[നാരായണ സ്തോത്രമ്] ᐈ Narayana Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Narayana Stotram Lyrics In Malayalam നാരായണ നാരായണ ജയ ഗോവിംദ ഹരേ ॥നാരായണ നാരായണ ജയ ഗോപാല ഹരേ ॥ കരുണാപാരാവാര വരുണാലയഗംഭീര നാരായണ ॥ 1 ॥ഘനനീരദസംകാശ കൃതകലികല്മഷനാശന നാരായണ ॥ 2 ॥ യമുനാതീരവിഹാര ധൃതകൌസ്തുഭമണിഹാര നാരായണ ॥ 3 ॥പീതാംബരപരിധാന സുരകള്യാണനിധാന നാരായണ ॥ 4 ॥ മംജുലഗുംജാഭൂഷ മായാമാനുഷവേഷ നാരായണ ॥ 5 ॥രാധാധരമധുരസിക രജനീകരകുലതിലക നാരായണ ॥ 6 ॥ മുരളീഗാനവിനോദ വേദസ്തുതഭൂപാദ നാരായണ ॥ 7 ॥ബര്ഹിനിബര്ഹാപീഡ … Read more

[ನಾರಾಯಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Narayana Stotram Lyrics In Kannada Pdf

Narayana Stotram Lyrics In Kannada ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಜಯ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ॥ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಜಯ ಗೋಪಾಲ ಹರೇ ॥ ಕರುಣಾಪಾರಾವಾರ ವರುಣಾಲಯಗಂಭೀರ ನಾರಾಯಣ ॥ 1 ॥ಘನನೀರದಸಂಕಾಶ ಕೃತಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನ ನಾರಾಯಣ ॥ 2 ॥ ಯಮುನಾತೀರವಿಹಾರ ಧೃತಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಹಾರ ನಾರಾಯಣ ॥ 3 ॥ಪೀತಾಂಬರಪರಿಧಾನ ಸುರಕಳ್ಯಾಣನಿಧಾನ ನಾರಾಯಣ ॥ 4 ॥ ಮಂಜುಲಗುಂಜಾಭೂಷ ಮಾಯಾಮಾನುಷವೇಷ ನಾರಾಯಣ ॥ 5 ॥ರಾಧಾಧರಮಧುರಸಿಕ ರಜನೀಕರಕುಲತಿಲಕ ನಾರಾಯಣ ॥ 6 ॥ ಮುರಳೀಗಾನವಿನೋದ ವೇದಸ್ತುತಭೂಪಾದ ನಾರಾಯಣ ॥ 7 ॥ಬರ್ಹಿನಿಬರ್ಹಾಪೀಡ … Read more

[நாராயண ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Narayana Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Narayana Stotram Lyrics In Tamil நாராயண நாராயண ஜய கோ3விந்த3 ஹரே ॥நாராயண நாராயண ஜய கோ3பால ஹரே ॥ கருணாபாராவார வருணாலயக3ம்பீ4ர நாராயண ॥ 1 ॥க4நநீரத3ஸங்காஶ க்ருதகலிகல்மஷநாஶந நாராயண ॥ 2 ॥ யமுநாதீரவிஹார த்4ருதகௌஸ்துப4மணிஹார நாராயண ॥ 3 ॥பீதாம்ப3ரபரிதா4ந ஸுரகல்த்3யாணநிதா4ந நாராயண ॥ 4 ॥ மஞ்ஜுலகு3ஞ்ஜாபூ4ஷ மாயாமாநுஷவேஷ நாராயண ॥ 5 ॥ராதா4த4ரமது4ரஸிக ரஜநீகரகுலதிலக நாராயண ॥ 6 ॥ முரல்தீ3கா3நவிநோத3 வேத3ஸ்துதபூ4பாத3 நாராயண ॥ 7 ॥ப3ர்ஹிநிப3ர்ஹாபீட3 நடநாடகப2ணிக்ரீட3 நாராயண ॥ 8 ॥ … Read more

[నారాయణ స్తోత్రం] ᐈ Narayana Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Narayana Stotram Lyrics In Telugu నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే ॥నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే ॥ కరుణాపారావార వరుణాలయగంభీర నారాయణ ॥ 1 ॥ఘననీరదసంకాశ కృతకలికల్మషనాశన నారాయణ ॥ 2 ॥ యమునాతీరవిహార ధృతకౌస్తుభమణిహార నారాయణ ॥ 3 ॥పీతాంబరపరిధాన సురకళ్యాణనిధాన నారాయణ ॥ 4 ॥ మంజులగుంజాభూష మాయామానుషవేష నారాయణ ॥ 5 ॥రాధాధరమధురసిక రజనీకరకులతిలక నారాయణ ॥ 6 ॥ మురళీగానవినోద వేదస్తుతభూపాద నారాయణ ॥ 7 ॥బర్హినిబర్హాపీడ … Read more

