[நாராயண ஸூக்தம்] ᐈ Narayana Suktam Lyrics In Tamil Pdf

Narayana Suktam Lyrics In Tamil

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑॑॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑॑॑ பு4நக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑॑॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்விநா॒வதீ॑4॑॑தமஸ்து॒ மா வி॑॑॑த்3விஷா॒வஹை᳚᳚᳚ ॥
ஓம் ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॑॑॑ ॥

ஓம் ॥ ஸ॒ஹ॒ஸ்ர॒ஶீர்॑॑॑ஷம் தே॒3வம்॒ வி॒ஶ்வாக்ஷம்॑॑॑ வி॒ஶ்வஶம்॑॑॑பு4வம் ।
விஶ்வம்॑॑॑ நா॒ராய॑॑॑ணம் தே॒3வ॒ம॒க்ஷரம்॑॑॑ பர॒மம் பத3ம் ।

வி॒ஶ்வத:॒ பர॑॑॑மாந்நி॒த்யம்॒ வி॒ஶ்வம் நா॑॑॑ராய॒ணக்3ம் ஹ॑॑॑ரிம் ।
விஶ்வ॑॑॑மே॒வேத3ம் புரு॑॑॑ஷ॒-ஸ்தத்3விஶ்வ-முப॑॑॑ஜீவதி ।

பதிம்॒ விஶ்வ॑॑॑ஸ்யா॒த்மேஶ்வ॑॑॑ர॒க்3ம்॒ ஶாஶ்வ॑॑॑தக்3ம் ஶி॒வ-ம॑॑॑ச்யுதம் ।
நா॒ராய॒ணம் ம॑॑॑ஹாஜ்ஞே॒யம்॒ வி॒ஶ்வாத்மா॑॑॑நம் ப॒ராய॑॑॑ணம் ।

நா॒ராய॒ணப॑॑॑ரோ ஜ்யோ॒தி॒ரா॒த்மா நா॑॑॑ராய॒ண: ப॑॑॑ர: ।
நா॒ராய॒ணபரம்॑॑॑ ப்3ர॒ஹ்ம॒ தத்த்வம் நா॑॑॑ராய॒ண: ப॑॑॑ர: ।

நா॒ராய॒ணப॑॑॑ரோ த்4யா॒தா॒ த்4யா॒நம் நா॑॑॑ராய॒ண: ப॑॑॑ர: ।
யச்ச॑॑॑ கிம்॒சிஜ்ஜக3த்ஸ॒ர்வம்॒ த்3ரு॒ஶ்யதே᳚᳚᳚ ஶ்ரூய॒தேபி॑॑॑ வா ॥

அந்த॑॑॑ர்ப॒3ஹிஶ்ச॑॑॑ தத்ஸ॒ர்வம்॒ வ்யா॒ப்ய நா॑॑॑ராய॒ண: ஸ்தி॑2॑॑த: ।
அநந்த॒மவ்யயம்॑॑॑ க॒விக்3ம் ஸ॑॑॑மு॒த்3ரேம்தம்॑॑॑ வி॒ஶ்வஶம்॑॑॑பு4வம் ।

ப॒த்3ம॒கோ॒ஶ-ப்ர॑॑॑தீகா॒ஶ॒க்3ம்॒ ஹ்ரு॒த3யம்॑॑॑ சாப்ய॒தோ4மு॑॑॑க2ம் ।
அதோ॑4॑॑ நி॒ஷ்ட்யா வி॑॑॑தஸ்யாம்॒தே॒ நா॒ப்4யாமு॑॑॑பரி॒ திஷ்ட॑2॑॑தி ।

ஜ்வா॒ல॒மா॒லாகு॑॑॑லம் பா॒4தீ॒ வி॒ஶ்வஸ்யா॑॑॑யத॒நம் ம॑॑॑ஹத் ।
ஸந்த॑॑॑தக்3ம் ஶி॒லாபி॑4॑॑ஸ்து॒ லம்ப॑3॑॑த்யாகோஶ॒ஸந்நி॑॑॑ப4ம் ।

தஸ்யாந்தே॑॑॑ ஸுஷி॒ரக்3ம் ஸூ॒க்ஷ்மம் தஸ்மிந்᳚᳚᳚ ஸ॒ர்வம் ப்ரதி॑॑॑ஷ்டி2தம் ।
தஸ்ய॒ மத்4யே॑॑॑ ம॒ஹாந॑॑॑க்3நி-ர்வி॒ஶ்வார்சி॑॑॑-ர்வி॒ஶ்வதோ॑॑॑முக:2 ।

ஸோக்3ர॑॑॑பு॒4க்3விப॑4॑॑ஜந்தி॒ஷ்ட॒2-ந்நாஹா॑॑॑ரமஜ॒ர: க॒வி: ।
தி॒ர்ய॒கூ॒3ர்த்4வம॑॑॑த4ஶ்ஶா॒யீ॒ ர॒ஶ்மய॑॑॑ஸ்தஸ்ய॒ ஸந்த॑॑॑தா ।

ஸம்॒தா॒பய॑॑॑தி ஸ்வம் தே॒3ஹமாபா॑॑॑த3தல॒மஸ்த॑॑॑க: ।
தஸ்ய॒ மத்4யே॒ வஹ்நி॑॑॑ஶிகா2 அ॒ணீயோ᳚᳚᳚ர்த்4வா வ்ய॒வஸ்தி॑2॑॑த: ।

நீ॒லதோ॑॑॑-யத॑3॑॑மத்4ய॒ஸ்தா॒2-த்3வி॒த்4யுல்லே॑॑॑கே2வ॒ பா4ஸ்வ॑॑॑ரா ।
நீ॒வார॒ஶூக॑॑॑வத்த॒ந்வீ॒ பீ॒தா பா᳚4᳚᳚ஸ்வத்ய॒ணூப॑॑॑மா ।

தஸ்யா᳚᳚:᳚ ஶிகா॒2யா ம॑॑॑த்4யே ப॒ரமா᳚᳚᳚த்மா வ்ய॒வஸ்தி॑2॑॑த: ।
ஸ ப்3ரஹ்ம॒ ஸ ஶிவ:॒ ஸ ஹரி:॒ ஸேந்த்3ர:॒ ஸோக்ஷ॑॑॑ர: பர॒ம: ஸ்வ॒ராட் ॥

ருதக்3ம் ஸ॒த்யம் ப॑॑॑ரம் ப்3ர॒ஹ்ம॒ பு॒ருஷம்॑॑॑ க்ருஷ்ண॒பிங்க॑3॑॑லம் ।
ஊ॒ர்த்4வரே॑॑॑தம் வி॑॑॑ரூபா॒க்ஷம்॒ வி॒ஶ்வரூ॑॑॑பாய॒ வை நமோ॒ நம:॑॑॑ ॥

ஓம் நா॒ரா॒ய॒ணாய॑॑॑ வி॒த்3மஹே॑॑॑ வாஸுதே॒3வாய॑॑॑ தீ4மஹி ।
தந்நோ॑॑॑ விஷ்ணு: ப்ரசோ॒த3யா᳚᳚᳚த் ॥

ஓம் ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॑॑॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment