[நக்ஷத்ர ஸூக்தம்] ᐈ Nakshatra Suktam Lyrics In Tamil Pdf

Nakshatra Suktam Tamil Lyrics

தைத்திரீய ப்3ரஹ்மணம் । அஷ்டகம் – 3 ப்ரஶ்ந: – 1
தைத்திரீய ஸம்ஹிதா: । காண்ட3 3 ப்ரபாட2க: – 5 அநுவாகம் – 1

ஓம் ॥ அ॒க்3நிர்ந:॑ பாது॒ க்ருத்தி॑கா: । நக்ஷ॑த்ரம் தே॒3வமி॑ந்த்3ரி॒யம் । இ॒த3மா॑ஸாம் விசக்ஷ॒ணம் । ஹ॒விரா॒ஸம் ஜு॑ஹோதந । யஸ்ய॒ பா4ந்தி॑ ர॒ஶ்மயோ॒ யஸ்ய॑ கே॒தவ:॑ । யஸ்யே॒மா விஶ்வா॒ பு4வ॑நாநி॒ ஸர்வா᳚ । ஸ க்ருத்தி॑காபி4ர॒பி4ஸம்॒வஸா॑ந: । அ॒க்3நிர்நோ॑ தே॒3வஸ்ஸு॑வி॒தே த॑3தா4து ॥ 1 ॥

ப்ர॒ஜாப॑தே ரோஹி॒ணீவே॑து॒ பத்நீ᳚ । வி॒ஶ்வரூ॑பா ப்3ருஹ॒தீ சி॒த்ரபா॑4நு: । ஸா நோ॑ ய॒ஜ்ஞஸ்ய॑ ஸுவி॒தே த॑3தா4து । யதா॒2 ஜீவே॑ம ஶ॒ரத॒3ஸ்ஸவீ॑ரா: । ரோ॒ஹி॒ணீ தே॒3வ்யுத॑3கா3த்பு॒ரஸ்தா᳚த் । விஶ்வா॑ ரூ॒பாணி॑ ப்ரதி॒மோத॑3மாநா । ப்ர॒ஜாப॑திக்3ம் ஹ॒விஷா॑ வ॒ர்த4ய॑ந்தீ । ப்ரி॒யா தே॒3வாநா॒முப॑யாது ய॒ஜ்ஞம் ॥ 2 ॥

ஸோமோ॒ ராஜா॑ ம்ருக3ஶீ॒ர்॒ஷேண॒ ஆக3ந்ந்॑ । ஶி॒வம் நக்ஷ॑த்ரம் ப்ரி॒யம॑ஸ்ய॒ தா4ம॑ । ஆ॒ப்யாய॑மாநோ ப3ஹு॒தா4 ஜநே॑ஷு । ரேத:॑ ப்ர॒ஜாம் யஜ॑மாநே த3தா4து । யத்தே॒ நக்ஷ॑த்ரம் ம்ருக3ஶீ॒ர்॒ஷமஸ்தி॑ । ப்ரி॒யக்3ம் ரா॑ஜந் ப்ரி॒யத॑மம் ப்ரி॒யாணா᳚ம் । தஸ்மை॑ தே ஸோம ஹ॒விஷா॑ விதே4ம । ஶந்ந॑ ஏதி4 த்3வி॒பதே॒3 ஶம் சது॑ஷ்பதே3 ॥ 3 ॥

