[નામ રામાયણમ્] ᐈ Nama Ramayanam Lyrics In Gujarati Pdf

Nama Ramayanam Lyrics In Gujarati ॥ બાલકાંડઃ ॥ શુદ્ધબ્રહ્મપરાત્પર રામ ।કાલાત્મકપરમેશ્વર રામ ।શેષતલ્પસુખનિદ્રિત રામ ।બ્રહ્માદ્યમરપ્રાર્થિત રામ ।ચંડકિરણકુલમંડન રામ ।શ્રીમદ્દશરથનંદન રામ ।કૌસલ્યાસુખવર્ધન રામ ।વિશ્વામિત્રપ્રિયધન રામ ।ઘોરતાટકાઘાતક રામ ।મારીચાદિનિપાતક રામ । 10 ।કૌશિકમખસંરક્ષક રામ ।શ્રીમદહલ્યોદ્ધારક રામ ।ગૌતમમુનિસંપૂજિત રામ ।સુરમુનિવરગણસંસ્તુત રામ ।નાવિકધાવિકમૃદુપદ રામ ।મિથિલાપુરજનમોહક રામ ।વિદેહમાનસરંજક રામ ।ત્ર્યંબકકાર્મુખભંજક રામ ।સીતાર્પિતવરમાલિક રામ ।કૃતવૈવાહિકકૌતુક રામ । 20 ।ભાર્ગવદર્પવિનાશક રામ ।શ્રીમદયોધ્યાપાલક … Read more