[நாம ராமாயணம்] ᐈ Nama Ramayanam Lyrics In Tamil Pdf

Nama Ramayanam Lyrics In Tamil

॥ பா3லகாண்ட:3 ॥

ஶுத்34ப்3ரஹ்மபராத்பர ராம ।
காலாத்மகபரமேஶ்வர ராம ।
ஶேஷதல்பஸுக2நித்3ரித ராம ।
ப்3ரஹ்மாத்3யமரப்ரார்தி2த ராம ।
சண்ட3கிரணகுலமண்ட3ந ராம ।
ஶ்ரீமத்33ஶரத2நந்த3ந ராம ।
கௌஸல்யாஸுக2வர்த4ந ராம ।
விஶ்வாமித்ரப்ரியத4ந ராம ।
கோ4ரதாடகாகா4தக ராம ।
மாரீசாதி3நிபாதக ராம । 1௦ ।
கௌஶிகமக2ஸம்ரக்ஷக ராம ।
ஶ்ரீமத3ஹல்யோத்3தா4ரக ராம ।
கௌ3தமமுநிஸம்பூஜித ராம ।
ஸுரமுநிவரக3ணஸம்ஸ்துத ராம ।
நாவிகதா4விகம்ருது3பத3 ராம ।
மிதி2லாபுரஜநமோஹக ராம ।
விதே3ஹமாநஸரஞ்ஜக ராம ।
த்ர்யம்ப3ககார்முக24ஞ்ஜக ராம ।
ஸீதார்பிதவரமாலிக ராம ।
க்ருதவைவாஹிககௌதுக ராம । 2௦ ।
பா4ர்க3வத3ர்பவிநாஶக ராம ।
ஶ்ரீமத3யோத்4யாபாலக ராம ॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம ।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம ॥

॥ அயோத்4யாகாண்ட:3 ॥

அக3ணிதகு3ணக3ணபூ4ஷித ராம ।
அவநீதநயாகாமித ராம ।
ராகாசந்த்3ரஸமாநந ராம ।
பித்ருவாக்யாஶ்ரிதகாநந ராம ।
ப்ரியகு3ஹவிநிவேதி3தபத3 ராம ।
தத்க்ஷாலிதநிஜம்ருது3பத3 ராம ।
4ரத்3வாஜமுகா2நந்த3க ராம ।
சித்ரகூடாத்3ரிநிகேதந ராம । 3௦ ।
3ஶரத2ஸந்ததசிந்தித ராம ।
கைகேயீதநயார்பித ராம । (தநயார்தி2த)
விரசிதநிஜபித்ருகர்மக ராம ।
4ரதார்பிதநிஜபாது3க ராம ॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம ।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம ॥

॥ அரண்யகாண்ட:3 ॥

3ண்ட3காவநஜநபாவந ராம ।
து3ஷ்டவிராத4விநாஶந ராம ।
ஶரப4ங்க3ஸுதீக்ஷ்ணார்சித ராம ।
அக3ஸ்த்யாநுக்3ரஹவர்தி3த ராம ।
க்3ருத்4ராதி4பஸம்ஸேவித ராம ।
பஞ்சவடீதடஸுஸ்தி2த ராம । 4௦ ।
ஶூர்பணகா2ர்த்திவிதா4யக ராம ।
2ரதூ3ஷணமுக2ஸூத3க ராம ।
ஸீதாப்ரியஹரிணாநுக3 ராம ।
மாரீசார்திக்ருதாஶுக3 ராம ।
விநஷ்டஸீதாந்வேஷக ராம ।
க்3ருத்4ராதி4பக3திதா3யக ராம ।
ஶப3ரீத3த்தப2லாஶந ராம ।
கப3ந்த4பா3ஹுச்சே23ந ராம ॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம ।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம ॥

॥ கிஷ்கிந்தா4காண்ட:3 ॥

ஹநுமத்ஸேவிதநிஜபத3 ராம ।
நதஸுக்3ரீவாபீ4ஷ்டத3 ராம । 5௦ ।
3ர்விதவாலிஸம்ஹாரக ராம ।
வாநரதூ3தப்ரேஷக ராம ।
ஹிதகரலக்ஷ்மணஸம்யுத ராம ।
ராம ராம ஜய ராஜா ராம ।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம ।
॥ ஸுந்த3ரகாண்ட:3 ॥

