[நாரஸிம்ஹ ஶதகம்] ᐈ Narasimha Satakam Lyrics In Tamil Pdf

Narasimha Satakam Tamil Lyrics

௦௦1
ஸீ. ஶ்ரீமநோஹர । ஸுரா – ர்சித ஸிந்து43ம்பீ4ர ।
4க்தவத்ஸல । கோடி – பா4நுதேஜ ।
கஞ்ஜநேத்ர । ஹிரண்ய – கஶ்யபாந்தக । ஶூர ।
ஸாது4ரக்ஷண । ஶங்க3 – சக்ரஹஸ்த ।
ப்ரஹ்லாத3 வரத3 । பா – பத்4வம்ஸ । ஸர்வேஶ ।
க்ஷீரஸாக3ரஶாயி । – க்ருஷ்ணவர்ண ।
பக்ஷிவாஹந । நீல – ப்4ரமரகுந்தலஜால ।
பல்லவாருணபாத3 – பத்3மயுக3ல்த3 ।

தே. சாருஶ்ரீசந்த3நாக3ரு – சர்சிதாங்க3 ।
குந்த3குட்மலத3ந்த । வை – குண்ட2தா4ம ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦௦2
ஸீ. பத்3மலோசந । ஸீஸ – பத்3யமுல் நீ மீத3
ஜெப்பபூ3நிதிநய்ய । – சித்தகி3ம்பு
3ண யதி ப்ராஸ ல – க்ஷணமு ஜூட33லேது3
பஞ்சகாவ்ய ஶ்லோக – பட2ந லேது3
அமரகாண்ட3த்ரயம் – ப3ரஸி சூட33லேது3
ஶாஸ்த்ரீய க்3ரந்த4முல் – சது3வலேது3
நீ கடாக்ஷம்பு3ந – நே ரசிஞ்செத3 கா3நி
ப்ரஜ்ஞ நாயதி3 கா3து3 – ப்ரஸ்துதிம்ப

தே. த3ப்புக3லிகி3ந ஸத்34க்தி – தக்குவௌநெ
செறகுநகு வங்கபோயிந – செடு3நெ தீபு?
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦௦3
ஸீ. நரஸிம்ஹ । நீ தி3வ்ய – நாமமந்த்ரமுசேத
து3ரிதஜாலமு லந்நி – தோ3லவச்சு
நரஸிம்ஹ । நீ தி3வ்ய – நாமமந்த்ரமுசேத
3லுவைந ரோக3முல் – பாபவச்சு
நரஸிம்ஹ । நீ தி3வ்ய – நாமமந்த்ரமுசேத
ரிபுஸங்க4முல ஸம்ஹ – ரிம்பவச்சு
நரஸிம்ஹ । நீ தி3வ்ய – நாமமந்த்ரமுசேத
3ண்ட3ஹஸ்துநி ப3ண்ட்ல – த3ரமவச்சு

தே. ப4ல்தி3ர । நே நீ மஹாமந்த்ர – ப3லமுசேத
தி3வ்ய வைகுண்ட2 பத3வி ஸா – தி4ம்பவச்சு
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦௦4
ஸீ. ஆதி3நாராயணா । – யநுசு நாலுகதோட3
3லுக நேர்சிநவாரி – பாத3முலகு
ஸாஷ்டாங்க3முக3 நம – ஸ்கார மர்பண ஜேஸி
ப்ரஸ்துதிஞ்செத3நய்ய – ப3ஹுவித4முல
4ரணிலோ நருலெந்த – த3ண்டி3வாரைநநு
நிந்நு கா3நநிவாரி – நே ஸ்மரிம்ப
மேமு ஶ்ரேஷ்டு2ல மஞ்சு – மிது3குசுஞ்செடி3வாரி
செந்த ஜேரக3நோநு – ஶேஷஶயந

தே. பரம ஸாத்விகுலைந நீ – ப4க்தவருல
தா3ஸுலகு தா3ஸுட3நு ஜுமீ – தா4த்ரிலோந
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦௦5
ஸீ. ஐஶ்வர்யமுலகு நி – ந்நநுஸரிம்பக3லேது3
த்3ரவ்ய மிம்மநி வெண்ட – த3கு3லலேது3
கநக மிம்மநி சால – க3ஷ்டபெட்டக3லேது3
பல்ல கிம்மநி நோட – ப3லகலேது3
ஸொம்மு லிம்மநி நிந்நு – நம்மி கொல்வக3லேது3
பூ4மு லிம்மநி பேரு – பொக33லேது3
3லமு லிம்மநி நிந்நு – ப்3ரதிமாலகா3லேது3
பஸுல நிம்மநி பட்டு – பட்டலேது3

தே. நேநு கோ3ரிந தொ3க்கடே – நீலவர்ண
சய்யநநு மோக்ஷமிச்சிந – ஜாலு நாகு
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦௦6
ஸீ. மந்து3ண்ட3நநி நந்நு – நிந்த3 சேஸிநநேமி?
நா தீ3நதநு ஜூசி – நவ்வ நேமி?
தூ3ரபா4வமுலேக – தூலநாடி3ந நேமி?
ப்ரீதிஸேயக வங்க – பெ3ட்ட நேமி?
கக்கஸம்பு3லு பல்கி – வெக்கிரிஞ்சிந நேமி?
தீவ்ரகோபமுசேத – தி3ட்ட நேமி?
ஹெச்சுமாடலசேத – நெம்மெ லாடி3ந நேமி?
சேரி தா3பட கே3லி – சேயநேமி?

தே. கல்பவ்ருக்ஷம்பு3வலெ நீவு – க3ல்க3 நிங்க
ப்3ரஜல லக்ஷ்யம்பு3 நாகேல? – பத்3மநாப4 ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦௦7
ஸீ. சித்தஶுத்3தி43 நீகு – ஸேவஜேஸெத3கா3நி
புட3மிலோ ஜநுல மெ – ப்புலகு கா3து3
ஜந்மபாவநதகை – ஸ்மரணஜேஸெத3 கா3நி
ஸரிவாரிலோ ப்3ரதி – ஷ்த2லகு கா3து3
முக்திகோஸமு நேநு – ம்ரொக்கி வேடெ33கா3நி
3ண்டி3பா4க்3யமு நிமி – த்தம்பு3 கா3து3
நிந்நு பொ3333 வித்3ய – நேர்சிதிநேகாநி
குக்ஷிநிண்டெ3டு3 கூடி – கொறகு கா3து3

தே. பாரமார்தி2கமுநகு நே பா3டுபடி3தி
கீ3ர்திகி நபேக்ஷபட3லேது3 – க்ருஷ்ணவர்ண ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦௦8
ஸீ. ஶ்ரவண ரந்த்4ரமுல நீ – ஸத்கத2ல் பொக33ங்க3
லேஶ மாநந்த3ம்பு3 – லேநிவாடு3
புண்யவந்துலு நிந்நு – பூ3ஜஸேயக3 ஜூசி
பா4வமந்து3த்ஸாஹ – பட3நிவாடு3
4க்தவர்யுலு நீ ப்ர – பா4வமுல் பொக33ங்க3
3த்பரத்வமுலேக – தலகு3வாடு3
தநசித்தமந்து3 நீ – த்4யாந மெந்நடு3 லேக
காலமந்தயு வ்ருதா4 – க33புவாடு3

தே. வஸுத4லோநெல்ல வ்யர்து4ண்டு3 – வாடெ3 யகு3நு
மறியு ஜெடு3கா3க யெப்புடு3 – மமதநொந்தி3.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦௦9
ஸீ. கௌ3தமீஸ்நாநாந – க33தேறுத3 மடந்ந
மொநஸி சந்நீல்த்3லலோ – முநுக3லேநு
தீர்த2யாத்ரலசே க்3ரு – தார்து2 டௌ33மடந்ந
33லி நேமம்பு3 லே – நட3பலேநு
தா3நத4ர்மமுல ஸ – த்33திநி ஜெந்து33மந்ந
4நமுகா3 நாயொத்33 – த4நமுலேது3
தபமாசரிஞ்சி ஸா – ர்த4கமு நொந்து33மந்ந
நிமிஷமைந மநஸ்ஸு – நிலுபலேநு

தே. கஷ்டமுலகோர்வ நாசேத – கா3து3 நிந்நு
ஸ்மரணசேஸெத3 நா யதா4 – ஶக்தி கொலதி3.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦1௦
ஸீ. அர்தி2வாண்ட்3ரகு நீக – ஹாநி ஜேயுட கண்டெ
தெ3ம்புதோ வஸநாபி4 – தி3நுட மேலு
ஆடு3பி3ட்33லஸொம்மு – லபஹரிஞ்சுட கண்டெ
3ண்ட3 க3ட்டுக நூத – ப3டு3ட மேலு
பருலகாந்தல ப3ட்டி – ப3ல்மி கூ3டு3ட கண்டெ
33பா3க்3நி கீலல – ப3டு3ட மேலு
ப்3ரதுகஜாலக தொ3ங்க3 – பநுலு சேயுட கண்டெ
கொ3ங்கு3தோ முஷ்டெத்து – கொநுட மேலு

தே. ஜலஜத3ல்த3நேத்ர நீ ப4க்த – ஜநுலதோடி3
ஜக33மாடெ3டு3 பநிகண்டெ – ஜாவு மேலு
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦11
ஸீ. கா3ர்த34ம்பு3ந கேல – கஸ்தூரி திலகம்பு3?
மர்கடம்பு3ந கேல – மலயஜம்பு3?
ஶார்தூ4லமுநக கேல – ஶர்கராபூபம்பு3?
ஸூகரம்பு3ந கேல – சூதப2லமு?
மார்ஜாலமுந கேல – மல்லெபுவ்வுலப3ந்தி?
கு3ட்3லகூ33ல கேல – குண்ட3லமுலு?
மஹிஷாநி கேல நி – ர்மலமைந வஸ்த்ரமுல்?
3கஸந்ததிகி நேல – பஞ்ஜரம்பு3?

தே. த்3ரோஹசிந்தந ஜேஸெடி3 – து3ர்ஜநுலகு
மது4ரமைநட்டி நீநாம – மந்த்ரமேல?
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦12
ஸீ. பஸரம்பு3 வஞ்ஜைந – ப3ஸுலகாபரி தப்பு
ப்ரஜலு து3ர்ஜநுலைந – ப்ரபு4நி தப்பு
பா4ர்ய க3ய்யால்தை3ந – ப்3ராணநாது4நி தப்பு
தநயுடு3 து3ஷ்டயிந – தண்ட்3ரி தப்பு
ஸைந்யம்பு3 செதி3ரிந – ஸைந்யநாது4நி தப்பு
கூதுரு செடு3கை3ந – மாத தப்பு
அஶ்வம்பு3 செடு3கை3ந – நாரோஹகுநி தப்பு
3ந்தி து3ஷ்டயிந மா – வந்து தப்பு

தே. இட்டி தப்புலெறுங்க3க – யிச்சவச்சி
நடுல மெலகு3து3 ரிப்பு டீ3 – யவநி ஜநுலு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦13
ஸீ. கோதிகி ஜலதாரு – குல்த்3லாயி யேடிகி?
விரஜாஜி பூத3ண்ட3 – வித4வ கேல?
முக்கிடி3தொத்துகு – முத்தெம்பு நத்தேல?
நத்33 மேமிடிகி ஜா – த்யந்து4நகுநு?
மாசகம்மகு நேல – மௌக்திகஹாரமுல்?
க்ரூரசித்துநகு ஸ – த்3கோ3ஷ்டு2 லேல?
றங்குபோ3துகு நேல – பி3ங்கம்பு நிஷ்ட2லு?
வாவி யேடிகி து3ஷ்ட – வர்தநுநகு?