ஆ॒ர்த்3ரயா॑ ரு॒த்3ர: ப்ரத॑2மா ந ஏதி । ஶ்ரேஷ்டோ॑2 தே॒3வாநாம்॒ பதி॑ரக்4நி॒யாநா᳚ம் । நக்ஷ॑த்ரமஸ்ய ஹ॒விஷா॑ விதே4ம । மா ந:॑ ப்ர॒ஜாக்3ம் ரீ॑ரிஷ॒ந்மோத வீ॒ராந் । ஹே॒தி ரு॒த்3ரஸ்ய॒ பரி॑ணோ வ்ருணக்து । ஆ॒ர்த்3ரா நக்ஷ॑த்ரம் ஜுஷதாக்3ம் ஹ॒விர்ந:॑ । ப்ர॒மு॒ஞ்சமா॑நௌ து3ரி॒தாநி॒ விஶ்வா᳚ । அபா॒க4ஶக்3ம்॑ ஸந்நுத3தா॒மரா॑திம் । ॥ 4॥

புந॑ர்நோ தே॒3வ்யதி॑3திஸ்ப்ருணோது । புந॑ர்வஸூந:॒ புந॒ரேதாம்᳚ ய॒ஜ்ஞம் । புந॑ர்நோ தே॒3வா அ॒பி4ய॑ந்து॒ ஸர்வே᳚ । புந:॑ புநர்வோ ஹ॒விஷா॑ யஜாம: । ஏ॒வா ந தே॒3வ்யதி॑3திரந॒ர்வா । விஶ்வ॑ஸ்ய ப॒4ர்த்ரீ ஜக॑3த: ப்ரதி॒ஷ்டா2 । புந॑ர்வஸூ ஹ॒விஷா॑ வ॒ர்த4ய॑ந்தீ । ப்ரி॒யம் தே॒3வாநா॒-மப்யே॑து॒ பாத:॑2 ॥ 5॥

ப்3ருஹ॒ஸ்பதி:॑ ப்ரத॒2மம் ஜாய॑மாந: । தி॒ஷ்யம்॑ நக்ஷ॑த்ரம॒பி4 ஸம்ப॑3பூ4வ । ஶ்ரேஷ்டோ॑2 தே॒3வாநாம்॒ ப்ருத॑நாஸுஜி॒ஷ்ணு: । தி॒3ஶோநு॒ ஸர்வா॒ அப॑4யந்நோ அஸ்து । தி॒ஷ்ய:॑ பு॒ரஸ்தா॑து॒3த ம॑த்4ய॒தோ ந:॑ । ப்3ருஹ॒ஸ்பதி॑ர்ந:॒ பரி॑பாது ப॒ஶ்சாத் । பா3தே॑4தா॒ந்த்3வேஷோ॒ அப॑4யம் க்ருணுதாம் । ஸு॒வீர்ய॑ஸ்ய॒ பத॑யஸ்யாம ॥ 6 ॥

இ॒த3க்3ம் ஸ॒ர்பேப்4யோ॑ ஹ॒விர॑ஸ்து॒ ஜுஷ்டம்᳚ । ஆ॒ஶ்ரே॒ஷா யேஷா॑மநு॒யந்தி॒ சேத:॑ । யே அ॒ந்தரி॑க்ஷம் ப்ருதி॒2வீம் க்ஷி॒யந்தி॑ । தே ந॑ஸ்ஸ॒ர்பாஸோ॒ ஹவ॒மாக॑3மிஷ்டா2: । யே ரோ॑ச॒நே ஸூர்ய॒ஸ்யாபி॑ ஸ॒ர்பா: । யே தி3வம்॑ தே॒3வீமநு॑ஸ॒ஞ்சர॑ந்தி । யேஷா॑மஶ்ரே॒ஷா அ॑நு॒யந்தி॒ காமம்᳚ । தேப்4ய॑ஸ்ஸ॒ர்பேப்4யோ॒ மது॑4மஜ்ஜுஹோமி ॥ 7 ॥

