[ନାରାଯଣ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍] ᐈ Narayana Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Narayana Stotram Lyrics In Oriya/Odia ନାରାଯଣ ନାରାଯଣ ଜଯ ଗୋଵିଂଦ ହରେ ॥ନାରାଯଣ ନାରାଯଣ ଜଯ ଗୋପାଲ ହରେ ॥ କରୁଣାପାରାଵାର ଵରୁଣାଲଯଗଂଭୀର ନାରାଯଣ ॥ 1 ॥ଘନନୀରଦସଂକାଶ କୃତକଲିକଲ୍ମଷନାଶନ ନାରାଯଣ ॥ 2 ॥ ଯମୁନାତୀରଵିହାର ଧୃତକୌସ୍ତୁଭମଣିହାର ନାରାଯଣ ॥ 3 ॥ପୀତାଂବରପରିଧାନ ସୁରକଳ୍ଯାଣନିଧାନ ନାରାଯଣ ॥ 4 ॥ ମଂଜୁଲଗୁଂଜାଭୂଷ ମାଯାମାନୁଷଵେଷ ନାରାଯଣ ॥ 5 ॥ରାଧାଧରମଧୁରସିକ ରଜନୀକରକୁଲତିଲକ ନାରାଯଣ ॥ 6 ॥ ମୁରଳୀଗାନଵିନୋଦ ଵେଦସ୍ତୁତଭୂପାଦ ନାରାଯଣ ॥ 7 ॥ବର୍ହିନିବର୍ହାପୀଡ … Read more