தே. மாட நிலுகட3 குங்கரி – மோடு கேல?
செவிடிவாநிகி ஸத்கத2 – ஶ்ரவண மேல?
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦14
ஸீ. மாந்யம்பு3லீய ஸ – மர்து4டொ3க்கடு3 லேடு3
மாந்யமுல் செறுப ஸ – மர்து4 லந்த
யெண்டி3ந யூல்த்3லகோ3 – டெ3றிகி3ம்ப டெ3வ்வடு3
3ண்டி3ந யூல்த்3லமு – ப்3ரபு4வு லந்த
யிதடு3 பேத3 யடஞ்சு – நெறிகி3ம்ப டெ3வ்வண்டு3
கலவாரி ஸிரு லெந்ந – க3லரு சால
3நயாலி சேஷ்டல – தப்பெந்ந டெ3வ்வடு3
பெ3றகாந்த றங்கெந்ந – பெ3த்33 லந்த

தே. யிட்டி து3ஷ்டுல கதி4கார – மிச்சிநட்டி
ப்ரபு4வு தப்பு லடஞ்சுநு – ப3லுகவலெநு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦15
ஸீ. தல்லிக3ர்ப4முநுண்டி3 – த4நமு தே டெ3வ்வடு3
வெல்த்3லிபோயெடி3நாடு3 – வெண்டராது3
லக்ஷாதி4காரைந – லவண மந்நமெ காநி
மெறுகு3 ப3ங்கா3ரம்பு3 – ம்ரிங்க3போ3டு3
வித்த மார்ஜநஜேஸி – விர்ரவீகு3டெ காநி
கூட3பெ3ட்டிந ஸொம்மு – தோட3ராது3
பொந்து3கா3 மறுகை3ந – பூ4மிலோபல பெ3ட்டி
தா3நத4ர்மமு லேக – தா3சி தா3சி

தே. துத3கு தொ3ங்க3ல கித்துரோ – தொ3ரல கவுநொ
தேநெ ஜுண்டீக3 லிய்யவா – தெருவருலகு?
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦16
ஸீ. லோகமம் தெ3வடை3ந – லோபி4மாநவு டு3ந்ந
பி4க்ஷ மர்தி2மி ஜேத – பெ3ட்டலேடு3
தாநு பெ3ட்டகயுந்ந – தக3வு புட்டது3கா3நி
யொருலு பெட்டக3 ஜூசி – யோர்வலேடு3
தா3தத3க்3கற3 ஜேரி – தந முல்லெ செடி3நட்லு
ஜிஹ்வதோ ஜாடீ3லு – செப்புசுண்டு3
2லமு விக்4நம்பை3ந – ப3லு ஸந்தஸமுநந்து3
மேலு கல்கி3ந ஜால – மிணுகுசுண்டு3

தே. ஶ்ரீரமாநாத2 । யிடுவண்டி – க்ரூருநகுநு
பி4க்ஷுகுல ஶத்ருவநி – பேரு பெட்டவச்சு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦17
ஸீ. தநுவுலோ ப்3ராணமுல் = தரல்தி3பொய்யெடி3வேல்த3
நீ ஸ்வரூபமுநு த்4யா – நிஞ்சுநதடு3
நிமிஷமாத்ரமுலோந – நிந்நு ஜேருநு கா3நி
யமுநி சேதிகி ஜிக்கி – ஶ்ரமலப33டு3
பரமஸந்தோஷாந – பஜ4ந ஜேஸெடி3வாரி
புண்ய மேமநவச்சு – போ4கி3ஶயந
மோக்ஷமு நீ தா3ஸ – முக்2யுல ககு3 கா3நி
நரக மெக்கடி33ய்ய – நல்தி3நநேத்ர

தே. கமலநாப4 நீ மஹிமலு – கா3நலேநி
துச்சு2லகு முக்திதொ3ரகுட – து3ர்லப4ம்பு3.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦18
ஸீ. நீலமேக4ஶ்யாம । – நீவெ தண்ட்3ரிவி மாகு
கமலவாஸிநி மம்மு – க3ந்நதல்லி
நீ ப4க்தவருலந்த – நிஜமைந பா3ந்த4வுல்
நீ கடாக்ஷமு மா க – நேகத4நமு
நீ கீர்தநலு மாகு – லோக ப்ரபஞ்சம்பு3
நீ ஸஹாயமு மாகு – நித்யஸுக2மு
நீ மந்த்ரமே மாகு – நிஷ்கல்த3ங்கபு வித்3
நீ பத3 த்4யாநம்பு3 – நித்யஜபமு

தே. தோயஜாதாக்ஷ நீ பாத3 – துலஸித3ல்த3மு
ரோக3முல கௌஷத4மு ப்3ரஹ்ம – ருத்3ரவிநுத.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦19
ஸீ. ப்3ரதிகிநந்நால்த்3லு நீ – பஜ4ந தப்பநு கா3நி
மரணகாலமுநந்து3 – மறதுநேமொ
யாவேல்த3 யமதூ3த – லாக்3ரஹம்பு3ந வச்சி
ப்ராணமுல் பெகலிஞ்சி – பட்டுநபுடு3
கப2 வாத பைத்யமுல் – க3ப்பகா3 ப்4ரமசேத
3ம்ப முத்34வமந்தி3 – கஷ்டபடு3சு
நா ஜிஹ்வதோ நிந்நு – நாராயணா யஞ்சு
பி3லுதுநோ ஶ்ரமசேத – பி3லுவநொ

தே. நாடி கிப்புடெ3 சேது நீ – நாமபஜ4
தலசெத3நு, ஜெவி நிட3வய்ய । – தை4ர்யமுக3நு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦2௦
ஸீ. பாஞ்சபௌ4திகமு து3 – ர்ப3லமைந காயம் பி3
தெ3ப்புடோ3 விடு3சுட – யெறுகலேது3
ஶதவர்ஷமுலதா3க – மிதமு ஜெப்பிரி கா3நி
நம்மரா தா3மாட – நெம்மநமுந
பா3ல்யமந்தோ3 மஞ்சி – ப்ராயமந்தோ3 லேக
முதி3மியந்தோ3 லேக – முஸலியந்தொ3
யூரநோ யட3விநோ – யுத3கமத்4யமுநநோ
யெப்புடோ3 விடு3சுட – யேக்ஷணம்பொ3

தே. மரணமே நிஶ்சயமு பு3த்3தி4 – மந்துடை3
தே3ஹமுந்நந்தலோ மிம்மு – தெ3லியவலயு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦21
ஸீ. தல்லித3ண்ட்3ருலு பா4ர்ய – தநயு லாப்துலு பா3
மறது3 லந்நலு மேந – மாமகா3ரு
4நமுகா3 ப3ந்து4வுல் – க3ல்கி3நப்படிகைந
தா3நு த3ர்லக3 வெண்ட – த3கி3லி ராரு
யமுநி தூ3தலு ப்ராண – மபக3ரிஞ்சுக போக3
மமததோ போ3ராடி3 – மாந்பலேரு
3லக3 மந்தற3ு து3:க2 – படு3ட மாத்ரமெ காநி
யிஞ்சுக யாயுஷ்ய – மிய்யலேரு

தே. சுட்டமுலமீதி3 ப்4ரமதீ3ஸி – சூர ஜெக்கி
ஸந்ததமு மிம்மு நம்முட – ஸார்த2கம்பு3.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦22
ஸீ. இப4ராஜவரத3 । நி – ந்நெந்த பி3ல்சிநகா3நி
மாறு பல்க வதே3மி – மௌநிதநமொ?
முநிஜநார்சித । நிந்நு – ம்ரொக்கி வேடி3நகா3நி
கநுல ஜூட3 வதே3மி – க3டு3ஸுத3நமொ?
சால தை3ந்யமுநொந்தி3 – சாடு சொச்சிநகா3நி
பா4க்3ய மிய்ய வதே3மி – ப்ரௌட4தநமொ?
ஸ்தி2ரமுகா3 நீபாத3 – ஸேவ ஜேஸெத3 நந்ந
தொ3ரகஜால வதே3மி – தூ4ர்ததநமொ?

தே. மோக்ஷதா3யக । யிடுவண்டி – மூர்கஜ2நுநி
கஷ்டபெட்டிந நீகேமி – கடு3புநிண்டு3.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦23
ஸீ. நீமீத3 கீர்தநல் – நித்யகா3நமு ஜேஸி
ரம்யமொந்தி3ம்ப நா – ரது33கா3நு
ஸாவதா4நமுக3 நீ – சரண பங்கஜ ஸேவ
ஸலிபி மெப்பம்பங்க3 – ஶப3ரிகா3நு
பா3ல்யமப்படிநுண்டி3 – ப4க்தி நீயந்து3
3லுக3நு ப்3ரஹ்லாத3 – க4நுட3கா3நு
4நமுகா3 நீமீதி3 – க்3ரந்த2முல் க3ல்பிஞ்சி
விநுதிஸேயநு வ்யாஸ – முநிநிகா3நு

தே. ஸாது43நு மூர்க2மதி மநு – ஷ்யாத4முட3நு
ஹீநுட3நு ஜும்மி நீவு – ந ந்நேலுகொநுமு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦24
ஸீ. அதிஶயம்பு33 க3ல்ல – லாட3நேர்சிதிகா3நி
பாடிகா3 ஸத்யமுல் – பலுகநேர
ஸத்கார்ய விக்4நமுல் – ஸலுப நேர்சிதிகா3நி
யிஷ்ட மொந்த33 நிர்வ – ஹிம்பநேர
நொகரி ஸொம்முகு தோ3ஸி – லொக்33 நேர்சிதிகா3நி
செலுவுகா3 த4ர்மம்பு3 – ஸேயநேர
4நமு லிய்யங்க3 வ – த்33நக3 நேர்சிதிகா3நி
ஶீக்4ர மிச்செடு3நட்லு – செப்பநேர

தே. ப3ங்கஜாதாக்ஷ । நே நதி – பாதகுட3நு
3ப்புலந்நியு க்ஷமியிம்ப – த3ண்ட்3ரி வீவெ ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦25
ஸீ. உர்விலோ நாயுஷ்ய – முந்ந பர்யந்தம்பு3
மாய ஸம்ஸாரம்பு3 – மரகி3 நருடு3
ஸகல பாபமுலைந – ஸங்க்3ரஹிஞ்சுநு கா3நி
நிந்நு ஜேரெடி3 யுக்தி – நேர்வலேடு3
துத3கு கா3லுநியொத்3தி3 – தூ3த லித்3தற3ு வச்சி
கு3ஞ்ஜுக சநி வாரு – க்3ருத்3து3சுண்ட3
ஹிம்ஸ கோர்வக3 லேக – யேட்3சி க3ந்துலுவேஸி
தி3க்கு லேத3நி நால்கு3 – தி3ஶலு சூட3

