[நாராயண கவசம்] ᐈ Narayana Kavacham Lyrics In Tamil Pdf

Narayana Kavacham Stotram Lyrics In Tamil

ந்யாஸ:

அங்க3ந்யாஸ:
ஓம் ஓம் பாத3யோ: நம: ।
ஓம் நம் ஜாநுநோ: நம: ।
ஓம் மோம் ஊர்வோ: நம: ।
ஓம் நாம் உத3ரே நம: ।
ஓம் ராம் ஹ்ருதி3 நம: ।
ஓம் யம் உரஸி நம: ।
ஓம் ணாம் முகே2 நம: ।
ஓம் யம் ஶிரஸி நம: ।

கரந்யாஸ:
ஓம் ஓம் த3க்ஷிணதர்ஜந்யாம் நம: ।
ஓம் நம் த3க்ஷிணமத்4யமாயாம் நம: ।
ஓம் மோம் த3க்ஷிணாநாமிகாயாம் நம: ।
ஓம் ப4ம் த3க்ஷிணகநிஷ்டி2காயாம் நம: ।
ஓம் க3ம் வாமகநிஷ்டி2காயாம் நம: ।
ஓம் வம் வாமாநிகாயாம் நம: ।
ஓம் தேம் வாமமத்4யமாயாம் நம: ।
ஓம் வாம் வாமதர்ஜந்யாம் நம: ।
ஓம் ஸும் த3க்ஷிணாங்கு3ஷ்டோ2ர்த்4வபர்வணி நம: ।
ஓம் தே3ம் த3க்ஷிணாங்கு3ஷ்டா2த:4 பர்வணி நம: ।
ஓம் வாம் வாமாங்கு3ஷ்டோ2ர்த்4வபர்வணி நம: ।
ஓம் யம் வாமாங்கு3ஷ்டா2த:4 பர்வணி நம: ।

விஷ்ணுஷட3க்ஷரந்யாஸ:
ஓம் ஓம் ஹ்ருத3யே நம: ।
ஓம் விம் மூர்த்4நை நம: ।
ஓம் ஷம் ப்4ருர்வோர்மத்4யே நம: ।
ஓம் ணம் ஶிகா2யாம் நம: ।
ஓம் வேம் நேத்ரயோ: நம: ।
ஓம் நம் ஸர்வஸந்தி4ஷு நம: ।
ஓம் ம: ப்ராச்யாம் அஸ்த்ராய ப2ட் ।
ஓம் ம: ஆக்3நேய்யாம் அஸ்த்ராய ப2ட் ।
ஓம் ம: த3க்ஷிணஸ்யாம் அஸ்த்ராய ப2ட் ।
ஓம் ம: நைருத்யே அஸ்த்ராய ப2ட் ।
ஓம் ம: ப்ரதீச்யாம் அஸ்த்ராய ப2ட் ।
ஓம் ம: வாயவ்யே அஸ்த்ராய ப2ட் ।
ஓம் ம: உதீ3ச்யாம் அஸ்த்ராய ப2ட் ।
ஓம் ம: ஐஶாந்யாம் அஸ்த்ராய ப2ட் ।
ஓம் ம: ஊர்த்4வாயாம் அஸ்த்ராய ப2ட் ।
ஓம் ம: அத4ராயாம் அஸ்த்ராய ப2ட் ।

ஶ்ரீ ஹரி:

அத2 ஶ்ரீநாராயணகவச

॥ராஜோவாச॥
யயா கு3ப்த: ஸஹஸ்த்ராக்ஷ: ஸவாஹாந் ரிபுஸைநிகாந்।
க்ரீட3ந்நிவ விநிர்ஜித்ய த்ரிலோக்யா பு3பு4ஜே ஶ்ரியம்॥1॥

43வம்ஸ்தந்மமாக்2யாஹி வர்ம நாராயணாத்மகம்।
யதா2ஸ்ஸ்ததாயிந: ஶத்ரூந் யேந கு3ப்தோஸ்ஜயந்ம்ருதே4॥2॥

॥ஶ்ரீஶுக உவாச॥
வ்ருத: புரோஹிதோஸ்த்வாஷ்ட்ரோ மஹேந்த்3ராயாநுப்ருச்ச2தே।
நாராயணாக்2யம் வர்மாஹ ததி3ஹைகமநா: ஶ்ருணு॥3॥

