[નારાયણ કવચમ્] ᐈ Narayana Kavacham Lyrics In Gujarati Pdf

Narayana Kavacham Stotram Lyrics In Gujarati

ન્યાસઃ

અંગન્યાસઃ
ઓં ઓં પાદયોઃ નમઃ ।
ઓં નં જાનુનોઃ નમઃ ।
ઓં મોં ઊર્વોઃ નમઃ ।
ઓં નાં ઉદરે નમઃ ।
ઓં રાં હૃદિ નમઃ ।
ઓં યં ઉરસિ નમઃ ।
ઓં ણાં મુખે નમઃ ।
ઓં યં શિરસિ નમઃ ।

કરન્યાસઃ
ઓં ઓં દક્ષિણતર્જન્યામ્ નમઃ ।
ઓં નં દક્ષિણમધ્યમાયામ્ નમઃ ।
ઓં મોં દક્ષિણાનામિકાયામ્ નમઃ ।
ઓં ભં દક્ષિણકનિષ્ઠિકાયામ્ નમઃ ।
ઓં ગં વામકનિષ્ઠિકાયામ્ નમઃ ।
ઓં વં વામાનિકાયામ્ નમઃ ।
ઓં તેં વામમધ્યમાયામ્ નમઃ ।
ઓં વાં વામતર્જન્યામ્ નમઃ ।
ઓં સું દક્ષિણાંગુષ્ઠોર્ધ્વપર્વણિ નમઃ ।
ઓં દેં દક્ષિણાંગુષ્ઠાધઃ પર્વણિ નમઃ ।
ઓં વાં વામાંગુષ્ઠોર્ધ્વપર્વણિ નમઃ ।
ઓં યં વામાંગુષ્ઠાધઃ પર્વણિ નમઃ ।

વિષ્ણુષડક્ષરન્યાસઃ
ઓં ઓં હૃદયે નમઃ ।
ઓં વિં મૂર્ધ્નૈ નમઃ ।
ઓં ષં ભ્રુર્વોર્મધ્યે નમઃ ।
ઓં ણં શિખાયામ્ નમઃ ।
ઓં વેં નેત્રયોઃ નમઃ ।
ઓં નં સર્વસંધિષુ નમઃ ।
ઓં મઃ પ્રાચ્યામ્ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ઓં મઃ આગ્નેય્યામ્ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ઓં મઃ દક્ષિણસ્યામ્ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ઓં મઃ નૈઋત્યે અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ઓં મઃ પ્રતીચ્યામ્ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ઓં મઃ વાયવ્યે અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ઓં મઃ ઉદીચ્યામ્ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ઓં મઃ ઐશાન્યામ્ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ઓં મઃ ઊર્ધ્વાયામ્ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ઓં મઃ અધરાયામ્ અસ્ત્રાય ફટ્ ।

શ્રી હરિઃ

અથ શ્રીનારાયણકવચ

॥રાજોવાચ॥
યયા ગુપ્તઃ સહસ્ત્રાક્ષઃ સવાહાન્ રિપુસૈનિકાન્।
ક્રીડન્નિવ વિનિર્જિત્ય ત્રિલોક્યા બુભુજે શ્રિયમ્॥1॥

ભગવંસ્તન્મમાખ્યાહિ વર્મ નારાયણાત્મકમ્।
યથાસ્સ્તતાયિનઃ શત્રૂન્ યેન ગુપ્તોસ્જયન્મૃધે॥2॥

॥શ્રીશુક ઉવાચ॥
વૃતઃ પુરોહિતોસ્ત્વાષ્ટ્રો મહેંદ્રાયાનુપૃચ્છતે।
નારાયણાખ્યં વર્માહ તદિહૈકમનાઃ શૃણુ॥3॥

વિશ્વરૂપ ઉવાચધૌતાંઘ્રિપાણિરાચમ્ય સપવિત્ર ઉદઙ્ મુખઃ।
કૃતસ્વાંગકરન્યાસો મંત્રાભ્યાં વાગ્યતઃ શુચિઃ॥4॥

નારાયણમયં વર્મ સંનહ્યેદ્ ભય આગતે।
પાદયોર્જાનુનોરૂર્વોરૂદરે હૃદ્યથોરસિ॥5॥

મુખે શિરસ્યાનુપૂર્વ્યાદોંકારાદીનિ વિન્યસેત્।
ઓં નમો નારાયણાયેતિ વિપર્યયમથાપિ વા॥6॥

કરન્યાસં તતઃ કુર્યાદ્ દ્વાદશાક્ષરવિદ્યયા।
પ્રણવાદિયકારંતમંગુલ્યંગુષ્ઠપર્વસુ॥7॥

ન્યસેદ્ હૃદય ઓંકારં વિકારમનુ મૂર્ધનિ।
ષકારં તુ ભ્રુવોર્મધ્યે ણકારં શિખયા દિશેત્॥8॥