தே. த3ந்நு விடி3பிம்ப வச்செடி3 – த4ந்யு டே3டி3
முந்து3 நீதா3ஸுடை3 யுந்ந – முக்தி க3லுகு3.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦26
ஸீ. அதி4க வித்3யாவந்து – லப்ரயோஜகுலைரி
பூர்ணஶுண்ட2லு ஸபா4 – பூஜ்யுலைரி
ஸத்யவந்துலமாட – ஜந விரோத4ம்பா3யெ
வத3ருபோ3துலமாட – வாஸிகெக்கெ
4ர்மவாத3நபருல் – தா3ரித்3ர்யமொந்தி3ரி
பரமலோபு4லு த4ந – ப்ராப்துலைரி
புண்யவந்துலு ரோக3 – பூ4த பீடி3துலைரி
து3ஷ்டமாநவுலு வ – ர்தி4ஷ்ணுலைரி

தே. பக்ஷிவாஹந । மாவண்டி – பி4க்ஷுகுலகு
ஶக்திலேதா3யெ நிக நீவெ – சாடு மாகு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦27
ஸீ. பு4ஜப3லம்பு3ந பெ3த்33 – புலுல ஜம்பக3வச்சு
பாமுகண்ட2மு ஜேத – ப3ட்டவச்சு
ப்3ரஹ்ம ராக்ஷஸகோட்ல – பா3றத்3ரோலக3வச்சு
மநுஜுல ரோக3முல் – மாந்பவச்சு
ஜிஹ்வ கிஷ்டமுகா3நி – சேது3 ம்ரிங்க33வச்சு
33நு க2ட்33மு சேத – நத3மவச்சு
3ஷ்டமொந்து3சு முண்ட்3ல – கம்பலோ ஜொரவச்சு
தி3ட்டுபோ3துல நோல்த்3லு – கட்டவச்சு

தே. பு33மிலோ து3ஷ்டுலகு ஜ்ஞாந – போ34 தெலிபி
ஸஜ்ஜநுல ஜேயலே டெ3ந்த – சதுருதை3ந.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦28
ஸீ. அவநிலோக3ல யாத்ர – லந்நி சேயக3வச்சு
முக்2யுடை3 நது3லந்து3 – முநுக3வச்சு
முக்குபட்டுக ஸந்த்4ய – மொநஸி வார்வக3வச்சு
தி3ந்நகா3 ஜபமால – த்3ரிப்பவச்சு
வேதா3ல கர்த2ம்பு3 – விறிசி செப்பக3வச்சு
ஶ்ரேஷ்ட்2 க்ரதுவு லெல்ல – ஜேயவச்சு
4நமு லக்ஷலு கோட்லு – தா3நமிய்யக3வச்சு
நைஷ்டி2காசாரமுல் – நடு3பவச்சு

தே. ஜித்த மந்யஸ்த2லம்பு3ந – ஜேரகுண்ட3
நீ பதா3ம்போ4ஜமுலயந்து3 – நிலபராது3.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦29
ஸீ. கர்ணயுக்3மமுந நீ – கத2லு ஸோகிநஜாலு
பெத்33 போகு3ல ஜோல்த்3லு – பெட்டிநட்லு
சேது லெத்துசு பூ3ஜ – ஸேயக3ல்கி3நஜாலு
தோரம்பு கடி3யாலு – தொ3டி3கி3நட்லு
மொநஸி மஸ்தகமுதோ – ம்ரொக்க க3ல்கி3நஜாலு
செலுவமைந துராயி – செக்கிநட்லு
3ல்த3மு நொவ்வக3 நிந்நு – ப3லுக க3ல்கி3நஜாலு
விந்தகா3 க3ண்டீ2லு – வேஸிநட்லு

தே. பூநி நிநு கொ3ல்சுடே ஸர்வ – பூ4ஷணம்பு3
லிதர பூ4ஷணமுல நிச்ச – கி3ம்பநேல.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦3௦
ஸீ. பு4வநரக்ஷக । நிந்நு – பொ333நேரநி நோரு
வ்ரஜ ககோ3சரமைந – பாடு3பொ3ந்த3
ஸுரவரார்சித । நிந்நு – ஜூட3கோ3ரநி கநுல்
ஜலமுலோபல நெல்லி – ஸரபுகு3ண்ட்3லு
ஶ்ரீரமாதி4ம । நீகு – ஸேவஜேயநி மேநு
கூலி கம்முடு3வோநி – கொலிமிதித்தி
வேட்3கதோ நீகத2ல் – விநநி கர்ணமுலைந
3டி2நஶிலாது3ல – க3லுகு3 தொலலு

தே. பத்3மலோசந நீமீத3 – ப4க்திலேநி
மாநவுடு3 ரெண்டு3பாதா3ல – மஹிஷமய்ய.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦31
ஸீ. அதிவித்3யநேர்சுட – அந்நவஸ்த்ரமுலகே
பஸுல நார்ஜிஞ்சுட – பாலகொறகெ
ஸதிநி பெ3ண்ட்3லாடு3ட – ஸம்ஸார ஸுக2முகே
ஸுதுல போ3ஷிஞ்சுட – க3துலகொறகெ
ஸைந்யமுல் கூ3ர்சுட – ஶத்ருஜயமுநகே
ஸாமு நேர்சுடலெல்ல – சாவுகொறகெ
தா3நமிச்சுடயு மும் – த3டி ஸஞ்சிதமுநகே
4நமுகா3 ஜது3வுட – கடு3பு கொறகெ

தே. யிதர காமம்பு3 கோ3ரக – ஸததமுக3நு
4க்தி நீயந்து3 நிலுபுட – முக்தி கொறகெ
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦32
ஸீ. த4ரணிலோ வேயேண்ட்3லு – தநுவு நில்வக3போ3து3
4ந மெப்படிகி ஶாஶ்வ – தம்பு3 கா3து3
தா3ரஸுதாது3லு – தநவெண்ட ராலேரு
ப்4ருத்யுலு ம்ருதிநி த3 – ப்பிம்பலேரு
3ந்து4ஜாலமு தந்நு – ப்3ரதிகிஞ்சுகோலேரு
3லபராக்ரம மேமி – பநிகி ராது3
4நமைந ஸகல பா4 – க்3யம் பெ3ந்த க3ல்கி3
கோ3சிமாத்ரம்பை3ந – கொ3நுசுபோ3டு3

தே. வெர்ரி குக்கல ப்4ரமலந்நி – விடி3சி நிந்நு
பஜ4ந ஜேஸெடி3வாரிகி – ப3ரமஸுக2மு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦33
ஸீ. நரஸிம்ஹ । நாகு து3 – ர்ணயமுலே மெண்டா3யெ
ஸுகு3ண மொக்கடிலேது3 – சூட3 ஜநிந
நந்யகாந்தல மீத3 – நாஶ மாநக3லேநு
நொருல க்ஷேமமு சூசி – யோர்வலேநு
இடுவண்டி து3ர்பு3த்3து4 – லிந்நி நா குந்நவி
நேநு ஜேஸெடி3வந்நி – நீசக்ருதுலு
நாவண்டி பாபிஷ்டி2 – நருநி பூ4லோகாந
பு3ட்டஜேஸிதி வேல – போ4கி3ஶயந ।

தே. அப்3ஜத3ல்த3நேத்ர । நாதண்ட்3ரி – வைந ப2லமு
நேரமுலு கா3சி ரக்ஷிம்பு – நீவெ தி3க்கு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦34
ஸீ. தீ4ரத ப3ருல நிம் – தி3ம்ப நேர்சிதி கா3நி
திந்நகா3 நிநு ப்3ரஸ்து – திம்பநைதி
பொ3ருகு3 காமிநுலந்து3 – பு3த்3தி4 நில்பிதி கா3நி
நிந்நு ஸந்ததமு த்4யா – நிம்பநைதி
பெ3ரிகிமுச்சட லைந – முரிஸி விண்டிநிகா3நி
யெஞ்சி நீகத2 லால – கிஞ்சநைதி
கௌ3துகம்பு3ந பா3த – கமு க3டி3ஞ்சிதிகா3நி
ஹெச்சு புண்யமு ஸங்க்3ர – ஹிம்பநைதி

தே. நவநிலோ நேநு ஜந்மிஞ்சி – நந்து3 கேமி
ஸார்த2கமு கா3நராதா3யெ – ஸ்வல்பமைந.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦35
ஸீ. அந்த்யகாலமுநந்து3 – நாயாஸமுந நிந்நு
3லதுநோ தலபநோ – தலது நிபுடெ3
நரஸிம்ஹ । நரஸிம்ஹ । – நரஸிம்ஹ । லக்ஷ்மீஶ ।
தா3நவாந்தக । கோடி – பா4நுதேஜ ।
கோ3விந்த3 । கோ3விந்த3 । – கோ3விந்த3 । ஸர்வேஶ ।
பந்நகா3தி4பஶாயி । – பத்3மநாப4 ।
மது4வைரி । மது4வைரி । – மது4வைரி । லோகேஶ ।
நீலமேக4ஶரீர । நிக3மவிநுத ।

தே. ஈ வித4ம்பு3ந நீநாம – மிஷ்டமுக3நு
பஜ4நஸேயுசு நுந்து3 நா – பா4வமந்து3.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦36
ஸீ. ஆயுராரோக்3ய பு – த்ரார்த2 ஸம்பத3லந்நி
கலுகஜ3ேஸெடி3 பா4ர – கர்த வீவெ
சது3வு லெஸ்ஸக3 நேர்பி – ஸப4லோ க3ரிஷ்டா2தி4
கார மொந்தி3ஞ்செடி3 – க4நுட3 வீவெ
நட3க மஞ்சிதி3 பெட்டி – நருலு மெச்சேடு3நட்டி
பேரு ரப்பிஞ்செடி3 – பெத்33 வீவெ
3லுவைந வைராக்3ய – ப4க்திஜ்ஞாநமுலிச்சி
முக்தி பொ3ந்தி3ஞ்செடு3 – மூர்தி வீவெ

தே. அவநிலோ மாநவுல கந்நி – யாஸலிச்சி
வ்யர்து2லநு ஜேஸி தெலிபெடி3 – வாட3 வீவெ.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦37
ஸீ. காய மெந்த ப4யாந – கா3பாடி3நநுகா3நி
தா4த்ரிலோ நதி3 சூட3 – த3க்க போ3து3
ஏவேல்த3 நேரோக3 – மேமரிஞ்சுநொ? ஸத்த்வ
மொந்த3ங்க3 ஜேயு நே – சந்த3முநநு
ஔஷத4ம்பு3லு மஞ்சி – வநுப4விஞ்சிந கா3நி
கர்ம க்ஷீணம்பை3ந கா3நி – விட3து3;
கோடிவைத்3யுலு கு3ம்பு – கூ3டி3வச்சிந கா3நி
மரண மய்யெடு3 வ்யாதி4 – மாந்பலேரு

தே. ஜீவுநி ப்ரயாணகாலம்பு3 – ஸித்34மைந
நிலுசுநா தே3ஹ மிந்தொ3க்க – நிமிஷமைந?
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦38
ஸீ. ஜந்தெ3 மிம்புக3 வேஸி – ஸந்த்4ய வார்சிந நேமி
ப்3ரஹ்ம மந்த3க காடு3 – ப்3ராஹ்மணுண்டு3
திருமணி ஶ்ரீசூர்ண – கு3ருரேக2 லிடி3நநு
விஷ்ணு நொந்த3க காடு3 – வைஷ்ணவுண்டு3
பூ3தி3நி நுது3டநு – பூ3ஸிகொநிந நேமி
ஶம்பு4 நொந்த3க காடு3 – ஶைவஜநுடு3
காஷாய வஸ்த்ராலு – க3ட்டி கப்பிந நேமி
யாஶ போவக காடு3 – யதிவருண்டு3