உப॑ஹூதா: பி॒தரோ॒ யே ம॒கா4ஸு॑ । மநோ॑ஜவஸஸ்ஸு॒க்ருத॑ஸ்ஸுக்ரு॒த்யா: । தே நோ॒ நக்ஷ॑த்ரே॒ ஹவ॒மாக॑3மிஷ்டா2: । ஸ்வ॒தா4பி॑4ர்ய॒ஜ்ஞம் ப்ரய॑தம் ஜுஷந்தாம் । யே அ॑க்3நித॒3க்3தா4 யேந॑க்3நித3க்3தா4: । யே॑முல்லோ॒கம் பி॒தர:॑ க்ஷி॒யந்தி॑ । யாக்3-ஶ்ச॑ வி॒த்3மயாக்3ம் உ॑ ச॒ ந ப்ர॑வி॒த்3ம । ம॒கா4ஸு॑ ய॒ஜ்ஞக்3ம் ஸுக்ரு॑தம் ஜுஷந்தாம் ॥ 8॥

3வாம்॒ பதி:॒ ப2ல்கு॑3நீநாமஸி॒ த்வம் । தத॑3ர்யமந் வருணமித்ர॒ சாரு॑ । தம் த்வா॑ வ॒யக்3ம் ஸ॑நி॒தாரக்3ம்॑ ஸநீ॒நாம் । ஜீ॒வா ஜீவ॑ந்த॒முப॒ ஸம்வி॑ஶேம । யேநே॒மா விஶ்வா॒ பு4வ॑நாநி॒ ஸஞ்ஜி॑தா । யஸ்ய॑ தே॒3வா அ॑நுஸம்॒யந்தி॒ சேத:॑ । அ॒ர்ய॒மா ராஜா॒ஜர॒ஸ்து வி॑ஷ்மாந் । ப2ல்கு॑3நீநாம்ருஷ॒போ4 ரோ॑ரவீதி ॥ 9 ॥

ஶ்ரேஷ்டோ॑2 தே॒3வாநாம்᳚ ப43வோ ப4கா3ஸி । தத்த்வா॑ விது॒3: ப2ல்கு॑3நீ॒ஸ்தஸ்ய॑ வித்தாத் । அ॒ஸ்மப்4யம்॑ க்ஷ॒த்ரம॒ஜரக்3ம்॑ ஸு॒வீர்யம்᳚ । கோ3ம॒த3ஶ்வ॑வ॒து3ப॒ஸந்நு॑தே॒3ஹ । ப4கோ॑3ஹ தா॒3தா ப43 இத்ப்ர॑தா॒3தா । ப4கோ॑3 தே॒3வீ: ப2ல்கு॑3நீ॒ராவி॑வேஶ । ப4க॒3ஸ்யேத்தம் ப்ர॑ஸ॒வம் க॑3மேம । யத்ர॑ தே॒3வைஸ்ஸ॑த॒4மாத3ம்॑ மதே3ம । ॥ 1௦ ॥

ஆயா॒து தே॒3வஸ்ஸ॑வி॒தோப॑யாது । ஹி॒ர॒ண்யயே॑ந ஸு॒வ்ருதா॒ ரதே॑2ந । வஹ॒ந்॒, ஹஸ்தக்3ம்॑ ஸுப4க்3ம்॑ வித்3ம॒நாப॑ஸம் । ப்ரயச்ச॑2ந்தம்॒ பபு॑ரிம்॒ புண்ய॒மச்ச॑2 । ஹஸ்த:॒ ப்ரய॑ச்ச2 த்வ॒ம்ருதம்॒ வஸீ॑ய: । த3க்ஷி॑ணேந॒ ப்ரதி॑க்3ருப்4ணீம ஏநத் । தா॒3தார॑ம॒த்3ய ஸ॑வி॒தா வி॑தே3ய । யோ நோ॒ ஹஸ்தா॑ய ப்ரஸு॒வாதி॑ ய॒ஜ்ஞம் ॥11 ॥

