[નારાયણ કવચમ્] ᐈ Narayana Kavacham Lyrics In Gujarati Pdf

Narayana Kavacham Stotram Lyrics In Gujarati ન્યાસઃ અંગન્યાસઃઓં ઓં પાદયોઃ નમઃ ।ઓં નં જાનુનોઃ નમઃ ।ઓં મોં ઊર્વોઃ નમઃ ।ઓં નાં ઉદરે નમઃ ।ઓં રાં હૃદિ નમઃ ।ઓં યં ઉરસિ નમઃ ।ઓં ણાં મુખે નમઃ ।ઓં યં શિરસિ નમઃ । કરન્યાસઃઓં ઓં દક્ષિણતર્જન્યામ્ નમઃ ।ઓં નં દક્ષિણમધ્યમાયામ્ નમઃ ।ઓં મોં દક્ષિણાનામિકાયામ્ નમઃ ।ઓં ભં દક્ષિણકનિષ્ઠિકાયામ્ … Read more