[Narayana Suktam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Narayana Suktam Lyrics In English om saha naa”’vavatu । saha nau”’ bhunaktu । saha veerya”’m karavaavahai ।tejasvinaavadhee”’tamastu maa vi”’dvishhaavahai””” ॥om shaamtih shaamtih shaamti”’h ॥ om ॥ sahasrasheer”’shham devam vishvaakshha”’m vishvasha”’mbhuvam ।vishva”’m naaraaya”’nam devamakshhara”’m paramam padam । vishvatah para”’maannityam vishvam naa”’raayanagm ha”’rim ।vishva”’mevedam puru”’shha-stadvishva-mupa”’jeevati । patim vishva”’syaatmeshva”’ragm shaashva”’tagm shiva-ma”’chyutam ।naaraayanam ma”’haajjhneyam vishvaatmaa”’nam paraaya”’nam । naaraayanapa”’ro jyotiraatmaa … Read more