[Narayana Suktam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Narayana Suktam Lyrics In English

om saha naa”’vavatu । saha nau”’ bhunaktu । saha veerya”’m karavaavahai ।
tejasvinaavadhee”’tamastu maa vi”’dvishhaavahai””” ॥
om shaamtih shaamtih shaamti”’h ॥

om ॥ sahasrasheer”’shham devam vishvaakshha”’m vishvasha”’mbhuvam ।
vishva”’m naaraaya”’nam devamakshhara”’m paramam padam ।

vishvatah para”’maannityam vishvam naa”’raayanagm ha”’rim ।
vishva”’mevedam puru”’shha-stadvishva-mupa”’jeevati ।

patim vishva”’syaatmeshva”’ragm shaashva”’tagm shiva-ma”’chyutam ।
naaraayanam ma”’haajjhneyam vishvaatmaa”’nam paraaya”’nam ।

naaraayanapa”’ro jyotiraatmaa naa”’raayanah pa”’rah ।
naaraayanapara”’m brahma tattvam naa”’raayanah pa”’rah ।

naaraayanapa”’ro dhyaataa dhyaanam naa”’raayanah pa”’rah ।
yaccha”’ kimchijjagatsarvam dRRishyate””” shrooyate.api”’ vaa ॥

amta”’rbahishcha”’ tatsarvam vyaapya naa”’raayanah sthi”’tah ।
anamtamavyaya”’m kavigm sa”’mudrem.ata”’m vishvasha”’mbhuvam ।

padmakosha-pra”’teekaashagm hRRidaya”’m chaapyadhomu”’kham ।
adho”’ nishhTyaa vi”’tasyaamte naabhyaamu”’pari tishhTha”’ti ।

jvaalamaalaaku”’lam bhaatee vishvasyaa”’yatanam ma”’hat ।
santa”’tagm shilaabhi”’stu lamba”’tyaakoshasanni”’bham ।

tasyaamte”’ sushhiragm sookshhmam tasmin””” sarvam prati”’shhThitam ।
tasya madhye”’ mahaana”’gni-rvishvaarchi”’-rvishvato”’mukhah ।

so.agra”’bhugvibha”’jamtishhTha-nnaahaa”’ramajarah kavih ।
tiryagoordhvama”’dhashshaayee rashmaya”’stasya samta”’taa ।

samtaapaya”’ti svam dehamaapaa”’datalamasta”’kah ।
tasya madhye vahni”’shikhaa aneeyo”””rdhvaa vyavasthi”’tah ।

neelato”’-yada”’madhyasthaa-dvidhyulle”’kheva bhaasva”’raa ।
neevaarashooka”’vattanvee peetaa bhaa”””svatyanoopa”’maa ।

tasyaa”””h shikhaayaa ma”’dhye paramaa”””tmaa vyavasthi”’tah ।
sa brahma sa shivah sa harih semdrah so.akshha”’rah paramah svaraaT ॥

RRitagm satyam pa”’ram brahma purushha”’m kRRishhnapimga”’lam ।
oordhvare”’tam vi”’roopaakshham vishvaroo”’paaya vai namo nama”’h ॥

om naaraayanaaya”’ vidmahe”’ vaasudevaaya”’ dheemahi ।
tanno”’ vishhnuh prachodayaa”””t ॥

om shaamtih shaamtih shaamti”’h ॥

********

Also Read:

Leave a Comment