વેકારં નેત્રયોર્યુંજ્યાન્નકારં સર્વસંધિષુ।
મકારમસ્ત્રમુદ્દિશ્ય મંત્રમૂર્તિર્ભવેદ્ બુધઃ॥9॥

સવિસર્ગં ફડંતં તત્ સર્વદિક્ષુ વિનિર્દિશેત્।
ઓં વિષ્ણવે નમ ઇતિ ॥10॥

આત્માનં પરમં ધ્યાયેદ ધ્યેયં ષટ્શક્તિભિર્યુતમ્।
વિદ્યાતેજસ્તપોમૂર્તિમિમં મંત્રમુદાહરેત ॥11॥

ઓં હરિર્વિદધ્યાન્મમ સર્વરક્ષાં ન્યસ્તાંઘ્રિપદ્મઃ પતગેંદ્રપૃષ્ઠે।
દરારિચર્માસિગદેષુચાપાશાન્ દધાનોસ્ષ્ટગુણોસ્ષ્ટબાહુઃ ॥12॥

જલેષુ માં રક્ષતુ મત્સ્યમૂર્તિર્યાદોગણેભ્યો વરૂણસ્ય પાશાત્।
સ્થલેષુ માયાવટુવામનોસ્વ્યાત્ ત્રિવિક્રમઃ ખેઽવતુ વિશ્વરૂપઃ ॥13॥

દુર્ગેષ્વટવ્યાજિમુખાદિષુ પ્રભુઃ પાયાન્નૃસિંહોઽસુરયુથપારિઃ।
વિમુંચતો યસ્ય મહાટ્ટહાસં દિશો વિનેદુર્ન્યપતંશ્ચ ગર્ભાઃ ॥14॥

રક્ષત્વસૌ માધ્વનિ યજ્ઞકલ્પઃ સ્વદંષ્ટ્રયોન્નીતધરો વરાહઃ।
રામોઽદ્રિકૂટેષ્વથ વિપ્રવાસે સલક્ષ્મણોસ્વ્યાદ્ ભરતાગ્રજોસ્સ્માન્ ॥15॥

મામુગ્રધર્માદખિલાત્ પ્રમાદાન્નારાયણઃ પાતુ નરશ્ચ હાસાત્।
દત્તસ્ત્વયોગાદથ યોગનાથઃ પાયાદ્ ગુણેશઃ કપિલઃ કર્મબંધાત્ ॥16॥

સનત્કુમારો વતુ કામદેવાદ્ધયશીર્ષા માં પથિ દેવહેલનાત્।
દેવર્ષિવર્યઃ પુરૂષાર્ચનાંતરાત્ કૂર્મો હરિર્માં નિરયાદશેષાત્ ॥17॥

ધન્વંતરિર્ભગવાન્ પાત્વપથ્યાદ્ દ્વંદ્વાદ્ ભયાદૃષભો નિર્જિતાત્મા।
યજ્ઞશ્ચ લોકાદવતાજ્જનાંતાદ્ બલો ગણાત્ ક્રોધવશાદહીંદ્રઃ ॥18॥

દ્વૈપાયનો ભગવાનપ્રબોધાદ્ બુદ્ધસ્તુ પાખંડગણાત્ પ્રમાદાત્।
કલ્કિઃ કલે કાલમલાત્ પ્રપાતુ ધર્માવનાયોરૂકૃતાવતારઃ ॥19॥

માં કેશવો ગદયા પ્રાતરવ્યાદ્ ગોવિંદ આસંગવમાત્તવેણુઃ।
નારાયણ પ્રાહ્ણ ઉદાત્તશક્તિર્મધ્યંદિને વિષ્ણુરરીંદ્રપાણિઃ ॥20॥

દેવોસ્પરાહ્ણે મધુહોગ્રધન્વા સાયં ત્રિધામાવતુ માધવો મામ્।
દોષે હૃષીકેશ ઉતાર્ધરાત્રે નિશીથ એકોસ્વતુ પદ્મનાભઃ ॥21॥

શ્રીવત્સધામાપરરાત્ર ઈશઃ પ્રત્યૂષ ઈશોઽસિધરો જનાર્દનઃ।
દામોદરોઽવ્યાદનુસંધ્યં પ્રભાતે વિશ્વેશ્વરો ભગવાન્ કાલમૂર્તિઃ ॥22॥

ચક્રં યુગાંતાનલતિગ્મનેમિ ભ્રમત્ સમંતાદ્ ભગવત્પ્રયુક્તમ્।
દંદગ્ધિ દંદગ્ધ્યરિસૈન્યમાસુ કક્ષં યથા વાતસખો હુતાશઃ ॥23॥

ગદેઽશનિસ્પર્શનવિસ્ફુલિંગે નિષ્પિંઢિ નિષ્પિંઢ્યજિતપ્રિયાસિ।
કૂષ્માંડવૈનાયકયક્ષરક્ષોભૂતગ્રહાંશ્ચૂર્ણય ચૂર્ણયારીન્ ॥24॥