த்வஷ்டா॒ நக்ஷ॑த்ரம॒ப்4யே॑தி சி॒த்ராம் । ஸு॒ப4க்3ம் ஸ॑ஸம்யுவ॒திக்3ம் ராச॑மாநாம் । நி॒வே॒ஶய॑ந்ந॒ம்ருதா॒ந்மர்த்யாக்॑3ஶ்ச । ரூ॒பாணி॑ பி॒க்3ம்॒ஶந் பு4வ॑நாநி॒ விஶ்வா᳚ । தந்ந॒ஸ்த்வஷ்டா॒ தது॑3 சி॒த்ரா விச॑ஷ்டாம் । தந்நக்ஷ॑த்ரம் பூ4ரி॒தா3 அ॑ஸ்து॒ மஹ்யம்᳚ । தந்ந:॑ ப்ர॒ஜாம் வீ॒ரவ॑தீக்3ம் ஸநோது । கோ3பி॑4ர்நோ॒ அஶ்வை॒ஸ்ஸம॑நக்து யஜ்ஞம் ॥ 12 ॥

வா॒யுர்நக்ஷ॑த்ரம॒ப்4யே॑தி॒ நிஷ்ட்யா᳚ம் । தி॒க்3மஶ்ரு॑ங்கோ3 வ்ருஷ॒போ4 ரோரு॑வாண: । ஸ॒மீ॒ரய॒ந் பு4வ॑நா மாத॒ரிஶ்வா᳚ । அப॒ த்3வேஷாக்3ம்॑ஸி நுத3தா॒மரா॑தீ: । தந்நோ॑ வா॒யஸ்தது॒3 நிஷ்ட்யா॑ ஶ்ருணோது । தந்நக்ஷ॑த்ரம் பூ4ரி॒தா3 அ॑ஸ்து॒ மஹ்யம்᳚ । தந்நோ॑ தே॒3வாஸோ॒ அநு॑ஜாநந்து॒ காமம்᳚ । யதா॒2 தரே॑ம து3ரி॒தாநி॒ விஶ்வா᳚ ॥ 13 ॥

தூ॒3ரம॒ஸ்மச்ச2த்ர॑வோ யந்து பீ॒4தா: । ததி॑3ந்த்3ரா॒க்3நீ க்ரு॑ணுதாம்॒ தத்3விஶா॑கே2 । தந்நோ॑ தே॒3வா அநு॑மத3ந்து ய॒ஜ்ஞம் । ப॒ஶ்சாத் பு॒ரஸ்தா॒த3ப॑4யந்நோ அஸ்து । நக்ஷ॑த்ராணா॒மதி॑4பத்நீ॒ விஶா॑கே2 । ஶ்ரேஷ்டா॑2விந்த்3ரா॒க்3நீ பு4வ॑நஸ்ய கோ॒3பௌ । விஷூ॑ச॒ஶ்ஶத்ரூ॑நப॒பா3த॑4மாநௌ । அப॒க்ஷுத॑4ந்நுத3தா॒மரா॑திம் । ॥ 14 ॥

பூ॒ர்ணா ப॒ஶ்சாது॒3த பூ॒ர்ணா பு॒ரஸ்தா᳚த் । உந்ம॑த்4ய॒த: பௌ᳚ர்ணமா॒ஸீ ஜி॑கா3ய । தஸ்யாம்᳚ தே॒3வா அதி॑4ஸம்॒வஸ॑ந்த: । உ॒த்த॒மே நாக॑ இ॒ஹ மா॑த3யந்தாம் । ப்ரு॒த்2வீ ஸு॒வர்சா॑ யுவ॒தி: ஸ॒ஜோஷா:᳚ । பௌ॒ர்ண॒மா॒ஸ்யுத॑3கா॒3ச்சோ2ப॑4மாநா । ஆ॒ப்யா॒யய॑ந்தீ து3ரி॒தாநி॒ விஶ்வா᳚ । உ॒ரும் து3ஹாம்॒ யஜ॑மாநாய ய॒ஜ்ஞம் ।

