॒ಧ್ನಿಯಂ॑ ಪರಿ॒ಷದ್ಯಗ್ಗ್॑ ಸ್ತು॒ವಂತಃ॑ । ಅಹಿಗ್ಂ॑ ರಕ್ಷಂತಿ॒ ನಮ॑ಸೋಪ॒ಸದ್ಯ॑ ॥ 26 ॥

ಪೂ॒ಷಾ ರೇ॒ವತ್ಯನ್ವೇ॑ತಿ॒ ಪಂಥಾಂ᳚ । ಪು॒ಷ್ಟಿ॒ಪತೀ॑ ಪಶು॒ಪಾ ವಾಜ॑ಬಸ್ತ್ಯೌ । ಇ॒ಮಾನಿ॑ ಹ॒ವ್ಯಾ ಪ್ರಯ॑ತಾ ಜುಷಾ॒ಣಾ । ಸು॒ಗೈರ್ನೋ॒ ಯಾನೈ॒ರುಪ॑ಯಾತಾಂ ಯ॒ಜ್ಞಂ । ಕ್ಷು॒ದ್ರಾನ್ ಪ॒ಶೂನ್ ರ॑ಕ್ಷತು ರೇ॒ವತೀ॑ ನಃ । ಗಾವೋ॑ ನೋ॒ ಅಶ್ವಾ॒ಗ್ಂ॒ ಅನ್ವೇ॑ತು ಪೂ॒ಷಾ । ಅನ್ನ॒ಗ್ಂ॒ ರಕ್ಷಂ॑ತೌ ಬಹು॒ಧಾ ವಿರೂ॑ಪಂ । ವಾಜಗ್ಂ॑ ಸನುತಾಂ॒ ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಯ॒ಜ್ಞಂ ॥ 27 ॥

ತದ॒ಶ್ವಿನಾ॑ವಶ್ವ॒ಯುಜೋಪ॑ಯಾತಾಂ । ಶುಭಂ॒ಗಮಿ॑ಷ್ಠೌ ಸು॒ಯಮೇ॑ಭಿ॒ರಶ್ವೈಃ᳚ । ಸ್ವಂ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಗ್ಂ ಹ॒ವಿಷಾ॒ ಯಜಂ॑ತೌ । ಮಧ್ವಾ॒ಸಂಪೃ॑ಕ್ತೌ॒ ಯಜು॑ಷಾ॒ ಸಮ॑ಕ್ತೌ । ಯೌ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಭಿ॒ಷಜೌ᳚ ಹವ್ಯವಾ॒ಹೌ । ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ ದೂ॒ತಾವ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ಗೋ॒ಪೌ । ತೌ ನಕ್ಷ॒ತ್ರಂ ಜುಜುಷಾ॒ಣೋಪ॑ಯಾತಾಂ । ನಮೋ॒ಽಶ್ವಿಭ್ಯಾಂ᳚ ಕೃಣುಮೋಽಶ್ವ॒ಯುಗ್ಭ್ಯಾಂ᳚ ॥ 28 ॥

ಅಪ॑ ಪಾ॒ಪ್ಮಾನಂ॒ ಭರ॑ಣೀರ್ಭರಂತು । ತದ್ಯ॒ಮೋ ರಾಜಾ॒ ಭಗ॑ವಾ॒ನ್॒, ವಿಚ॑ಷ್ಟಾಂ । ಲೋ॒ಕಸ್ಯ॒ ರಾಜಾ॑ ಮಹ॒ತೋ ಮ॒ಹಾನ್, ಹಿ । ಸು॒ಗಂ ನಃ॒ ಪಂಥಾ॒ಮಭ॑ಯಂ ಕೃಣೋತು । ಯಸ್ಮಿ॒ನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರೇ ಯ॒ಮ ಏತಿ॒ ರಾಜಾ᳚ । ಯಸ್ಮಿ॑ನ್ನೇನಮ॒ಭ್ಯಷಿಂ॑ಚಂತ ದೇ॒ವಾಃ । ತದ॑ಸ್ಯ ಚಿ॒ತ್ರಗ್ಂ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಯಜಾಮ । ಅಪ॑ ಪಾ॒ಪ್ಮಾನಂ॒ ಭರ॑ಣೀರ್ಭರಂತು ॥ 29 ॥

ನಿ॒ವೇಶ॑ನೀ ಸಂ॒ಗಮ॑ನೀ॒ ವಸೂ॑ನಾಂ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ರೂ॒ಪಾಣಿ॒ ವಸೂ᳚ನ್ಯಾವೇ॒ಶಯ॑ಂತೀ । ಸ॒ಹ॒ಸ್ರ॒ಪೋ॒ಷಗ್ಂ ಸು॒ಭಗಾ॒ ರರಾ॑ಣಾ॒ ಸಾ ನ॒ ಆಗ॒ನ್ವರ್ಚ॑ಸಾ ಸಂವಿದಾ॒ನಾ । ಯತ್ತೇ॑ ದೇ॒ವಾ ಅದ॑ಧುರ್ಭಾಗ॒ಧೇಯ॒ಮಮಾ॑ವಾಸ್ಯೇ ಸಂ॒ವಸಂ॑ತೋ ಮಹಿ॒ತ್ವಾ । ಸಾ ನೋ॑ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಪಿ॑ಪೃಹಿ ವಿಶ್ವವಾರೇ ರ॒ಯಿನ್ನೋ॑ ಧೇಹಿ ಸುಭಗೇ ಸು॒ವೀರಂ᳚ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ।

********

Leave a Comment