[नारायण स्तोत्रम्] ᐈ Narayana Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Narayana Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit नारायण नारायण जय गोविन्द हरे ॥नारायण नारायण जय गोपाल हरे ॥ करुणापारावार वरुणालयगम्भीर नारायण ॥ 1 ॥घननीरदसङ्काश कृतकलिकल्मषनाशन नारायण ॥ 2 ॥ यमुनातीरविहार धृतकौस्तुभमणिहार नारायण ॥ 3 ॥पीताम्बरपरिधान सुरकल्याणनिधान नारायण ॥ 4 ॥ मञ्जुलगुञ्जाभूष मायामानुषवेष नारायण ॥ 5 ॥राधाधरमधुरसिक रजनीकरकुलतिलक नारायण ॥ 6 ॥ मुरलीगानविनोद वेदस्तुतभूपाद नारायण ॥ 7 ॥बर्हिनिबर्हापीड … Read more

[Narayana Stotram] ᐈ Lyrics In English PDF

Narayana Stotram Lyrics In English naaraayana naaraayana jaya govimda hare ॥naaraayana naaraayana jaya gopaala hare ॥ karunaapaaraavaara varunaalayagambheera naaraayana ॥ 1 ॥ghananeeradasamkaasha krritakalikalmashhanaashana naaraayana ॥ 2 ॥ yamunaateeravihaara dhrritakaustubhamanihaara naaraayana ॥ 3 ॥peetaambaraparidhaana surakalyaananidhaana naaraayana ॥ 4 ॥ mamjulagumjaabhooshha maayaamaanushhaveshha naaraayana ॥ 5 ॥raadhaadharamadhurasika rajaneekarakulatilaka naaraayana ॥ 6 ॥ muraleegaanavinoda vedastutabhoopaada naaraayana ॥ 7 ॥barhinibarhaapeeda … Read more

[নারাযণ স্তোত্রম্] ᐈ Narayana Stotram Lyrics In Bengali Pdf

Narayana Stotram Lyrics In Bengali নারাযণ নারাযণ জয গোবিংদ হরে ॥নারাযণ নারাযণ জয গোপাল হরে ॥ করুণাপারাবার বরুণালযগংভীর নারাযণ ॥ 1 ॥ঘননীরদসংকাশ কৃতকলিকল্মষনাশন নারাযণ ॥ 2 ॥ যমুনাতীরবিহার ধৃতকৌস্তুভমণিহার নারাযণ ॥ 3 ॥পীতাংবরপরিধান সুরকল্যাণনিধান নারাযণ ॥ 4 ॥ মংজুলগুংজাভূষ মাযামানুষবেষ নারাযণ ॥ 5 ॥রাধাধরমধুরসিক রজনীকরকুলতিলক নারাযণ ॥ 6 ॥ মুরলীগানবিনোদ বেদস্তুতভূপাদ নারাযণ ॥ 7 ॥বর্হিনিবর্হাপীড … Read more

[ନାରାଯଣ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍] ᐈ Narayana Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Narayana Stotram Lyrics In Oriya/Odia ନାରାଯଣ ନାରାଯଣ ଜଯ ଗୋଵିଂଦ ହରେ ॥ନାରାଯଣ ନାରାଯଣ ଜଯ ଗୋପାଲ ହରେ ॥ କରୁଣାପାରାଵାର ଵରୁଣାଲଯଗଂଭୀର ନାରାଯଣ ॥ 1 ॥ଘନନୀରଦସଂକାଶ କୃତକଲିକଲ୍ମଷନାଶନ ନାରାଯଣ ॥ 2 ॥ ଯମୁନାତୀରଵିହାର ଧୃତକୌସ୍ତୁଭମଣିହାର ନାରାଯଣ ॥ 3 ॥ପୀତାଂବରପରିଧାନ ସୁରକଳ୍ଯାଣନିଧାନ ନାରାଯଣ ॥ 4 ॥ ମଂଜୁଲଗୁଂଜାଭୂଷ ମାଯାମାନୁଷଵେଷ ନାରାଯଣ ॥ 5 ॥ରାଧାଧରମଧୁରସିକ ରଜନୀକରକୁଲତିଲକ ନାରାଯଣ ॥ 6 ॥ ମୁରଳୀଗାନଵିନୋଦ ଵେଦସ୍ତୁତଭୂପାଦ ନାରାଯଣ ॥ 7 ॥ବର୍ହିନିବର୍ହାପୀଡ … Read more

[નારાયણ સ્તોત્રમ્] ᐈ Narayana Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Narayana Stotram Lyrics In Gujarati નારાયણ નારાયણ જય ગોવિંદ હરે ॥નારાયણ નારાયણ જય ગોપાલ હરે ॥ કરુણાપારાવાર વરુણાલયગંભીર નારાયણ ॥ 1 ॥ઘનનીરદસંકાશ કૃતકલિકલ્મષનાશન નારાયણ ॥ 2 ॥ યમુનાતીરવિહાર ધૃતકૌસ્તુભમણિહાર નારાયણ ॥ 3 ॥પીતાંબરપરિધાન સુરકળ્યાણનિધાન નારાયણ ॥ 4 ॥ મંજુલગુંજાભૂષ માયામાનુષવેષ નારાયણ ॥ 5 ॥રાધાધરમધુરસિક રજનીકરકુલતિલક નારાયણ ॥ 6 ॥ મુરળીગાનવિનોદ વેદસ્તુતભૂપાદ નારાયણ ॥ 7 ॥બર્હિનિબર્હાપીડ … Read more