[நக்ஷத்ர ஸூக்தம்] ᐈ Nakshatra Suktam Lyrics In Tamil Pdf

Nakshatra Suktam Tamil Lyrics தைத்திரீய ப்3ரஹ்மணம் । அஷ்டகம் – 3 ப்ரஶ்ந: – 1தைத்திரீய ஸம்ஹிதா: । காண்ட3 3 ப்ரபாட2க: – 5 அநுவாகம் – 1 ஓம் ॥ அ॒க்3நிர்ந:॑ பாது॒ க்ருத்தி॑கா: । நக்ஷ॑த்ரம் தே॒3வமி॑ந்த்3ரி॒யம் । இ॒த3மா॑ஸாம் விசக்ஷ॒ணம் । ஹ॒விரா॒ஸம் ஜு॑ஹோதந । யஸ்ய॒ பா4ந்தி॑ ர॒ஶ்மயோ॒ யஸ்ய॑ கே॒தவ:॑ । யஸ்யே॒மா விஶ்வா॒ பு4வ॑நாநி॒ ஸர்வா᳚ । ஸ க்ருத்தி॑காபி4ர॒பி4ஸம்॒வஸா॑ந: । அ॒க்3நிர்நோ॑ தே॒3வஸ்ஸு॑வி॒தே த॑3தா4து ॥ … Read more