[நாராயண ஸூக்தம்] ᐈ Narayana Suktam Lyrics In Tamil Pdf

Narayana Suktam Lyrics In Tamil ஓம் ஸ॒ஹ நா॑॑॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑॑॑ பு4நக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑॑॑ கரவாவஹை ।தே॒ஜ॒ஸ்விநா॒வதீ॑4॑॑தமஸ்து॒ மா வி॑॑॑த்3விஷா॒வஹை᳚᳚᳚ ॥ஓம் ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॑॑॑ ॥ ஓம் ॥ ஸ॒ஹ॒ஸ்ர॒ஶீர்॑॑॑ஷம் தே॒3வம்॒ வி॒ஶ்வாக்ஷம்॑॑॑ வி॒ஶ்வஶம்॑॑॑பு4வம் ।விஶ்வம்॑॑॑ நா॒ராய॑॑॑ணம் தே॒3வ॒ம॒க்ஷரம்॑॑॑ பர॒மம் பத3ம் । வி॒ஶ்வத:॒ பர॑॑॑மாந்நி॒த்யம்॒ வி॒ஶ்வம் நா॑॑॑ராய॒ணக்3ம் ஹ॑॑॑ரிம் ।விஶ்வ॑॑॑மே॒வேத3ம் புரு॑॑॑ஷ॒-ஸ்தத்3விஶ்வ-முப॑॑॑ஜீவதி । பதிம்॒ விஶ்வ॑॑॑ஸ்யா॒த்மேஶ்வ॑॑॑ர॒க்3ம்॒ ஶாஶ்வ॑॑॑தக்3ம் ஶி॒வ-ம॑॑॑ச்யுதம் ।நா॒ராய॒ணம் ம॑॑॑ஹாஜ்ஞே॒யம்॒ வி॒ஶ்வாத்மா॑॑॑நம் ப॒ராய॑॑॑ணம் । நா॒ராய॒ணப॑॑॑ரோ ஜ்யோ॒தி॒ரா॒த்மா … Read more