விஶ்வரூப உவாசதௌ4தாங்க்4ரிபாணிராசம்ய ஸபவித்ர உத3ங் முக:2
க்ருதஸ்வாங்க3கரந்யாஸோ மந்த்ராப்4யாம் வாக்3யத: ஶுசி:॥4॥

நாராயணமயம் வர்ம ஸம்நஹ்யேத்3 ப4ய ஆக3தே।
பாத3யோர்ஜாநுநோரூர்வோரூத3ரே ஹ்ருத்3யதோ2ரஸி॥5॥

முகே2 ஶிரஸ்யாநுபூர்வ்யாதோ3ங்காராதீ3நி விந்யஸேத்।
ஓம் நமோ நாராயணாயேதி விபர்யயமதா2பி வா॥6॥

கரந்யாஸம் தத: குர்யாத்3 த்3வாத3ஶாக்ஷரவித்3யயா।
ப்ரணவாதி3யகாரந்தமங்கு3ல்யங்கு3ஷ்ட2பர்வஸு॥7॥

ந்யஸேத்3 ஹ்ருத3ய ஓங்காரம் விகாரமநு மூர்த4நி।
ஷகாரம் து ப்4ருவோர்மத்4யே ணகாரம் ஶிக2யா தி3ஶேத்॥8॥

வேகாரம் நேத்ரயோர்யுஞ்ஜ்யாந்நகாரம் ஸர்வஸந்தி4ஷு।
மகாரமஸ்த்ரமுத்3தி3ஶ்ய மந்த்ரமூர்திர்ப4வேத்3 பு3த:4॥9॥

ஸவிஸர்க3ம் ப23ந்தம் தத் ஸர்வதி3க்ஷு விநிர்தி3ஶேத்।
ஓம் விஷ்ணவே நம இதி ॥1௦॥

ஆத்மாநம் பரமம் த்4யாயேத3 த்4யேயம் ஷட்ஶக்திபி4ர்யுதம்।
வித்3யாதேஜஸ்தபோமூர்திமிமம் மந்த்ரமுதா3ஹரேத ॥11॥

ஓம் ஹரிர்வித3த்4யாந்மம ஸர்வரக்ஷாம் ந்யஸ்தாங்க்4ரிபத்3ம: பதகே3ந்த்3ரப்ருஷ்டே2
3ராரிசர்மாஸிக3தே3ஷுசாபாஶாந் த3தா4நோஸ்ஷ்டகு3ணோஸ்ஷ்டபா3ஹு: ॥12॥

ஜலேஷு மாம் ரக்ஷது மத்ஸ்யமூர்திர்யாதோ33ணேப்4யோ வரூணஸ்ய பாஶாத்।
ஸ்த2லேஷு மாயாவடுவாமநோஸ்வ்யாத் த்ரிவிக்ரம: கே2வது விஶ்வரூப: ॥13॥

து3ர்கே3ஷ்வடவ்யாஜிமுகா2தி3ஷு ப்ரபு4: பாயாந்ந்ருஸிம்ஹோஸுரயுத2பாரி:।
விமுஞ்சதோ யஸ்ய மஹாட்டஹாஸம் தி3ஶோ விநேது3ர்ந்யபதம்ஶ்ச க3ர்பா4: ॥14॥

ரக்ஷத்வஸௌ மாத்4வநி யஜ்ஞகல்ப: ஸ்வத3ம்ஷ்ட்ரயோந்நீதத4ரோ வராஹ:।
ராமோத்3ரிகூடேஷ்வத2 விப்ரவாஸே ஸலக்ஷ்மணோஸ்வ்யாத்3 ப4ரதாக்3ரஜோஸ்ஸ்மாந் ॥15॥

மாமுக்3ரத4ர்மாத3கி2லாத் ப்ரமாதா3ந்நாராயண: பாது நரஶ்ச ஹாஸாத்।
3த்தஸ்த்வயோகா332 யோக3நாத:2 பாயாத்3 கு3ணேஶ: கபில: கர்மப3ந்தா4த் ॥16॥