தே. எந்நி லௌகிகவேஷாலு – க3ட்டுகொநிந
கு3ருநி ஜெந்த3க ஸந்முக்தி – தொ3ரகபோ3து3.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦39
ஸீ. நரஸிம்ஹ । நே நிந்நு – நம்மிநந்து3கு ஜால
நெநரு நாயந்து3ஞ்சு – நெம்மநமுந
நந்நி வஸ்துவுலு நி – ந்நடி3கி3 வேஸடபுட்டெ
நிங்கநைந க3டாக்ஷ – மிய்யவய்ய
ஸந்தஸம்பு3ந நந்நு – ஸ்வர்க3மந்தே3 யுஞ்சு
பூ4மியந்தே3 யுஞ்சு – போ43ஶயந ।
நயமுகா3 வைகுண்ட2 – நக3ரமந்தே3 யுஞ்சு
நரகமந்தே3 யுஞ்சு – நல்தி3நநாப4 ।

தே. எசட நந்நுஞ்சிநநுகா3நி – யெபுடு3 நிந்நு
மறசி போகுண்ட3 நீநாம – ஸ்மரணநொஸகு3.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦4௦
ஸீ. தே3ஹ முந்நவறகு – மோஹஸாக3ரமந்து3
முநுகு3சுந்து3ரு ஶுத்34 – மூடஜ4நுலு
ஸலலிதைஶ்வர்யமுல் – ஶாஶ்வதம் ப3நுகொநி
ஷட்3ப்4ரமலநு மாந – ஜால ரெவரு
ஸர்வகாலமு மாய – ஸம்ஸார ப3த்3து4லை
கு3ருநி காருண்யம்பு3 கோ3ருகொநரு
ஜ்ஞாந ப4க்தி விரக்து – லைந பெத்33ல ஜூசி
நிந்த3 ஜேயக – தாமு நிலுவலேரு

தே. மத்துலைநட்டி து3ர்ஜாதி – மநுஜுலெல்ல
நிந்நு க3நலேரு மொத3டிகே – நீரஜாக்ஷ.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦41
ஸீ. இலலோந நே ஜந்ம – மெத்திநப்படிநுண்டி3
3ஹு க3டி3ஞ்சிதிநய்ய – பாதகமுலு
தெலிஸி சேஸிதி கொ3ந்நி – தெலியஜாலக சேஸி
பா34 நொந்தி3தி நய்ய – பத்3மநாப4
அநுப4விஞ்செடு3 நப்பு – த3தி ப்ரயாஸம்ப3ஞ்சு
ப்3ரஜலு செப்பக3 ஜால – ப4யமு க3லிகெ3
நெகி3ரி போவுடகுநை – யே யுபாயம்பை3
ஜேஸி சூதமடந்ந – ஜேதகா3து3

தே. ஸூர்யஶஶிநேத்ர । நீசாடு – ஜொச்சி நாநு
கலுஷமுலு த்3ருஞ்சி நந்நேலு – கஷ்டமநக.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦42
ஸீ. தாபஸார்சித । நேநு – பாபகர்முட3நஞ்சு
நாகு வங்கலபெ3ட்ட – போ3குசும்மி
நாடிகி ஶிக்ஷலு – நந்நு சேயுடகண்டெ
நேடு3 ஸேயுமு நீவு – நேஸ்தமநக
அதிப4யங்கருலைந – யமதூ3தலகு நந்நு
நொப்பகி3ம்பகு மய்ய – யுரக3ஶயந ।
நீ தா3ஸுலநு ப3ட்டி – நீவு த3ண்டி3ம்பங்க3
வத்3து3 வத்33ந ரெந்த – பெத்33லைந

தே. த3ண்ட்3ரிவை நீவு பரபீட3 – த3கு3லஜேய
வாஸிக3ல பேரு கபகீர்தி – வச்சுநய்ய.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦43
ஸீ. த4ரணிலோபல நேநு – தல்லிக3ர்ப4முநந்து3
பு3ட்டிநப்படிநுண்டி3 – புண்யமெறுக3
நேகாத3ஶீவ்ரதம் – பெ3ந்ந டு3ண்டு33 லேது3
தீர்த2யாத்ரலகைந – தி3ருக3லேது3
பாரமார்தி2கமைந – பநுலு சேயக3லேது3
பி4க்ஷ மொக்கநிகைந – பெ3ட்டலேது3
ஜ்ஞாநவந்துலகைந – பூ3நி ம்ரொக்கக3லேது3
இதர தா3நமுலைந – நிய்யலேது3

தே. நல்தி3நத3ல்த3நேத்ர । நிந்நு நே – நம்மிநாநு
ஜேரி ரக்ஷிம்பவே நந்நு – ஶீக்4ரமுக3நு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦44
ஸீ. அட3விபக்ஷுல கெவ்வ – டா3ஹார மிச்செநு
ம்ருகஜ3ாதி கெவ்வடு3 – மேதபெ3ட்டெ
வநசராது3லகு போ4 – ஜந மெவ்வ டி3ப்பிஞ்செ
ஜெட்ல கெவ்வடு3 நீல்த்3ல்து3 – சேதி3போஸெ
ஸ்த்ரீலக3ர்ப4ம்பு3ந – ஶிஶுவு நெவ்வடு3 பெஞ்செ
2ணுல கெவ்வடு3 போஸெ – ப3ரக3 பா3லு
மது4பால்தி3 கெவ்வடு3 – மகரந்த3 மொநரிஞ்செ
3ஸுல மெவ்வ டொ3ஸங்கெ3 – ப3ச்சிபூரி

தே. ஜீவகோட்லநு போ3ஷிம்ப – நீவெகாநி
வேறெ யொக தா3த லேட3ய்ய – வெத3கிசூட.3
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦45
ஸீ. த3நுஜாரி । நாவண்டி – தா3ஸஜாலமு நீகு
கோடி ஸங்க்3ய க3லாரு – கொது3வ லேது3
3ண்ட்லஸந்த3டி3வல்ல – ப3ஹுபராகை நந்நு
மறசி போகுமு பா4க்3ய – மஹிமசேத
3ண்டி3கா3 ப்4ருத்யுலு – த3கி3லி நீகுண்ட3ங்க3
3க்கப3ம் டேபாடி – பநிகி நகு3நு?
நீவு மெச்செடி3 பநுல் – நேநு ஜேயக3லேக
யிந்த வ்ருதா2ஜந்ம – மெத்திநாநு

தே. பூ4ஜநுலலோந நே நப்ர – யோஜகுட3நு
3நுக நீ ஸத்கடாக்ஷம்பு3 – க3லுகஜ3ேயு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦46
ஸீ. கமலலோசந । நந்நு – க3ந்நதண்ட்3ரிவிகா3
நிந்நு நேமறகுண்டி – நேநு விட3
யுத3ரபோஷணகுநை – யொகரி நே நாஶிம்ப
நேர நா கந்நம்பு3 – நீவு நட3பு
பெட்டலே நண்டிவா – பிந்ந பெத்33லலோந
33வு கிப்புடு3 தீ3ய – த3லசிநாநு
4நமு பா4ரம்பை3ந – த3லகிரீடமு நம்மு
குண்ட3லம்பு3லு பைடி3 – கொ3லுஸு லம்மு

தே. கொஸகு நீ ஶங்க3 சக்ரமுல் – குது3வபெ3ட்டி
க்3ராஸமு நொஸங்கி3 போஷிஞ்சு – கபடமுடி3கி3.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦47
ஸீ. குவலயஶ்யாம । நீ – கொலுவு சேஸிந நாகு
ஜீத மெந்து3கு முட்ட – ஜெப்பவைதி
மஞ்சிமாடலசேத – கொ3ஞ்செமிய்யக3லேவு
கலஹமௌ நிக ஜும்மி – க2ண்டி3தமுக3
நீவு ஸாது4வு கா3ந – நிந்த பர்யந்தம்பு3
சநவுசே நிந்நால்த்3லு – ஜருபவலஸெ
நிக நே ஸஹிம்ப நீ – விபுடு3 நந்நேமைந
ஶிக்ஷ சேஸிந ஜேயு – ஸித்34மயிதி

தே. நேடு3 கருணிம்பகுண்டிவா – நிஶ்சயமுக3
தெ333டி3தி சூடு3 நீதோட3 – ஜக33முநகு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦48
ஸீ. ஹரி । நீகு ப3ர்யங்க – மைந ஶேஷுடு3 சால
3வநமு ப4க்ஷிஞ்சி – ப்3ரதுகுசுண்டு3
நநுவுகா3 நீகு வா – ஹநமைந க23ராஜு
கொ3ப்பபாமுநு நோட – கொ3றுகுசுண்டு3
அதி3கா3க நீ பா4ர்ய – யைந லக்ஷ்மீதே3வி
தி3நமு பேரண்டம்பு3 – தி3ருகு3சுண்டு3
நிந்நு ப4க்துலு பில்சி – நித்யபூஜலு சேஸி
ப்ரேம ப3க்வாந்நமுல் – பெட்டுசுண்ட்3ரு

தே. ஸ்வஸ்த2முக3 நீகு க்3ராஸமு – ஜருகு3சுண்டு3
கா3ஸு நீ சேதி தொ3கடைந – கா3து3 வ்யயமு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦49
ஸீ. புண்ட3ரீகாக்ஷ । நா – ரெண்டு3 கந்நுல நிண்ட3
நிந்நு ஜூசெடி3 பா4க்3ய – மெந்நட3ய்ய
வாஸிகா3 நா மநோ – வாஞ்ச2 தீ3ரெடு3நட்லு
ஸொக3ஸுகா3 நீரூபு – சூபவய்ய
பாபகர்முநி கண்ட – ப33கபோவுத3மஞ்சு
3ருஷமைந ப்ரதிஜ்ஞ – ப3ட்டிநாவெ?
வஸுத4லோ ப3தித பா – வநுட3 வீ வஞ்சு நே
பு3ண்யவந்துலநோட – பொ333 விண்டி

தே. நேமிடிகி விஸ்தரிஞ்செ நீ – கிந்த கீர்தி
த்3ரோஹிநைநநு நா கீவு – தொ3ரகராதெ3?
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦5௦
ஸீ. பச்சி சர்மபு தி3த்தி – பஸலேது3 தே3ஹம்பு3
லோபல நந்தட – ரோய ரோத
நரமுலு ஶல்யமுல் – நவரந்த்4ரமுலு ரக்த
மாம்ஸம்பு3 கண்ட3லு – மைல தித்தி
3லுவைந யெண்ட3 வா – நல கோர்வ தி3ந்தைந
தா3ல்த3லே தா3கலி – தா3ஹமுலகு
ஸகல ரோக3முலகு – ஸம்ஸ்தா2நமெ யுண்டு3
நிலுவ த3ஸ்தி2ரமைந – நீடிபு3க்33

தே. பொ3ந்தி3லோ நுண்டு3 ப்ராணமுல் – போயிநந்த
கா3டிகே கா3நி கொறகா3து3 – க3வ்வகைந.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦51
ஸீ. பலுரோக3முலகு நீ – பாத3தீரமெ காநி
வலபு மந்து3லு நாகு – வலது3 வலது3
செலிமி ஸேயுசு நீகு – ஸேவ ஜேஸெத3 கா3
நீ தா3ஸகோடிலோ – நிலுபவய்ய
க்3ரஹப4யம்பு3நகு ஜ – க்ரமு த3லசெத3கா3நி
கோ4ரரக்ஷலு க3ட்ட – கோ3ரநய்ய
பாமுகாடுகு நிந்நு – பஜ4ந ஜேஸெத3கா3நி
தா3நி மந்த்ரமு நேநு – தலபநய்ய

தே. தொ3ரிகிதிவி நாகு த3ண்டி3 வை – த்3யுட3வு நீவு
வேயிகஷ்டாலு வச்சிநந் – வெறவநய்ய.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦52
ஸீ. கூடிகோஸரமு நே – கொ3றகா3நி ஜநுலசே
3லுக3த்33ரிம்புலு – பட33வலஸெ?
தா3ர ஸுத ப்4ரம – த3கி3லியுண்ட333தா3
தே3ஶதே3ஶமுலெல்ல – தி3ருக3வலஸெ?
பெ3நு த3ரித்3ரத பைநி – பெ3நகி3யுண்ட333தா3
சேரி நீசுலஸேவ – சேயவலஸெ?
நபி4மாநமுலு மதி3 – நண்டியுண்ட333தா3
பருல ஜூசிந பீ4தி – பட33வலஸெ?