ત્વં યાતુધાનપ્રમથપ્રેતમાતૃપિશાચવિપ્રગ્રહઘોરદૃષ્ટીન્।
દરેંદ્ર વિદ્રાવય કૃષ્ણપૂરિતો ભીમસ્વનોઽરેર્હૃદયાનિ કંપયન્ ॥25॥

ત્વં તિગ્મધારાસિવરારિસૈન્યમીશપ્રયુક્તો મમ છિંધિ છિંધિ।
ચર્મંછતચંદ્ર છાદય દ્વિષામઘોનાં હર પાપચક્ષુષામ્ ॥26॥

યન્નો ભયં ગ્રહેભ્યો ભૂત્ કેતુભ્યો નૃભ્ય એવ ચ।
સરીસૃપેભ્યો દંષ્ટ્રિભ્યો ભૂતેભ્યોંઽહોભ્ય એવ વા ॥27॥

સર્વાણ્યેતાનિ ભગન્નામરૂપાસ્ત્રકીર્તનાત્।
પ્રયાંતુ સંક્ષયં સદ્યો યે નઃ શ્રેયઃ પ્રતીપકાઃ ॥28॥

ગરૂડ્ક્ષો ભગવાન્ સ્તોત્રસ્તોભશ્છંદોમયઃ પ્રભુઃ।
રક્ષત્વશેષકૃચ્છ્રેભ્યો વિષ્વક્સેનઃ સ્વનામભિઃ ॥29॥

સર્વાપદ્ભ્યો હરેર્નામરૂપયાનાયુધાનિ નઃ।
બુદ્ધિંદ્રિયમનઃ પ્રાણાન્ પાંતુ પાર્ષદભૂષણાઃ ॥30॥

યથા હિ ભગવાનેવ વસ્તુતઃ સદ્સચ્ચ યત્।
સત્યનાનેન નઃ સર્વે યાંતુ નાશમુપાદ્રવાઃ ॥31॥

યથૈકાત્મ્યાનુભાવાનાં વિકલ્પરહિતઃ સ્વયમ્।
ભૂષણાયુદ્ધલિંગાખ્યા ધત્તે શક્તીઃ સ્વમાયયા ॥32॥

તેનૈવ સત્યમાનેન સર્વજ્ઞો ભગવાન્ હરિઃ।
પાતુ સર્વૈઃ સ્વરૂપૈર્નઃ સદા સર્વત્ર સર્વગઃ ॥33

વિદિક્ષુ દિક્ષૂર્ધ્વમધઃ સમંતાદંતર્બહિર્ભગવાન્ નારસિંહઃ।
પ્રહાપય~ંલ્લોકભયં સ્વનેન ગ્રસ્તસમસ્તતેજાઃ ॥34॥

મઘવન્નિદમાખ્યાતં વર્મ નારયણાત્મકમ્।
વિજેષ્યસ્યંજસા યેન દંશિતોઽસુરયૂથપાન્ ॥35॥

એતદ્ ધારયમાણસ્તુ યં યં પશ્યતિ ચક્ષુષા।
પદા વા સંસ્પૃશેત્ સદ્યઃ સાધ્વસાત્ સ વિમુચ્યતે ॥36॥

ન કુતશ્ચિત ભયં તસ્ય વિદ્યાં ધારયતો ભવેત્।
રાજદસ્યુગ્રહાદિભ્યો વ્યાઘ્રાદિભ્યશ્ચ કર્હિચિત્ ॥37॥

ઇમાં વિદ્યાં પુરા કશ્ચિત્ કૌશિકો ધારયન્ દ્વિજઃ।
યોગધારણયા સ્વાંગં જહૌ સ મરૂધન્વનિ ॥38॥

તસ્યોપરિ વિમાનેન ગંધર્વપતિરેકદા।
યયૌ ચિત્રરથઃ સ્ત્રીર્ભિવૃતો યત્ર દ્વિજક્ષયઃ ॥39॥

ગગનાન્ન્યપતત્ સદ્યઃ સવિમાનો હ્યવાક્ શિરાઃ।
સ વાલખિલ્યવચનાદસ્થીન્યાદાય વિસ્મિતઃ।
પ્રાસ્ય પ્રાચીસરસ્વત્યાં સ્નાત્વા ધામ સ્વમન્વગાત્ ॥40॥

॥શ્રીશુક ઉવાચ॥
ય ઇદં શૃણુયાત્ કાલે યો ધારયતિ ચાદૃતઃ।
તં નમસ્યંતિ ભૂતાનિ મુચ્યતે સર્વતો ભયાત્ ॥41॥

એતાં વિદ્યામધિગતો વિશ્વરૂપાચ્છતક્રતુઃ।
ત્રૈલોક્યલક્ષ્મીં બુભુજે વિનિર્જિત્યઽમૃધેસુરાન્ ॥42॥

॥ઇતિ શ્રીનારાયણકવચં સંપૂર્ણમ્॥
( શ્રીમદ્ભાગવત સ્કંધ 6,અ। 8 )

********

Also Read:

Leave a Comment