ஸநத்குமாரோ வது காமதே3வாத்34யஶீர்ஷா மாம் பதி2 தே3வஹேலநாத்।
தே3வர்ஷிவர்ய: புரூஷார்சநாந்தராத் கூர்மோ ஹரிர்மாம் நிரயாத3ஶேஷாத் ॥17॥

4ந்வந்தரிர்ப43வாந் பாத்வபத்2யாத்3 த்3வந்த்3வாத்3 ப4யாத்3ருஷபோ4 நிர்ஜிதாத்மா।
யஜ்ஞஶ்ச லோகாத3வதாஜ்ஜநாந்தாத்3 ப3லோ க3ணாத் க்ரோத4வஶாத3ஹீந்த்3ர: ॥18॥

த்3வைபாயநோ ப43வாநப்ரபோ3தா4த்3 பு3த்34ஸ்து பாக2ண்ட33ணாத் ப்ரமாதா3த்।
கல்கி: கலே காலமலாத் ப்ரபாது த4ர்மாவநாயோரூக்ருதாவதார: ॥19॥

மாம் கேஶவோ க33யா ப்ராதரவ்யாத்3 கோ3விந்த3 ஆஸங்க3வமாத்தவேணு:।
நாராயண ப்ராஹ்ண உதா3த்தஶக்திர்மத்4யந்தி3நே விஷ்ணுரரீந்த்3ரபாணி: ॥2௦॥

தே3வோஸ்பராஹ்ணே மது4ஹோக்3ரத4ந்வா ஸாயம் த்ரிதா4மாவது மாத4வோ மாம்।
தோ3ஷே ஹ்ருஷீகேஶ உதார்த4ராத்ரே நிஶீத2 ஏகோஸ்வது பத்3மநாப:4 ॥21॥

ஶ்ரீவத்ஸதா4மாபரராத்ர ஈஶ: ப்ரத்யூஷ ஈஶோஸித4ரோ ஜநார்த3ந:।
தா3மோத3ரோவ்யாத3நுஸந்த்4யம் ப்ரபா4தே விஶ்வேஶ்வரோ ப43வாந் காலமூர்தி: ॥22॥

சக்ரம் யுகா3ந்தாநலதிக்3மநேமி ப்4ரமத் ஸமந்தாத்3 ப43வத்ப்ரயுக்தம்।
3ந்த3க்3தி4 த3ந்த3க்3த்4யரிஸைந்யமாஸு கக்ஷம் யதா2 வாதஸகோ2 ஹுதாஶ: ॥23॥

3தே3ஶநிஸ்பர்ஶநவிஸ்பு2லிங்கே3 நிஷ்பிண்டி4 நிஷ்பிண்ட்4யஜிதப்ரியாஸி।
கூஷ்மாண்ட3வைநாயகயக்ஷரக்ஷோபூ4தக்3ரஹாம்ஶ்சூர்ணய சூர்ணயாரீந் ॥24॥

த்வம் யாதுதா4நப்ரமத2ப்ரேதமாத்ருபிஶாசவிப்ரக்3ரஹகோ4ரத்3ருஷ்டீந்।
3ரேந்த்3ர வித்3ராவய க்ருஷ்ணபூரிதோ பீ4மஸ்வநோரேர்ஹ்ருத3யாநி கம்பயந் ॥25॥

த்வம் திக்3மதா4ராஸிவராரிஸைந்யமீஶப்ரயுக்தோ மம சி2ந்தி4 சி2ந்தி4
சர்மஞ்ச2தசந்த்3ர சா23ய த்3விஷாமகோ4நாம் ஹர பாபசக்ஷுஷாம் ॥26॥

யந்நோ ப4யம் க்3ரஹேப்4யோ பூ4த் கேதுப்4யோ ந்ருப்4ய ஏவ ச।
ஸரீஸ்ருபேப்4யோ த3ம்ஷ்ட்ரிப்4யோ பூ4தேப்4யோம்ஹோப்4ய ஏவ வா ॥27॥

ஸர்வாண்யேதாநி ப43ந்நாமரூபாஸ்த்ரகீர்தநாத்।
ப்ரயாந்து ஸங்க்ஷயம் ஸத்3யோ யே ந: ஶ்ரேய: ப்ரதீபகா: ॥28॥

