[నక్షత్ర సూక్తం] ᐈ Nakshatra Suktam Lyrics In Telugu Pdf

Nakshatra Suktam Telugu Lyrics తైత్తిరీయ బ్రహ్మణం । అష్టకం – 3 ప్రశ్నః – 1తైత్తిరీయ సంహితాః । కాండ 3 ప్రపాఠకః – 5 అనువాకం – 1 ఓం ॥ అ॒గ్నిర్నః॑ పాతు॒ కృత్తి॑కాః । నక్ష॑త్రం దే॒వమిం॑ద్రి॒యం । ఇ॒దమా॑సాం విచక్ష॒ణం । హ॒విరా॒సం జు॑హోతన । యస్య॒ భాంతి॑ ర॒శ్మయో॒ యస్య॑ కే॒తవః॑ । యస్యే॒మా విశ్వా॒ భువ॑నాని॒ సర్వా᳚ । స కృత్తి॑కాభిర॒భిసం॒వసా॑నః । అ॒గ్నిర్నో॑ దే॒వస్సు॑వి॒తే ద॑ధాతు … Read more