ரு॒த்3த்4யாஸ்ம॑ ஹ॒வ்யைர்நம॑ஸோப॒ஸத்3ய॑ । மி॒த்ரம் தே॒3வம் மி॑த்ர॒தே4யம்॑ நோ அஸ்து । அ॒நூ॒ரா॒தா4ந், ஹ॒விஷா॑ வ॒ர்த4ய॑ந்த: । ஶ॒தம் ஜீ॑வேம॒ ஶ॒ரத:॒3 ஸவீ॑ரா: । சி॒த்ரம் நக்ஷ॑த்ர॒முத॑3கா3த்பு॒ரஸ்தா᳚த் । அ॒நூ॒ரா॒தா4 ஸ॒ இதி॒ யத்3வத॑3ந்தி । தந்மி॒த்ர ஏ॑தி ப॒தி2பி॑4ர்தே3வ॒யாநை:᳚ । ஹி॒ர॒ண்யயை॒ர்வித॑தைர॒ந்தரி॑க்ஷே ॥ 16 ॥

இந்த்3ரோ᳚ ஜ்யே॒ஷ்டா2மநு॒ நக்ஷ॑த்ரமேதி । யஸ்மி॑ந் வ்ரு॒த்ரம் வ்ரு॑த்ர॒ தூர்யே॑ த॒தார॑ । தஸ்மி॑ந்வ॒ய-ம॒ம்ருதம்॒ து3ஹா॑நா: । க்ஷுத॑4ந்தரேம॒ து3ரி॑திம்॒ து3ரி॑ஷ்டிம் । பு॒ர॒ந்த॒3ராய॑ வ்ருஷ॒பா4ய॑ த்4ரு॒ஷ்ணவே᳚ । அஷா॑டா4ய॒ ஸஹ॑மாநாய மீ॒டு4ஷே᳚ । இந்த்3ரா॑ய ஜ்யே॒ஷ்டா2 மது॑4ம॒த்3து3ஹா॑நா । உ॒ரும் க்ரு॑ணோது॒ யஜ॑மாநாய லோ॒கம் । ॥ 17 ॥

மூலம்॑ ப்ர॒ஜாம் வீ॒ரவ॑தீம் விதே3ய । பரா᳚ச்யேது॒ நிர்ரு॑தி: பரா॒சா । கோ3பி॒4ர்நக்ஷ॑த்ரம் ப॒ஶுபி॒4ஸ்ஸம॑க்தம் । அஹ॑ர்பூ4யா॒த்3யஜ॑மாநாய॒ மஹ்யம்᳚ । அஹ॑ர்நோ அ॒த்3ய ஸு॑வி॒தே த॑3தா3து । மூலம்॒ நக்ஷ॑த்ர॒மிதி॒ யத்3வத॑3ந்தி । பரா॑சீம் வா॒சா நிர்ரு॑திம் நுதா3மி । ஶி॒வம் ப்ர॒ஜாயை॑ ஶி॒வம॑ஸ்து॒ மஹ்யம்᳚ ॥ 18 ॥

யா தி॒3வ்யா ஆப:॒ பய॑ஸா ஸம்ப3பூ॒4வு: । யா அ॒ந்தரி॑க்ஷ உ॒த பார்தி॑2வீ॒ர்யா: । யாஸா॑மஷா॒டா4 அ॑நு॒யந்தி॒ காமம்᳚ । தா ந॒ ஆப:॒ ஶக்3க்3 ஸ்யோ॒நா ப॑4வந்து । யாஶ்ச॒ கூப்யா॒ யாஶ்ச॑ நா॒த்3யா᳚ஸ்ஸமு॒த்3ரியா:᳚ । யாஶ்ச॑ வைஶ॒ந்தீருத ப்ரா॑ஸ॒சீர்யா: । யாஸா॑மஷா॒டா4 மது॑4 ப॒4க்ஷய॑ந்தி । தா ந॒ ஆப:॒ ஶக்3க்3 ஸ்யோ॒நா ப॑4வந்து ॥19 ॥