3ரூட்3க்ஷோ ப43வாந் ஸ்தோத்ரஸ்தோப4ஶ்ச2ந்தோ3மய: ப்ரபு4:।
ரக்ஷத்வஶேஷக்ருச்ச்2ரேப்4யோ விஷ்வக்ஸேந: ஸ்வநாமபி4: ॥29॥

ஸர்வாபத்3ப்4யோ ஹரேர்நாமரூபயாநாயுதா4நி ந:।
பு3த்3தி4ந்த்3ரியமந: ப்ராணாந் பாந்து பார்ஷத3பூ4ஷணா: ॥3௦॥

யதா2 ஹி ப43வாநேவ வஸ்துத: ஸத்3ஸச்ச யத்।
ஸத்யநாநேந ந: ஸர்வே யாந்து நாஶமுபாத்3ரவா: ॥31॥

யதை2காத்ம்யாநுபா4வாநாம் விகல்பரஹித: ஸ்வயம்।
பூ4ஷணாயுத்34லிங்கா3க்2யா த4த்தே ஶக்தீ: ஸ்வமாயயா ॥32॥

தேநைவ ஸத்யமாநேந ஸர்வஜ்ஞோ ப43வாந் ஹரி:।
பாது ஸர்வை: ஸ்வரூபைர்ந: ஸதா3 ஸர்வத்ர ஸர்வக:3 ॥33

விதி3க்ஷு தி3க்ஷூர்த்4வமத:4 ஸமந்தாத3ந்தர்ப3ஹிர்ப43வாந் நாரஸிம்ஹ:।
ப்ரஹாபயம்ல்லோகப4யம் ஸ்வநேந க்3ரஸ்தஸமஸ்ததேஜா: ॥34॥

மக4வந்நித3மாக்2யாதம் வர்ம நாரயணாத்மகம்।
விஜேஷ்யஸ்யஞ்ஜஸா யேந த3ம்ஶிதோஸுரயூத2பாந் ॥35॥

ஏதத்3 தா4ரயமாணஸ்து யம் யம் பஶ்யதி சக்ஷுஷா।
பதா3 வா ஸம்ஸ்ப்ருஶேத் ஸத்3ய: ஸாத்4வஸாத் ஸ விமுச்யதே ॥36॥

ந குதஶ்சித ப4யம் தஸ்ய வித்3யாம் தா4ரயதோ ப4வேத்।
ராஜத3ஸ்யுக்3ரஹாதி3ப்4யோ வ்யாக்4ராதி3ப்4யஶ்ச கர்ஹிசித் ॥37॥

இமாம் வித்3யாம் புரா கஶ்சித் கௌஶிகோ தா4ரயந் த்3விஜ:।
யோக3தா4ரணயா ஸ்வாங்க3ம் ஜஹௌ ஸ மரூத4ந்வநி ॥38॥

தஸ்யோபரி விமாநேந க3ந்த4ர்வபதிரேகதா3
யயௌ சித்ரரத:2 ஸ்த்ரீர்பி4வ்ருதோ யத்ர த்3விஜக்ஷய: ॥39॥

33நாந்ந்யபதத் ஸத்3ய: ஸவிமாநோ ஹ்யவாக் ஶிரா:।
ஸ வாலகி2ல்யவசநாத3ஸ்தீ2ந்யாதா3ய விஸ்மித:।
ப்ராஸ்ய ப்ராசீஸரஸ்வத்யாம் ஸ்நாத்வா தா4ம ஸ்வமந்வகா3த் ॥4௦॥

॥ஶ்ரீஶுக உவாச॥
ய இத3ம் ஶ்ருணுயாத் காலே யோ தா4ரயதி சாத்3ருத:।
தம் நமஸ்யந்தி பூ4தாநி முச்யதே ஸர்வதோ ப4யாத் ॥41॥

ஏதாம் வித்3யாமதி43தோ விஶ்வரூபாச்ச2தக்ரது:।
த்ரைலோக்யலக்ஷ்மீம் பு3பு4ஜே விநிர்ஜித்யம்ருதே4ஸுராந் ॥42॥

॥இதி ஶ்ரீநாராயணகவசம் ஸம்பூர்ணம்॥
( ஶ்ரீமத்3பா43வத ஸ்கந்த4 6,அ। 8 )

********

Also Read:

Leave a Comment