தே. நிடுல ஸம்ஸாரவாரிதி4 – நீத3லேக
வேயிவித4முல நிந்நு நே – வேடு3கொண்டி.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦53
ஸீ. ஸாது4 ஸஜ்ஜநுலதோ – ஜக33மாடி3ந கீ3டு3
கவுலதோ வைரம்பு3 – கா3ஞ்ச கீ3டு3
பரம தீ3நுல ஜிக்க – ப3ட்டி கொட்டிந கீ3டு3
பி4க்ஷகா3ண்ட்3ரநு து3:க2 – பெட்ட கீ3டு3
நிருபேத3லநு ஜூசி – நிந்தஜ3ேஸிந கீ3டு3
புண்யவந்துல தி3ட்ட – பொ3ஸகு3 கீ3டு3
ஸத்34க்துலநு தி3ர – ஸ்காரமாடி3ந கீ3டு3
கு3ருநி த்3ரவ்யமு தோ3சு – கொநிந கீ3டு3

தே. து3ஷ்டகார்யமு லொநரிஞ்சு – து3ர்ஜநுலகு
4நதரம்பை3ந நரகம்பு3 – க3ட்டிமுல்லெ.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦54
ஸீ. பருலத்3ரவ்யமுமீத3 – ப்4ராந்தி நொந்தி3நவாடு3
பரகாந்தல நபேக்ஷ – படெ3டு3வாடு3
அர்து2ல வித்தம்பு3 – லபஹரிஞ்செடு3வாடு3
தா3நமிய்யங்க3 வ – த்33நெடி3வாடு3
ஸப4லலோபல நில்சி – சாடி3செப்பெடி3வாடு3
பக்ஷபு ஸாக்ஷ்யம்பு3 – பலுகுவாடு3
விஷ்ணுதா3ஸுல ஜூசி – வெக்கிரிஞ்செடி3வாடு3
4ர்மஸாது4ல தி3ட்ட – த3லசுவாடு3

தே. ப்ரஜல ஜந்துல ஹிம்ஸிஞ்சு – பாதகுண்டு3
காலகிங்கர க33லசே – க3ஷ்டமொந்து3.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦55
ஸீ. நரஸிம்ஹ । நா தண்ட்3ரி – நந்நேலு நந்நேலு
காமிதார்த2மு லிச்சி – காவு காவு
தை3த்யஸம்ஹார । சால – த3யயுஞ்சு த3யயுஞ்சு
தீ3நபோஷக । நீவெ – தி3க்கு தி3க்கு
ரத்நபூ4ஷிதவக்ஷ । – ரக்ஷிஞ்சு ரக்ஷிஞ்சு
பு4வநரக்ஷக । நந்நு – ப்3ரோவு ப்3ரோவு
மாரகோடிஸுரூப । – மந்நிஞ்சு மந்நிஞ்சு
பத்3மலோசந । சேயி – பட்டு பட்டு

தே. ஸுரவிநுத । நேநு நீசாடு – ஜொச்சிநாநு
நா மொறாலிஞ்சி கட3தேர்சு – நாக3ஶயந ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦56
ஸீ. நீ ப4க்துலநு க3நுல் – நிண்ட3 ஜூசியு ரெண்டு3
சேதுல ஜோஹாரு – ஸேயுவாடு3
நேர்புதோ நெவரைந – நீ கத2ல் செப்பங்க3
விநயமந்து3சு ஜால – விநெடு3வாடு3
தந க்3ருஹம்பு3நகு நீ – தா3ஸுலு ரா ஜூசி
பீடபை கூ3ர்சுண்ட3 – பெ3ட்டுவாடு3
நீஸேவகுல ஜாதி – நீது லெந்நக சால
தா3ஸோஹ மநி சேர – த3லசுவாடு3

தே. பரமப4க்துண்டு3 த4ந்யுண்டு3 – பா4நுதேஜ ।
வாநி க3நுகொ3ந்ந பு3ண்யம்பு3 – வஸுத4லோந.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦57
ஸீ. பக்ஷிவாஹந । நேநு – ப்3ரதிகிநந்நிதி3நாலு
கொண்டெ3கா3ண்ட்3ரநு கூ3டி3 – குமதிநைதி
நந்நவஸ்த்ரமு லிச்சி – யாத3ரிம்புமு நந்நு
3ந்நதண்ட்3ரிவி நீவெ – கமலநாப4 ।
மரண மய்யெடி3நாடு3 – மமததோ நீயொத்3தி3
3ண்ட்ல தோ3லுமு முந்து3 – ப்3ரஹ்மஜநக ।
இநஜப4டாவல்தி3 – யீடி3சிகொநிபோக
கருணதோ நாயொத்33 – கா3வ லுஞ்சு

தே. கொஸகு நீ ஸந்நிதி4கி பி3ல்சு – கொநியு நீகு
ஸேவகுநி ஜேஸிகொநவய்ய – ஶேஷஶயந ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦58
ஸீ. நிக3மாதி3ஶாஸ்த்ரமுல் – நேர்சிந த்3விஜுடை3
யஜ்ஞகர்தகு3 ஸோம – யாஜியைந
4ரணிலோபல ப்3ரபா4 – த ஸ்நாநபருடை3
நித்யஸத்கர்மாதி3 – நிரதுடை3
நுபவாஸ நியமம்பு3 – லொந்து3 ஸஜ்ஜநுடை3
கா3விவஸ்த்ரமுக3ட்டு – க4நுடு3நைந
3ண்டி3ஷோட3ஶமஹா – தா3நபருண்டை3
ஸகல யாத்ரலு ஸல்பு – ஸரஸுடை3

தே. க3ர்வமுந க3ஷ்டபடி3 நிந்நு – கா3நகுந்ந
மோக்ஷஸாம்ராஜ்ய மொந்த3டு3 – மோஹநாங்க3 ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦59
ஸீ. பஞ்ஜரம்பு3ந கா3கி – ப3ட்டி யுஞ்சிந லெஸ்ஸ
பலுகுநே விந்தைந – சிலுகவலெநு?
கா3ர்த34ம்பு3நு தெ3ச்சி – கல்த்3லெமிம்புக3வேய
தி3ருகு3நே கு3ர்ரம்பு3 – தீருகா3நு?
எநுபபோதுநு மாவ – டீ டு3 ஶிக்ஷிஞ்சிந
நட3சுநே மத3வார – ணம்பு3வலெநு?
பெத்33பிட்டநு மேத – பெ3ட்டி பெஞ்சிந க்3ரொவ்வி
ஸாகு3நே வேடாடு3 – டே33வலெநு?

தே. குஜநுலநு தெ3ச்சி நீ ஸேவ – கொறகு பெ3ட்ட
வாஞ்ச2தோ ஜேதுரே ப4க்த – வருலவலெநு?
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦6௦
ஸீ. நீகு தா3ஸுட3 நண்டி – நிந்நு நம்முகயுண்டி
கா3ந நாபை நேடு3 – கருணஜூடு3
தோ3ஸிலொக்3கி3தி நீகு – த்3ரோஹ மெந்நக3போ3கு
பத்3மலோசந । நேநு – பருட3கா3நு
4க்தி நீபை நுஞ்சி – பஜ4ந ஜேஸெத3 கா3நி
பருல வேட3நு ஜும்மி – வரமு லிம்மு
3ண்டி3தா3தவு நீவு – தட3வுஸேயக காவு
கோ4ரபாதகராஶி – கொ3ட்டிவைசி

தே. ஶீக்4ரமுக3 கோ3ர்கு லீடே3ர்சு – சிந்த தீ3ர்சு
நிரதமுக3 நந்நு போ3ஷிஞ்சு – நெநரு நுஞ்சு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦61
ஸீ. வித்3ய நேர்சிதி நஞ்சு – விர்ரவீக33லேது3
பா4க்3யவந்துட3 நஞ்சு – ப3லுகலேது3
த்3ரவ்யவந்துட3 நஞ்சு – தற3சு நிக்கக3லேது3
நிரததா3நமுலைந – நெறபலேது3
புத்ரவந்துட3 நஞ்சு – பொ33டு3சுண்ட33லேது3
ப்4ருத்யவந்துட3 நஞ்சு – பொ333லேது3
ஶௌர்யவந்துட3 நஞ்சு – ஸந்தஸிம்பக3லேது3
கார்யவந்துட3 நஞ்சு – க33பலேது3

தே. நலுகு3ரிகி மெப்புகா3நைந – நடு3வலேது3
நல்தி3நத3ல்த3நேத்ர । நிந்நு நே – நம்மிநாநு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦62
ஸீ. அதிலோபு4லநு பி4க்ஷ – மடு33போ3வுட ரோத
தநத்3ரவ்ய மொகரிண்ட – தா3ச ரோத
கு3ணஹீநு ட3கு3வாநி – கொலுவு கொ3ல்சுட ரோத
யொருல பஞ்சலக்ரிந்த3 – நுண்ட3 ரோத
பா4க்3யவந்துநிதோட3 – ப3ந்தமாடு3ட ரோத
கு3றிலேநி ப3ந்து4ல – கூ33 ரோத
ஆதா3யமுலு லேக – யப்புதீ3யுட ரோத
ஜார சோருல கூ3டி3 – சநுட ரோத

தே. யாதி3லக்ஷ்மீஶ । நீப3ண்ட – நைதிநய்ய ।
யிங்க நெட3பா3ஸி ஜந்மம்பு3 – லெத்த ரோத.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦63
ஸீ. வெர்ரிவாநிகி நேல – வேதா3க்ஷரம்பு3லு?
மோடுவாநிகி மஞ்சி – பாட லேல?
பஸுலகாபரி கேல – பரதத்த்வபோ34லு?
விடகாநி கேடிகோ – விஷ்ணுகத2லு?
வத3ரு ஶுண்ட2ல கேல – வ்ராத புஸ்தகமுலு?
திருகு3 த்3ரிம்மரி கேல – தே3வபூஜ?
த்3ரவ்யலோபி4கி நேல – தா4த்ருத்வ கு3ணமுலு?
தொ3ங்க33ண்டுகு மஞ்சி – ஸங்க3 தேல?

