[நாராயண கவசம்] ᐈ Narayana Kavacham Lyrics In Tamil Pdf

Narayana Kavacham Stotram Lyrics In Tamil ந்யாஸ: அங்க3ந்யாஸ:ஓம் ஓம் பாத3யோ: நம: ।ஓம் நம் ஜாநுநோ: நம: ।ஓம் மோம் ஊர்வோ: நம: ।ஓம் நாம் உத3ரே நம: ।ஓம் ராம் ஹ்ருதி3 நம: ।ஓம் யம் உரஸி நம: ।ஓம் ணாம் முகே2 நம: ।ஓம் யம் ஶிரஸி நம: । கரந்யாஸ:ஓம் ஓம் த3க்ஷிணதர்ஜந்யாம் நம: ।ஓம் நம் த3க்ஷிணமத்4யமாயாம் நம: ।ஓம் மோம் த3க்ஷிணாநாமிகாயாம் நம: ।ஓம் ப4ம் த3க்ஷிணகநிஷ்டி2காயாம் நம: ।ஓம் … Read more