தந்நோ॒ விஶ்வே॒ உப॑ ஶ்ருண்வந்து தே॒3வா: । தத॑3ஷா॒டா4 அ॒பி4ஸம்ய॑ந்து ய॒ஜ்ஞம் । தந்நக்ஷ॑த்ரம் ப்ரத2தாம் ப॒ஶுப்4ய:॑ । க்ரு॒ஷிர்வ்ரு॒ஷ்டிர்யஜ॑மாநாய கல்பதாம் । ஶு॒ப்4ரா: க॒ந்யா॑ யுவ॒தய॑ஸ்ஸு॒பேஶ॑ஸ: । க॒ர்ம॒க்ருத॑ஸ்ஸு॒க்ருதோ॑ வீ॒ர்யா॑வதீ: । விஶ்வா᳚ந் தே॒3வாந், ஹ॒விஷா॑ வ॒ர்த4ய॑ந்தீ: । அ॒ஷா॒டா4: காம॒முபா॑யந்து ய॒ஜ்ஞம் ॥ 2௦ ॥

யஸ்மி॒ந் ப்3ரஹ்மா॒ப்4யஜ॑ய॒த்ஸர்வ॑மே॒தத் । அ॒முஞ்ச॑ லோ॒கமி॒த3மூ॑ச॒ ஸர்வம்᳚ । தந்நோ॒ நக்ஷ॑த்ரமபி॒4ஜித்3வி॒ஜித்ய॑ । ஶ்ரியம்॑ த3தா॒4த்வஹ்ரு॑ணீயமாநம் । உ॒பௌ4 லோ॒கௌ ப்3ரஹ்ம॑ணா॒ ஸஞ்ஜி॑தே॒மௌ । தந்நோ॒ நக்ஷ॑த்ரமபி॒4ஜித்3விச॑ஷ்டாம் । தஸ்மி॑ந்வ॒யம் ப்ருத॑நா॒ஸ்ஸஞ்ஜ॑யேம । தந்நோ॑ தே॒3வாஸோ॒ அநு॑ஜாநந்து॒ காமம்᳚ ॥ 21 ॥

ஶ்ரு॒ண்வந்தி॑ ஶ்ரோ॒ணாம॒ம்ருத॑ஸ்ய கோ॒3பாம் । புண்யா॑மஸ்யா॒ உப॑ஶ்ருணோமி॒ வாசம்᳚ । ம॒ஹீம் தே॒3வீம் விஷ்ணு॑பத்நீமஜூ॒ர்யாம் । ப்ர॒தீசீ॑ மேநாக்3ம் ஹ॒விஷா॑ யஜாம: । த்ரே॒தா4 விஷ்ணு॑ருருகா॒3யோ விச॑க்ரமே । ம॒ஹீம் தி3வம்॑ ப்ருதி॒2வீம॒ந்தரி॑க்ஷம் । தச்ச்2ரோ॒ணைதி॒ஶ்ரவ॑-இ॒ச்ச2மா॑நா । புண்ய॒க்3க்॒3 ஶ்லோகம்॒ யஜ॑மாநாய க்ருண்வ॒தீ ॥ 22 ॥

அ॒ஷ்டௌ தே॒3வா வஸ॑வஸ்ஸோ॒ம்யாஸ:॑ । சத॑ஸ்ரோ தே॒3வீர॒ஜரா:॒ ஶ்ரவி॑ஷ்டா2: । தே ய॒ஜ்ஞம் பா᳚ந்து॒ ரஜ॑ஸ: பு॒ரஸ்தா᳚த் । ஸம்॒வ॒த்ஸ॒ரீண॑ம॒ம்ருதக்3க்॑3 ஸ்வ॒ஸ்தி । ய॒ஜ்ஞம் ந:॑ பாந்து॒ வஸ॑வ: பு॒ரஸ்தா᳚த் । த॒3க்ஷி॒ண॒தோ॑பி4ய॑ந்து॒ ஶ்ரவி॑ஷ்டா2: । புண்ய॒ந்நக்ஷ॑த்ரம॒பி4 ஸம்வி॑ஶாம । மா நோ॒ அரா॑திர॒க4ஶ॒க்3ம்॒ஸாக3ந்ந்॑ ॥ 23 ॥

