[நாம ராமாயணம்] ᐈ Nama Ramayanam Lyrics In Tamil Pdf

Nama Ramayanam Lyrics In Tamil ॥ பா3லகாண்ட:3 ॥ ஶுத்3த4ப்3ரஹ்மபராத்பர ராம ।காலாத்மகபரமேஶ்வர ராம ।ஶேஷதல்பஸுக2நித்3ரித ராம ।ப்3ரஹ்மாத்3யமரப்ரார்தி2த ராம ।சண்ட3கிரணகுலமண்ட3ந ராம ।ஶ்ரீமத்3த3ஶரத2நந்த3ந ராம ।கௌஸல்யாஸுக2வர்த4ந ராம ।விஶ்வாமித்ரப்ரியத4ந ராம ।கோ4ரதாடகாகா4தக ராம ।மாரீசாதி3நிபாதக ராம । 1௦ ।கௌஶிகமக2ஸம்ரக்ஷக ராம ।ஶ்ரீமத3ஹல்யோத்3தா4ரக ராம ।கௌ3தமமுநிஸம்பூஜித ராம ।ஸுரமுநிவரக3ணஸம்ஸ்துத ராம ।நாவிகதா4விகம்ருது3பத3 ராம ।மிதி2லாபுரஜநமோஹக ராம ।விதே3ஹமாநஸரஞ்ஜக ராம ।த்ர்யம்ப3ககார்முக2ப4ஞ்ஜக ராம ।ஸீதார்பிதவரமாலிக ராம ।க்ருதவைவாஹிககௌதுக ராம । 2௦ ।பா4ர்க3வத3ர்பவிநாஶக ராம ।ஶ்ரீமத3யோத்4யாபாலக ராம ॥ … Read more