தே. க்ரூரஜநுலகு நீமீத3 – கோ3ரி கேல?
த்3ரோஹி பாபாத்முநகு த3யா – து3:க2 மேல?
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦64
ஸீ. நா தண்ட்3ரி நாதா3த – நாயிஷ்டதை3வமா
நந்நு மந்நநஸேயு – நாரஸிம்ஹ ।
3யயுஞ்சு நாமீத3 – த3ப்புலந்நி க்ஷமிஞ்சு
நிக3மகோ3சர । நாகு – நீவெ தி3க்கு
நே து3ராத்முட3 நஞ்சு – நீமநம்பு3ந கோ3
கி3ம்பபோ3குமு ஸ்வாமி । – கேவலமுக3
முக்திதா3யக நீகு – ம்ரொக்கிநந்து3கு நந்நு
3ருணிஞ்சி ரக்ஷிஞ்சு – கமலநாப4 ।

தே. த3ண்டி3தொ3ர வஞ்சு நீவெண்ட – த3கி3லிநாநு
நேடு3 ப்ரத்யக்ஷமை நந்நு – நிர்வஹிம்பு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦65
ஸீ. வேமாறு நீகத2ல் – விநுசு நுண்டெ3டி3வாடு3
பருல முச்சடமீத3 – ப்4ராந்தி பட3டு3
அக3ணிதம்பு33 நிந்நு – பொ333 நேர்சிநவாடு3
செட்33மாடலு நோட – ஜெப்பபோ3டு3
ஆஸக்திசேத நி – ந்நநுஸரிஞ்செடி3வாடு3
4நமதா3ந்து4லவெண்ட – த3கு3ல போ3டு3
ஸந்தஸம்பு3ந நிந்நு – ஸ்மரணஜேஸெடி3வாடு3
செலகி3 நீசுலபேரு – த3லபபோ3டு3

தே. நிந்நு நம்மிந ப4க்துண்டு3 – நிஶ்சயமுக3
கோ3ரி சில்லர வேல்புல – கொ3ல்வபோ3டு3.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦66
ஸீ. நே நெந்த வேடி3ந – நீ கேல த3யராது3?
பலுமாறு பிலிசிந – ப3லுக வேமி?
பலிகிந நீ குந்ந – பத3 வேமிபோ3வு? நீ
மோமைந பொ33சூப – வேமி நாகு?
ஶரணு ஜொச்சிநவாநி – ஸவரிம்பவலெ கா3
பரிஹரிஞ்சுட நீகு – பி3ருது3 கா3து3
நீதா3ஸுலநு நீவு – நிர்வஹிம்பக யுந்ந
3ரு லெவ்வ ரகு3து3ரு – பங்கஜாக்ஷ ।

தே. தா3த தை3வம்பு3 தல்லியு – த3ண்ட்3ரி வீவெ
நம்மியுந்நாநு நீபாத3 – நல்தி3நமுலநு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦67
ஸீ. வேத3முல் சதி3வெடு3 – விப்ரவர்யுண்டை3
ரணமு ஸாதி4ஞ்செடு3 – ராஜெயைந
வர்தகக்ருஷிகுடௌ3 – வைஶ்யமுக்2யுண்டை3
3ரிசகி3ஞ்செடு3 ஶூத்3ர – வர்யுட3யிந
மெச்சுக2ட்33மு ப3ட்டி – மெறயு ம்லேச்சு2ண்டை3
ப்3ரஜல கக்கறபடு3 – ரஜகுடை3
சர்ம மம்மெடி3 ஹீந – சண்டா3லநருடை3
நீ மஹீதலமந்து3 – நெவ்வடை3

தே. நிந்நு கொ3நியாடு3சுண்டெ3நா – நிஶ்சயமுக3
வாடு3 மோக்ஷாதி4காரி யீ – வஸுத4லோந.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦68
ஸீ. ஸகலவித்3யலு நேர்சி – ஸப4 ஜயிம்பக3வச்சு
ஶூருடை3 ரணமந்து3 – போ3ரவச்சு
ராஜராஜை புட்டி – ராஜ்ய மேலக3வச்சு
ஹேம கோ3தா3நம்பு3 – லிய்யவச்சு
33நமம் து3ந்ந சு – க்கல நெஞ்சகா3வச்சு
ஜீவராஸுல பேல்த்3லு – செப்பவச்சு
நஷ்டாங்க3யோக3மு – லப்4யஸிம்பக3வச்சு
மேக ரீதிக3 நாகு – மெஸவவச்சு

தே. தாமரஸக3ர்ப4 ஹர புரம் – த3ருலகைந
நிந்நு வர்ணிம்ப த3ரமௌநெ – நீரஜாக்ஷ ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦69
ஸீ. நரஸிம்ஹ । நீவண்டி – தொ3ரநு ஸம்பாதி3ஞ்சி
குமதி மாநவுல நே – கொ3ல்வஜால
நெக்கு வைஶ்வர்யம்பு3 – லிய்யலேகுந்நநு
பொ3ட்டகுமாத்ரமு – போயராதெ3?
4நமுகா3 தி3தி3 நீகு – கரவுந போ3ஷிம்ப
3ஷ்ட மெந்தடி ஸ்வல்ப – கார்யமய்ய?
பெட்டஜாலக யேல – பி4க்ஷமெத்திஞ்செது3
நந்நு பீ33நு ஜேஸி – நா வதே3மி?

தே. அமல । கமலாக்ஷ । நே நிட்லு – ஶ்ரமபட3ங்க3
3ந்நுலகு ப3ண்டு3வை நீகு – கா3நப3டு3நெ?
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦7௦
ஸீ. வநருஹநாப4 । நீ – வங்க ஜேரிதி நேநு
3ட்டிகா3 நநு கா3வு – காவு மநுசு
வச்சிநந்து3கு வேக3 – வரமு லிய்யககாநி
லேவபோ3யிந நிந்நு – லேவநிய்ய
கூ3ர்சுண்ட3பெ3ட்டி நீ – கொங்கு3 க3ட்டிக3 ப3ட்டி
புச்சுகொந்து3நு ஜூடு3 – போ4கி3ஶயந ।
யீவேல்த3 நீ கட்33 – மெவரு வச்சிநகா3நி
வாரிகைநநு லொங்கி3 – வட3கபோ3நு

தே. கோ3பகா33நு நீவு நா – கு3ணமு தெலிஸி
யிப்புடே3 நந்நு ரக்ஷிஞ்சி – யேலுகொம்மு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦71
ஸீ. ப்ரஹ்லாது3 டே3பாடி – பைடி3 காநுக லிச்செ?
மத3கஜ3ம் பெ3ந்நிச்செ – மௌக்திகமுலு?
நாரது3ம் டெ3ந்நிச்செ – நக3லு ரத்நம்பு3? ல
ஹல்ய நீ கே யக்3ர – ஹார மிச்செ?
உடு3த நீ கேபாடி – யூடி33ம்பு3லு சேஸெ?
4நவிபீ4ஷணு டே3மி – கட்ந மிச்செ?
பஞ்சபாண்ட3வு லேமி – லஞ்ச மிச்சிரி நீகு?
த்3ரௌபதி3 நீ கெந்த – த்3ரவ்ய மிச்செ?

தே. நீகு வீரந்த3 றயிநட்லு – நேநு கா3ந?
யெந்து3 கநி நந்நு ரக்ஷிம்ப – விந்து3வத3ந ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦72
ஸீ. வாஞ்ச2தோ ப3லிசக்ர – வர்தித3க்33ர ஜேரி
பி4க்ஷமெத்திதி வேல – பி3டி3யபட3க?
யட3விலோ ஶப3ரி தி3 – ய்யநி ப2லா லந்தி3ய்ய
ஜேதுலொக்3கி3தி வேல – ஸிக்3கு3பட3க?
வேட்3கதோ வேவேக3 – விது3ருநிண்டிகி நேகி3
விந்து3கொ3ண்டி வதே3மி – வெலிதிபட3க?
அடு3கு லல்பமு குசே – லுடு3 க3டி3ஞ்சுக தேர
பொ3க்கஸாகி3தி வேல – லெக்ககொ3நக?

தே. ப4க்துலகு நீவு பெட்டுட – பா4க்3யமௌநு
வாரி காஶிஞ்சிதிவி திண்டி3 – வாட3 வகு3சு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦73
ஸீ. ஸ்தம்ப4மம் து33யிஞ்சி – தா3நவேந்த்3ருநி த்3ருஞ்சி
கருணதோ ப்3ரஹ்லாது3 – கா3சிநாவு
மகரிசே ஜிக்கி ஸா – மஜமு து3:கி2ஞ்சங்க3
க்3ருபயுஞ்சி வேக3 ர – க்ஷிஞ்சிநாவு
ஶரணஞ்சு நா விபீ4 – ஷணுடு3 நீ சாடுந
வச்சிநப்புடெ3 லங்க – நிச்சிநாவு
ஆ குசேலுடு3 சேரெ – ட3டுகு லர்பிஞ்சிந
3ஹுஸம்பத3ல நிச்சி – பம்பிநாவு

தே. வாரிவலெ நந்நு போ3ஷிம்ப – வஶமுகா3தெ3?
யந்த வலபக்ஷ மேல ஶ்ரீ – காந்த । நீகு?
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦74
ஸீ. வ்யாஸு டே3 குலமந்து3 – வாஸிகா3 ஜந்மிஞ்செ?
விது3ரு டே3 குலமந்து3 – வ்ருத்3தி4 பொ3ந்தெ3?
3ர்ணு டே3குலமந்து3 – க4நமுகா3 வர்தி4ல்லெ?
நா வஸிஷ்டு2ம் டெ3ந்து3 – நவதரிஞ்செ?
நிம்புகா3 வால்மீகி – யே குலம்பு3ந பு3ட்டெ?
கு3ஹு ட3நு புண்யு டே3 – குலமுவாடு3?
ஶ்ரீஶுகு டெ3க்கட – ஜெலகி3 ஜந்மிஞ்செநு?
ஶப3ரி யேகுலமந்து3 – ஜந்மமொந்தெ3?

தே. நே குலம்பு3ந வீ ரிந்த3 – றெச்சிநாரு?
நீக்ருபாபாத்ருலகு ஜாதி – நீது லேல?
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦75
ஸீ. வஸுதா4ஸ்த2லம்பு3ந – வர்ணஹீநுடு3 கா3நி
3ஹுல்த3 து3ராசார – பருடு3 கா3நி
தட3ஸி காஸிய்யநி – த4ர்மஶூந்யுடு3 கா3நி
சது3வநேரநி மூட4 – ஜநுடு3 கா3நி
ஸகலமாநவுலு மெ – ச்சநி க்ருதக்4நுடு3 கா3நி
சூட3 ஸொம்புநு லேநி – ஶுண்ட2 கா3நி
அப்ரதிஷ்ட2லகு லோ – நைந தீ3நுடு3 கா3நி
மொத3டி கே மெறுக3நி – மோடு கா3நி

தே. ப்ரதிதி3நமு நீது3 பஜ4நசே – ப3ரகு3நட்டி
வாநி கே வங்க லேத3ய்ய – வச்சு முக்தி.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦76
ஸீ. இப4கும்ப4முலமீதி3 – கெகி3ரெடி3 ஸிங்க3ம்பு3
முட்டுநே குறுசைந – மூஷகமுநு?
நவசூதபத்ரமுல் – நமலுசுந்ந பிகம்பு3
கொ3றுகுநே ஜில்லேடு3 – கொநலு நோட?
அரவிந்த3மகரந்த3 – மநுப4விஞ்செடி3 தேடி
போவுநே பல்லேரு – பூலகட3கு?
லலித மைந ரஸால – ப2லமு கோ3ரெடி3 சில்க
மெஸவுநே ப4மத நு – ம்மெத்தகாய?