கபிவரஸந்ததஸம்ஸ்ம்ருத ராம ।
தத்33திவிக்4நத்4வம்ஸக ராம ।
ஸீதாப்ராணாதா4ரக ராம ।
து3ஷ்டத3ஶாநநதூ3ஷித ராம ।
ஶிஷ்டஹநூமத்3பூ4ஷித ராம ।
ஸீதாவேதி3தகாகாவந ராம ।
க்ருதசூடா3மணித3ர்ஶந ராம । 6௦ ।
கபிவரவசநாஶ்வாஸித ராம ॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம ।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம ॥

॥ யுத்34காண்ட:3 ॥

ராவணநித4நப்ரஸ்தி2த ராம ।
வாநரஸைந்யஸமாவ்ருத ராம ।
ஶோஷிதஶரதீ3ஶார்த்தித ராம ।
விபீ4ஷ்ணாப4யதா3யக ராம ।
பர்வதஸேதுநிப3ந்த4க ராம ।
கும்ப4கர்ணஶிரஶ்சே23க ராம ।
ராக்ஷஸஸங்க4விமர்த4க ராம ।
அஹிமஹிராவணசாரண ராம ।
ஸம்ஹ்ருதத3ஶமுக2ராவண ராம । 7௦ ।
விதி44வமுக2ஸுரஸம்ஸ்துத ராம ।
க:2ஸ்தி2தத3ஶரத2வீக்ஷித ராம ।
ஸீதாத3ர்ஶநமோதி3த ராம ।
அபி4ஷிக்தவிபீ4ஷணநுத ராம । (நத)
புஷ்பகயாநாரோஹண ராம ।
4ரத்3வாஜாதி3நிஷேவண ராம ।
4ரதப்ராணப்ரியகர ராம ।
ஸாகேதபுரீபூ4ஷண ராம ।
ஸகலஸ்வீயஸமாநத ராம ।
ரத்நலஸத்பீடா2ஸ்தி2த ராம । 8௦ ।
பட்டாபி4ஷேகாலங்க்ருத ராம ।
பார்தி2வகுலஸம்மாநித ராம ।
விபீ4ஷணார்பிதரங்க3க ராம ।
கீஶகுலாநுக்3ரஹகர ராம ।
ஸகலஜீவஸம்ரக்ஷக ராம ।
ஸமஸ்தலோகோத்3தா4ரக ராம ॥ (லோகாதா4ரக)
ராம ராம ஜய ராஜா ராம ।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம ॥

॥ உத்தரகாண்ட:3 ॥

ஆக3த முநிக3ண ஸம்ஸ்துத ராம ।
விஶ்ருதத3ஶகண்டோ2த்34வ ராம ।
ஸீதாலிங்க3நநிர்வ்ருத ராம ।
நீதிஸுரக்ஷிதஜநபத3 ராம । 9௦ ।
விபிநத்யாஜிதஜநகஜ ராம ।
காரிதலவணாஸுரவத4 ராம ।
ஸ்வர்க3தஶம்பு3க ஸம்ஸ்துத ராம ।
ஸ்வதநயகுஶலவநந்தி3த ராம ।
அஶ்வமேத4க்ரதுதீ3க்ஷித ராம ।
காலாவேதி3தஸுரபத3 ராம ।
ஆயோத்4யகஜநமுக்தித ராம ।
விதி4முக2விபு4தா3நந்த3க ராம ।
தேஜோமயநிஜரூபக ராம ।
ஸம்ஸ்ருதிப3ந்த4விமோசக ராம । 1௦௦ ।
4ர்மஸ்தா2பநதத்பர ராம ।
4க்திபராயணமுக்தித3 ராம ।
ஸர்வசராசரபாலக ராம ।
ஸர்வப4வாமயவாரக ராம ।
வைகுண்டா2லயஸம்ஸ்தித ராம ।
நித்யநந்த3பத3ஸ்தித ராம ॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம ॥
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம ॥ 1௦8 ॥

இதி ஶ்ரீலக்ஷ்மணாசார்யவிரசிதம் நாமராமாயணம் ஸம்பூர்ணம் ।

********

Leave a Comment