க்ஷ॒த்ரஸ்ய॒ ராஜா॒ வரு॑ணோதி4ரா॒ஜ: । நக்ஷ॑த்ராணாக்3ம் ஶ॒தபி॑4ஷ॒க்3வஸி॑ஷ்ட:2 । தௌ தே॒3வேப்4ய:॑ க்ருணுதோ தீ॒3ர்க4மாயு:॑ । ஶ॒தக்3ம் ஸ॒ஹஸ்ரா॑ பே4ஷ॒ஜாநி॑ த4த்த: । ய॒ஜ்ஞந்நோ॒ ராஜா॒ வரு॑ண॒ உப॑யாது । தந்நோ॒ விஶ்வே॑ அ॒பி4 ஸம்ய॑ந்து தே॒3வா: । தந்நோ॒ நக்ஷ॑த்ரக்3ம் ஶ॒தபி॑4ஷக்3ஜுஷா॒ணம் । தீ॒3ர்க4மாயு:॒ ப்ரதி॑ரத்3பே4ஷ॒ஜாநி॑ ॥ 24 ॥

அ॒ஜ ஏக॑பா॒து3த॑3கா3த்பு॒ரஸ்தா᳚த் । விஶ்வா॑ பூ॒4தாநி॑ ப்ரதி॒ மோத॑3மாந: । தஸ்ய॑ தே॒3வா: ப்ர॑ஸ॒வம் ய॑ந்தி॒ ஸர்வே᳚ । ப்ரோ॒ஷ்ட॒2ப॒தா3ஸோ॑ அ॒ம்ருத॑ஸ்ய கோ॒3பா: । வி॒ப்4ராஜ॑மாநஸ்ஸமிதா॒4 ந உ॒க்3ர: । ஆந்தரி॑க்ஷமருஹ॒த3க॒3ந்த்3யாம் । தக்3ம் ஸூர்யம்॑ தே॒3வம॒ஜமேக॑பாத3ம் । ப்ரோ॒ஷ்ட॒2ப॒தா3ஸோ॒ அநு॑யந்தி॒ ஸர்வே᳚ ॥ 25 ॥

அஹி॑ர்பு॒3த்4நிய:॒ ப்ரத॑2மா ந ஏதி । ஶ்ரேஷ்டோ॑2 தே॒3வாநா॑மு॒த மாநு॑ஷாணாம் । தம் ப்3ரா᳚ஹ்ம॒ணாஸ்ஸோ॑ம॒பாஸ்ஸோ॒ம்யாஸ:॑ । ப்ரோ॒ஷ்ட॒2ப॒தா3ஸோ॑ அ॒பி4ர॑க்ஷந்தி॒ ஸர்வே᳚ । ச॒த்வார॒ ஏக॑ம॒பி4 கர்ம॑ தே॒3வா: । ப்ரோ॒ஷ்ட॒2ப॒தா3 ஸ॒ இதி॒ யாந், வத॑3ந்தி । தே பு॒3த்4நியம்॑ பரி॒ஷத்3யக்3க்॑3 ஸ்து॒வந்த:॑ । அஹிக்3ம்॑ ரக்ஷந்தி॒ நம॑ஸோப॒ஸத்3ய॑ ॥ 26 ॥