தே. நிலநு நீகீர்தநலு பாட3 – நேர்சிநதடு3
பருலகீர்தந பா3டு3நே – யரஸி சூட?3
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦77
ஸீ. ஸர்வேஶ । நீபாத3 – ஸரஸிஜத்3வயமந்து3
ஜித்த மும்பக3லேநு – ஜெத3ரகுண்ட3
நீவைந த3யயுஞ்சி – நிலிசி யுண்டெ3டு3நட்லு
சேரி நந்நிபு டே3லு – ஸேவகுட3நு
வநஜலோசந । நேநு – வட்டி மூர்கு23 ஜும்மி
நீஸ்வரூபமு ஜூட3 – நேர்பு வேக3
தந குமாருந குக்3கு3 – தல்லி வோஸிநயட்லு
4க்திமார்க3ம் ப3நு – பாலு போஸி

தே. ப்ரேமதோ நந்நு போ3ஷிஞ்சி – பெஞ்சுகொநுமு
4நத கெக்கிஞ்சு நீதா3ஸ – க3ணமுலோந.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦78
ஸீ. ஜீமூதவர்ண । நீ – மோமுதோ ஸரிராக
கமலாரி யதிகல்த3ம் – கமுநு ப33ஸெ
ஸொக3ஸைந நீ நேத்ர – யுக3முதோ ஸரிராக
நல்தி3நப்3ருந்த3மு நீல்த்3ல – நடு3ம ஜேரெ
3ரிராஜவரத3 । நீ – க3ல்த3முதோ ஸரிராக
பெத்33ஶங்க3மு பொ3ப்33 – பெட்ட பொ33கெ3
ஶ்ரீபதி । நீதி3வ்ய – ரூபுதோ ஸரி ராக
புஷ்பபா3ணுடு3 நீகு – பு3த்ரு ட3ய்யெ

தே. நிந்தி3ராதே3வி நிந்நு மோ – ஹிஞ்சி விட3
நீகு ப3ட்டமஹிஷி யய்யெ – நிஶ்சயமுக.3
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦79
ஸீ. ஹரிதா3ஸுலநு நிந்த3 – லாட3குண்டி3ந ஜாலு
ஸகல க்3ரந்த2ம்முலு – சதி3விநட்லு
பி4க்ஷ மிய்யங்க3 த3 – ப்பிம்பகுண்டி3ந ஜாலு
ஜேமுட்டி தா3நம்பு3 – சேஸிநட்லு
மிஞ்சி ஸஜ்ஜநுல வம் – சிஞ்சகுண்டி3ந ஜாலு
நிம்புகா3 ப3ஹுமாந – மிச்சிநட்லு
தே3வாக்3ரஹாரமுல் – தீ3யகுண்டி3ந ஜாலு
3நககம்ப3பு கு3ல்த்3லு – க3ட்டிநட்லு

தே. ஒகரி வர்ஶாஶநமு முஞ்ச – குந்ந ஜாலு
பே3ருகீர்திக3 ஸத்ரமுல் – பெட்டிநட்லு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦8௦
ஸீ. இஹலோகஸௌக்2யமு – லிச்சகி3ஞ்செத3 மந்ந
தே3ஹ மெப்படிகி தா3 – ஸ்தி2ரத நொந்த3
தா3யுஷ்ய முந்ந ப – ர்யந்தம்பு3 படுதயு
நொக்கதீருந நுண்ட3 – து3ர்விலோந
பா3ல்யயுவத்வது3 – ர்ப3லவார்த4கமு லநு
மூடிலோ முநிகெ3டி3 – முறிகிகொம்ப
ப்4ராந்திதோ தீ3நி கா3 – பாடு33 மநுமொந்ந
கா3லம்ருத்யுவுசேத – கோ3லுபோவு

தே. நம்மரா த3ய்ய । யிதி3 மாய – நாடகம்பு3
ஜந்ம மிக நொல்ல ந ந்நேலு – ஜலஜநாப4 ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦81
ஸீ. வத3நம்பு3 நீநாம – பஜ4ந கோ3ருசுநுண்டு3
ஜிஹ்வ நீகீர்தநல் – ஸேய கோ3ரு
ஹஸ்தயுக்3மம்பு3 நி – ந்நர்சிம்ப கோ3ருநு
3ர்ணமுல் நீ மீதி3 – கத2லு கோ3ரு
தநுவு நீஸேவயே – க4நமுகா3 கோ3ருநு
நயநமுல் நீத3ர்ஶ – நம்பு3 கோ3ரு
மூர்த4ம்மு நீபத3 – ம்முல ம்ரொக்ககா3 கோ3ரு
நாத்ம நீதை3 யுண்டு3 – நரஸி சூட3

தே. ஸ்வப்நமுந நைந நேவேல்த3 – ஸந்ததமுநு
பு3த்3தி4 நீ பாத3முலயந்து3 – பூ3நியுண்டு3.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦82
ஸீ. பத்3மாக்ஷ । மமதசே – ப3ரமு நந்தெ33 மஞ்சு
விர்ரவீகு3து3மய்ய – வெர்ரிபட்டி
மாஸ்வதந்த்ரம்பை3ந – மத3மு க3ண்ட்3லகு க3ப்பி
மொக3மு பட்டது3 காம – மோஹமுநநு
ப்3ரஹ்மதே3வுண்டை3ந – பை3டி3தே3ஹமு க3ல்க3
ஜேஸிவேயக மம்மு – ஜெறிசெ நதடு3
துச்ச2மைநடுவண்டி – தோ லெம்முகலதோடி3
முறிகி செத்தலு சேர்சி – மூட கட்டெ

தே. நீ ஶரீராலு படி3போவு – டெறுக3 கேமு
காமுகுல மைதி மிக மிம்மு – கா3நலேமு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦83
ஸீ. க3ருட3வாஹந । தி3வ்ய – கௌஸ்துபா4லங்கார ।
ரவிகோடிதேஜ । ஸா – ரங்க3வத3ந ।
மணிக3ணாந்வித । ஹேம – மகுடாப4ரண । சாரு
மகரகுண்ட3ல । லஸ – ந்மந்த3ஹாஸ ।
காஞ்சநாம்ப3ர । ரத்ந – காஞ்சிவிபூ4ஷித ।
ஸுரவரார்சித । சந்த்3ர – ஸூர்யநயந ।
கமலநாப4 । முகுந்த3 । – க3ங்கா34ரஸ்துத ।
ராக்ஷஸாந்தக । நாக3 – ராஜஶயந ।

தே. பதிதபாவந । லக்ஷீஶ । – ப்3ரஹ்மஜநக ।
4க்தவத்ஸல । ஸர்வேஶ । – பரமபுருஷ ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦84
ஸீ. பலுமாறு த3ஶரூப – முலு த3ரிஞ்சிதி வேல?
யேகரூபமு பொ3ந்த3 – வேல நீவு?
நயமுந க்ஷீராப்3தி4 – நடு3ம ஜேரிதி வேல?
ரத்நகாஞ்சந மந்தி3 – ரமுலு லேவெ?
பந்நகே3ந்த்3ருநிமீத3 – ப3வ்வல்தி3ஞ்சிதி வேல?
ஜலதாருபட்டெமம் – சமுலு லேவெ?
றெக்கலு க3லபக்ஷி – நெக்கஸாகி3தி வேல?
கஜ3துரங்கா3ந்தோ3ல்தி3 – கமுலு லேவெ?

தே. வநஜலோசந । யிடுவண்டி – வைப4வமுலு
ஸொக3ஸுகா3 நீகு தோ3செநோ – ஸுந்த3ராங்க?3
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦85
ஸீ. திருபதி ஸ்த2லமந்து3 – தி3ந்நகா3 நே நுந்ந
வேங்கடேஶுடு3 மேத – வேயலேடொ3?
புருஷோத்தமமுந கே – போ3யநஜாலு ஜ
3ந்நாது2 ட3ந்நம்பு3 – க33பலேடொ3?
ஶ்ரீரங்க3முநகு நே – ஜேர போ3யிந ஜாலு
ஸ்வாமி க்3ராஸமு பெ3ட்டி – ஸாகலேடொ3?
காஞ்சீபுரமுலோந – க3தி3ஸி நே கொ3லுவுந்ந
3ரிவரது3டு3 பொட்ட – க33பலேடொ3?

தே. யெந்து3 போ3வக நேநு நீ – மந்தி3ரமுந
நிலிசிதிநி நீகு நாமீத3 – நெநரு லேது3.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦86
ஸீ. தார்க்ஷ்யவாஹந । நீவு – த3ண்டி3தா3த வடஞ்சு
கோ3ரி வேடு3க நிந்நு – கொ3ல்வவச்சி
யர்தி2மார்க3முநு நே – நநுஸரிஞ்சிதிநய்ய
லாவைந ப3து3நால்கு3 – லக்ஷ லைந
வேஷமுல் வேஸி நா – வித்3யாப்ரக3ல்ப4
ஜூபஸாகி3தி நீகு – ஸுந்த3ராங்க3 ।
யாநந்த3 மைந நே – நடு33 வச்சிந தி3ச்சி
வாஞ்ச2 தீ3ர்புமு – நீலவர்ண । வேக3

தே. நீகு நாவித்3ய ஹர்ஷம்பு3 – கா3க யுந்ந
தேபதேபகு வேஷமுல் – தே3நு ஸும்மி.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦87
ஸீ. அமரேந்த்3ரவிநுத । நே – நதிது3ராத்முட3 நஞ்சு
3லலோந நைநநு – க3நுல ப33வு
நீவு ப்ரத்யக்ஷமை – நுலுவகுண்டி3ந மாநெ
தொ3ட்33கா3 நொக யுக்தி – தொ3ரகெநய்ய ।
3ட்டிகொய்யநு தெ3ச்சி – க4நமுகா3 க2ண்டி3ஞ்சி
நீஸ்வரூபமு சேஸி – நிலுபுகொஞ்சு
தூ4ப தீ3பமு லிச்சி – துலஸிதோ பூ3ஜிஞ்சி
நித்யநைவேத்3யமுல் – நேமமுக3நு

தே. நடு3புசுநு நிந்நு கொ3லிசெத3 – நம்மி பு3த்3தி4
நீ ப்ரபஞ்சம்பு3 க3லுகு3 நா – கிந்தெ சாலு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦88
ஸீ. பு4வநேஶ । கோ3விந்த3 । – ரவிகோடிஸங்காஶ ।
பக்ஷிவாஹந । ப4க்த – பாரிஜாத ।
யம்போ4ஜப4வ ருத்3ர – ஜம்பா4ரிஸந்நுத ।
ஸாமகா3நவிலோல । – ஸாரஸாக்ஷ ।
வநதி43ம்பீ4ர । ஶ்ரீ – வத்ஸகௌஸ்துப4வக்ஷ ।
ஶங்க3சக்ரக3தா3ஸி – ஶார்ஜ்ஞஹஸ்த ।
தீ3நரக்ஷக । வாஸு – தே3வ । தை3த்யவிநாஶ ।
நாரதா3ர்சித । தி3வ்ய – நாக3ஶயந ।

