[நாரஸிம்ஹ ஶதகம்] ᐈ Narasimha Satakam Lyrics In Tamil Pdf

Narasimha Satakam Tamil Lyrics ௦௦1ஸீ. ஶ்ரீமநோஹர । ஸுரா – ர்சித ஸிந்து4க3ம்பீ4ர ।ப4க்தவத்ஸல । கோடி – பா4நுதேஜ ।கஞ்ஜநேத்ர । ஹிரண்ய – கஶ்யபாந்தக । ஶூர ।ஸாது4ரக்ஷண । ஶங்க3 – சக்ரஹஸ்த ।ப்ரஹ்லாத3 வரத3 । பா – பத்4வம்ஸ । ஸர்வேஶ ।க்ஷீரஸாக3ரஶாயி । – க்ருஷ்ணவர்ண ।பக்ஷிவாஹந । நீல – ப்4ரமரகுந்தலஜால ।பல்லவாருணபாத3 – பத்3மயுக3ல்த3 । தே. சாருஶ்ரீசந்த3நாக3ரு – சர்சிதாங்க3 ।குந்த3குட்மலத3ந்த । வை – குண்ட2தா4ம ।பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம … Read more