பூ॒ஷா ரே॒வத்யந்வே॑தி॒ பந்தா᳚2ம் । பு॒ஷ்டி॒பதீ॑ பஶு॒பா வாஜ॑ப3ஸ்த்யௌ । இ॒மாநி॑ ஹ॒வ்யா ப்ரய॑தா ஜுஷா॒ணா । ஸு॒கை3ர்நோ॒ யாநை॒ருப॑யாதாம் ய॒ஜ்ஞம் । க்ஷு॒த்3ராந் ப॒ஶூந் ர॑க்ஷது ரே॒வதீ॑ ந: । கா3வோ॑ நோ॒ அஶ்வா॒க்3ம்॒ அந்வே॑து பூ॒ஷா । அந்ந॒க்3ம்॒ ரக்ஷ॑ந்தௌ ப3ஹு॒தா4 விரூ॑பம் । வாஜக்3ம்॑ ஸநுதாம்॒ யஜ॑மாநாய ய॒ஜ்ஞம் ॥ 27 ॥

தத॒3ஶ்விநா॑வஶ்வ॒யுஜோப॑யாதாம் । ஶுப॒4ங்க3மி॑ஷ்டௌ2 ஸு॒யமே॑பி॒4ரஶ்வை:᳚ । ஸ்வம் நக்ஷ॑த்ரக்3ம் ஹ॒விஷா॒ யஜ॑ந்தௌ । மத்4வா॒ஸம்ப்ரு॑க்தௌ॒ யஜு॑ஷா॒ ஸம॑க்தௌ । யௌ தே॒3வாநாம்᳚ பி॒4ஷஜௌ᳚ ஹவ்யவா॒ஹௌ । விஶ்வ॑ஸ்ய தூ॒3தாவ॒ம்ருத॑ஸ்ய கோ॒3பௌ । தௌ நக்ஷ॒த்ரம் ஜுஜுஷா॒ணோப॑யாதாம் । நமோ॒ஶ்விப்4யாம்᳚ க்ருணுமோஶ்வ॒யுக்3ப்4யா᳚ம் ॥ 28 ॥

அப॑ பா॒ப்மாநம்॒ ப4ர॑ணீர்ப4ரந்து । தத்3ய॒மோ ராஜா॒ ப4க॑3வா॒ந்॒, விச॑ஷ்டாம் । லோ॒கஸ்ய॒ ராஜா॑ மஹ॒தோ ம॒ஹாந், ஹி । ஸு॒க3ம் ந:॒ பந்தா॒2மப॑4யம் க்ருணோது । யஸ்மி॒ந்நக்ஷ॑த்ரே ய॒ம ஏதி॒ ராஜா᳚ । யஸ்மி॑ந்நேநம॒ப்4யஷி॑ஞ்சந்த தே॒3வா: । தத॑3ஸ்ய சி॒த்ரக்3ம் ஹ॒விஷா॑ யஜாம । அப॑ பா॒ப்மாநம்॒ ப4ர॑ணீர்ப4ரந்து ॥ 29 ॥

நி॒வேஶ॑நீ ஸ॒ங்க3ம॑நீ॒ வஸூ॑நாம்॒ விஶ்வா॑ ரூ॒பாணி॒ வஸூ᳚ந்யாவே॒ஶய॑ந்தீ । ஸ॒ஹ॒ஸ்ர॒போ॒ஷக்3ம் ஸு॒ப4கா॒3 ரரா॑ணா॒ ஸா ந॒ ஆக॒3ந்வர்ச॑ஸா ஸம்விதா॒3நா । யத்தே॑ தே॒3வா அத॑3து4ர்பா4க॒3தே4ய॒மமா॑வாஸ்யே ஸம்॒வஸ॑ந்தோ மஹி॒த்வா । ஸா நோ॑ ய॒ஜ்ஞம் பி॑ப்ருஹி விஶ்வவாரே ர॒யிந்நோ॑ தே4ஹி ஸுப4கே3 ஸு॒வீரம்᳚ ॥ 3௦ ॥

ஓம் ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॑ ।

********

Leave a Comment