தே. சாரு நவரத்நகுண்ட3ல – ஶ்ரவணயுக3ல்த3 ।
விபு34வந்தி3த பாத3ப்3ஜ । – விஶ்வரூப ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦89
ஸீ. நாகே3ந்த்3ரஶயந । நீ – நாமமாது4ர்யம்பு3
மூடு3கந்நுல ஸாம்ப3 – மூர்தி கெறுக
பங்கஜாதாக்ஷ । நீ – ப3லபராக்ரம மெல்ல
பா4ரதீபதி யைந – ப்3ரஹ்ம கெறுக
மது4கைடபா4ரி । நீ – மாயாஸமர்த2
வஸுத4லோ ப3லிசக்ர – வர்தி கெறுக
பரமாத்ம । நீ த3கு3 – பக்ஷபாதித்வம்பு3
3ஶஶதாக்ஷுல புரம் – த3ருநி கெறுக

தே. வீரி கெறுககு3 நீகத2ல் – விந்த லெல்ல
நருல கெறு கந்ந நெவரைந – நவ்விபோரெ?
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦9௦
ஸீ. அர்து2 லேமைந நி – ந்நடு33வச்செத3 ரஞ்சு
க்ஷீரஸாக3ரமந்து3 – ஜேரிநாவு
நீசுட்டு ஸேவகுல் – நிலுவகுண்டு3டகுநை
4யத3ஸர்பமுமீத3 – ப3ண்டி3நாவு
4க்தப்3ருந்த3மு வெண்ட – ப3டி3 சரிஞ்செத3 ரஞ்சு
நெக3ஸி போயெடி3பக்ஷி – நெக்கிநாவு
தா3ஸுலு நீத்3வார – மாஸிம்பகுண்டகு
மஞ்சி யோது4ல காவ – லுஞ்சிநாவு

தே. லாவு க3லவாட3 வைதி வே – லாகு3 நேநு
நிந்நு ஜூதுநு நாதண்ட்3ரி । – நீரஜாக்ஷ ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦91
ஸீ. நீகத2ல் செவுலலோ – ஸோகுட மொத3லுகா3
பு3லகாங்குரமு மெந – பு3ட்டுவாடு3
நயமைந நீ தி3வ்ய – நாமகீர்தநலோந
மக்3நுடை3 தே3ஹம்பு3 – மறசுவாடு3
பா2லம்பு3தோ நீது3 – பாத3யுக்3மமுநகு
ப்3ரேமதோ த3ண்ட3 ம – ர்பிஞ்சுவாடு3
ஹா புண்ட3ரீகாக்ஷ । – ஹா ராம । ஹரி । யஞ்சு
வேட்3கதோ கே3கலு – வேயுவாடு3

தே. சித்தகமலம்பு3நநு நிந்நு – ஜேர்சுவாடு3
நீது3லோகம்பு3நம் து3ண்டு3 – நீரஜாக்ஷ ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦92
ஸீ. நிக3மகோ3சர । நேநு – நீகு மெப்பகு3நட்லு
லெஸ்ஸகா3 பூ3ஜிம்ப – லேநு ஸும்மி
நாகு தோ3சிந பூ4ஷ – ணமுலு பெட்டெத3 நந்ந
கௌ3ஸ்துப4மணி நீகு – க3லது3 முந்தெ3
4க்ஷ்யபோ4ஜ்யமுல ந – ர்பணமு ஜேஸெத3 நந்ந
நீவு பெட்டிதி ஸுத4 – நிர்ஜருலகு
3லிமிகொத்3தி33 கா3நு – கல நொஸங்கெ33 நந்ந
பா4ர்க3வீதே3வி நீ – பா4ர்ய யய்யெ

தே. நந்நி க3லவாட3 வகி2ல லோ – காதி4பதிவி ।
நீகு ஸொம்முலு பெட்ட நே – நெந்தவாட3 ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦93
ஸீ. நவஸரோஜத3ல்தா3க்ஷ । – நந்நு போ3ஷிஞ்செடு3
தா3தவு நீ வஞ்சு – தை4ர்யபடி3தி
நா மநம்பு3ந நிந்நு – நம்மிநந்து3கு த3ண்ட்3ரி ।
மேலு நா கொநரிம்பு – நீலதே3ஹ ।
4ல்தி34ல்தீ3 । நீ யந்த – ப்ரபு4வு நெக்கட3 ஜூட3
பு33மிலோ நீ பேரு – பொக33வச்சு
முந்து3 ஜேஸிந பாப – முநு நஶிம்பக3 ஜேஸி
நிர்வஹிம்புமு நந்நு – நேர்புதோட3

தே. ப3ரமஸந்தோஷ மாயெ நா – ப்ராணமுலகு
நீ^^ருணமு தீ3ர்சுகொந நேர – நீரஜாக்ஷ ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦94
ஸீ. ப2ணுலபுட்டலமீத3 – ப3வ்வல்தி3ஞ்சிநயட்லு
புலுல கு3ம்புந ஜேர – போ3யிநட்லு
மகரிவர்க3ம் பு3ந்ந – மடு3கு3 ஜொச்சிநயட்லு
3ங்க3தா3புந நிண்ட்3லு – க3ட்டிநட்லு
செத3லபூ4மிநி ஜாப – சேர பற3சிநயட்லு
ஓடிபி3ந்தெ3ல பா3ல – நுநிசிநட்லு
வெர்ரிவாநிகி ப3ஹு – வித்த மிச்சிநயட்லு
கம்மகு3டி3ஸெ மந்து3 – கா3ல்சிநட்லு

தே. ஸ்வாமி நீ ப4க்தவருலு து3 – ர்ஜநுலதோட3
ஜெலிமி ஜேஸிநய ட்லைந – ஜேடு வச்சு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦95
ஸீ. த3நுஜஸம்ஹார । சக்ர – த4ர । நீகு த3ண்ட3ம்பு3
லிந்தி3ராதி4ப । நீகு – வந்த3நம்பு3
பதிதபாவந । நீகு – ப3ஹுநமஸ்காரமுல்
நீரஜாதத3ல்தா3க்ஷ । – நீகு ஶரணு
வாஸவார்சித । மேக4 – வர்ண । நீகு ஶுப4ம்பு3
மந்த3ரத4ர । நீகு – மங்க3ல்த3ம்பு3
கம்பு3கந்த4ர । ஶார்ஜ்க3 – கர । நீகு ப4த்3ரம்பு3
தீ3நரக்ஷக । நீகு – தி3க்3விஜயமு

தே. ஸகலவைப4வமுலு நீகு – ஸார்வபௌ4ம ।
நித்யகல்யாணமுலு நகு3 – நீகு நெபுடு3.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦96
ஸீ. மத்ஸ்யாவதார மை – மடு3கு3லோபல ஜொச்சி
ஸோமகாஸுரு த்3ருஞ்சி – சோத்3யமுக3நு
தெ3ச்சி வேத3மு லெல்ல – மெச்ச தே3வதலெல்ல
ப்3ரஹ்ம கிச்சிதி வீவு – ப4ல்தி3 । யநங்க3
நா வேத3முல நிய்ய – நாசாரநிஷ்ட2
நநுப4விஞ்சுசு நுந்து3 – ரவநிஸுருலு
ஸகலபாபம்பு3லு – ஸமஸிபோவு நடஞ்சு
மநுஜு லந்தற3ு நீது3 – மஹிம தெ3லிஸி

தே. யுந்து3 ரரவிந்த3நயந । நீ – யுநிகி தெ3லியு
வாரலகு வேக3 மோக்ஷம்பு3 – வச்சு நநக4 ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦97
ஸீ. கூர்மாவதாரமை – குத4ரம்பு3க்ரிந்த3நு
கோ3ர்கிதோ நுண்ட3வா – கொமரு மிகு3ல?
வரஹாவதாரமை – வநபூ4முலநு ஜொச்சி
ஶிக்ஷிம்பவா ஹிர – ண்யாக்ஷு நபுடு3?
நரஸிம்ஹமூர்திவை – நரபோ4ஜநு ஹிரண்ய
கஶிபுநி த்3ரும்பவா – காந்தி மீற?
வாமநரூபமை – வஸுத4லோ ப3லிசக்ர
வர்தி நறம்பவா – வைர முடி3கி3?

தே. யிட்டி பநு லெல்ல ஜேயகா3 – நெவரிகேநி
தகு3நெ நரஸிம்ஹ । நீகிதி3 – த3கு3நு கா3க ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦98
ஸீ. லக்ஷ்மீஶ । நீதி3வ்ய – லக்ஷணகு3ணமுல
விநஜால கெப்புடு3 – வெர்ரிநைதி
நா வெர்ரிகு3ணமுலு – நயமுகா3 க2ண்டி3ஞ்சி
நந்நு ரக்ஷிம்பு மோ – நல்தி3நநேத்ர ।
நிந்நு நே நம்மிதி – நிதரதை3வமுல நே
நம்மலே தெ3ப்புடு3 – நாக3ஶயந ।
காபாடி3நநு நீவெ – கஷ்டபெட்டிந நீவெ
நீபாத3கமலமுல் – நிரத மேநு

தே. நம்மியுந்நாநு நீபாத3 – நல்தி3நப4க்தி
வேக3 த3யசேஸி ரக்ஷிம்பு – வேத3வித்3ய ।
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

௦99
ஸீ. அமரேந்த்3ரவிநுத । நி – ந்நநுஸரிஞ்சிநவாரு
முக்தி பொ3ந்தி3ரி வேக3 – முத3முதோநு
நீபாத3பத்3மமுல் – நெற நம்மியுந்நாநு
நாகு மோக்ஷம் பி3ம்மு – நல்தி3நநேத்ர ।
காசி ரக்ஷிஞ்சு நந் – க33தேர்சு வேக3மே
நீ ஸேவகுநி ஜேயு – நிஶ்சலமுக3
கா3பாடி3நநு நீகு – கை3ங்கர்யபருட3 நை
செலகி3 நீபநுலநு – ஜேயுவாட3

தே. நநுசு ப3லுமாறு வேடெ33 – நப்3ஜநாப4 ।
நாகு ப்3ரத்யக்ஷ மகு3மு நிந் – நம்மிநாநு.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

1௦௦
ஸீ. ஶேஷப்ப யநு கவி – செப்பிந பத்3யமுல்
செவுல காநந்த3மை – செலகு3சுண்டு3
நே மநுஜுண்டை3ந – நெலமி நீ ஶதகம்பு3
4க்திதோ விந்ந ஸ – த்ப2லமு க3லுகு3
ஜெலகி3 யீ பத்3யமுல் – சேர்சி வ்ராஸிநவாரு
கமலாக்ஷுகருணநு – கா3ந்து ரெபுடு3
நிம்புகா3 பு3ஸ்தகம் – பெ3புடு3 பூ3ஜிஞ்சிந
து3ரிதஜாலம்பு3லு – தொ3லகி3போவு

தே. நித்3தி3 புண்யாகரம் ப3நி – யெபுடு3 ஜநுலு
3ஷட மெந்நக படி2யிம்ப – க3லுகு3 முக்தி.
பூ4ஷணவிகாஸ । ஶ்ரீத4ர்ம – புரநிவாஸ ।
து3ஷ்டஸம்ஹார । நரஸிம்ஹ – து3ரிததூ3ர ।

********

Also Read:

Leave a Comment